Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Proseminarium 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3600-4-SIW2-PRO1 Kod Erasmus / ISCED: 08.9 / (0229) Nauki humanistyczne (inne)
Nazwa przedmiotu: Proseminarium 1
Jednostka: Wydział Orientalistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot ma za zadanie przygotowanie studenta do napisania pracy naukowej na wszystkich etapach tego procesu. Zadanie to będzie realizowane w pierwszej fazie przez teoretyczne omówienie metodologicznych uwarunkowań pracy naukowej, w drugiej przez wykorzystanie przez studentów pozyskanej wiedzy.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia polegają na wyszukiwaniu przez studentów potrzebnych im materiałów (kwerendy biblioteczne) z interesującej ich (bądź sugerowanej przez prowadzącego zajęcia) dziedziny sinologicznej, ich opracowaniu pisemnym (krótka -7-10 stron - pisemna praca na wybrany przez studentów temat) i ustnej prezentacji zdobytej wiedzy czy wyników przeprowadzonych badań (20-30) minutowe prezentacje na wybrany przez studentów temat). Tematyka zajęć dotyczy podstawowych zagadnień literatury chińskiej, językoznawstwa sinologicznego i historii Chin.

Pełny opis:

Zajęcia mają za zadanie:

• Przedstawić wiedzę niezbędną do zaliczenia przedmiotu,

• zapoznać studenta z rozwojem wiedzy ludzkiej i nauki,

• z szeroko pojętym pisarstwem naukowym

• z rodzajami prac naukowych

• z podstawowymi informacjami dotyczącymi metodologii pisania pracy naukowej,

• nauczyć studenta wyszukiwania i odpowiedniego doboru źródeł,

• sporządzenia planu pracy

• redakcji pracy naukowej (cytowania tekstów źródłowych, tworzenia przypisów, zakresu tematycznego stałych elementów pracy: wstęp, zakończenie)

• samodzielnego pisania pracy naukowej

Literatura:

Zaleca się zapoznanie się z dowolnym podręcznikiem, pisania prac naukowych. Np. Jerzy Apanowicz Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej. Wybór literatury do pracy zaliczeniowej zależny jest od zainteresowań studenta.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

• student będzie znał stan badań w zakresie wybranej problematyki chińskiego kręgu cywilizacyjnego (K_W17, H1A_W06, ++)

• student będzie znał i rozumiał podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego (K_W20, H1A_W08, +)

Umiejętności:

• student będzie potrafił wyszukiwać, analizować, oceniać i wykorzystywać informacje różnych źródeł (K_U01, H1A_U01, ++)

• student będzie potrafił biegle posługiwać się systemem pisma i narzędziami służącymi do jego poznania, i analizy (słowniki tradycyjne i elektroniczne, leksykony, korpusy językowe, bazy danych etc.) (K_U16, H1A_U10, ++)

• student posiądzie umiejętności potrzebne do przygotowania seminaryjnych: będzie potrafił dobrać i odszukać źródła i opracowania napisane w językach zachodnich i chińskim, będzie znał technikę pisania prac seminaryjnych (K_U18, H1A_U08, H1A_U09, +++)

• student będzie potrafił zastosować w pracy podstawową wiedzę z zakresu metodologii badań nad kulturą (K_U19, H1A_U09, ++)

• student będzie potrafił wybrać i sformułować temat pracy licencjackiej dobrać i odszukać źródła włącznie ze źródłami w języku chińskim , odnieść się do podstawowych ujęć teoretycznych (K_U20, H1A_U08, ++)

• student będzie posiadał umiejętność prezentacji zagadnień szczegółowych z zakresu problematyki kulturowej chińskiego kręgu cywilizacyjnego z uwzględnieniem tradycji intelektualnej chińskiego kręgu cywilizacyjnego (K_U21, H1A_U09, ++)

• student będzie posiadał umiejętność formułowania w mowie i piśmie własnych opinii i wniosków (K_U22, H1A_06, H1A_09, ++)

• student będzie posiadał umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów. (K_U23, H1A_U06, ++)

• student będzie potrafił korzystać z narzędzi elektronicznych i internetowych w języku polskim, chińskim i językach zachodnich (K_U24, H1A_07, +++)

• student będzie potrafił porozumiewać się ze specjalistami w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku „orientalistyka” z wykorzystaniem współczesnych technik komputerowych (K_U25, H1A_U07, ++)

• student będzie umiał samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego (K_U26, H1A_U03, +++)

Kompetencje społeczne:

• student będzie rozumiał potrzebę uczenia się przez całe życie (K_K01, H1A_K01, ++)

• student będzie potrafił odpowiednio cele i sposoby ich osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, zawodowej i społecznej (K_K04, H1A_K03, ++)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę polegające na napisaniu proseminaryjnej pracy zaliczeniowej. Na ocenę wpływ mają również: obecność studenta oraz zaliczanie pomniejszych prac śródsemestralnych.

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.