Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Proseminarium 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3600-4-SIW2-PRO2 Kod Erasmus / ISCED: 08.9 / (0229) Nauki humanistyczne (inne)
Nazwa przedmiotu: Proseminarium 2
Jednostka: Wydział Orientalistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
proseminaria

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie przygotowanie studenta do napisania pracy naukowej na wszystkich etapach tego procesu. Zadanie to będzie realizowane w pierwszej fazie przez teoretyczne omówienie metodologicznych uwarunkowań pracy naukowej, w drugiej przez wykorzystanie przez studentów pozyskanej wiedzy.

Pełny opis:

Zajęcia mają za zadanie:

 Przedstawić wiedzę niezbędną do zaliczenia przedmiotu,

 zapoznać studenta z rozwojem wiedzy ludzkiej i nauki,

 z szeroko pojętym pisarstwem naukowym

 z rodzajami prac naukowych

 z podstawowymi informacjami dotyczącymi metodologii pisania pracy naukowej,

 nauczyć studenta wyszukiwania i odpowiedniego doboru źródeł,

 sporządzenia planu pracy

 redakcji pracy naukowej (cytowania tekstów źródłowych, tworzenia przypisów, zakresu tematycznego stałych elementów pracy: wstęp, zakończenie)

 samodzielnego pisania pracy naukowej

Literatura:

" Bibliografia analityczna bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, (wybrane, uzgodnione wcześniej artykuły).

" Rudestam, K. E., Newton R. R. (1992) SURVIVING YOUR DISSERTATION A Comprehensive Guide to Content and Process. SAGE Publications, International Educational and Professional Publisher, London..

" Turabian, K. L. (1996) A Manual for Writers of Term Papers, Theses, and Dissertations. The University of Chicago press, Chicago1996.

" Gambarelli, G., Łucki, Z. (1998) Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską : wybór tematu, pisanie, prezentowanie, publikowanie, Universitas, Kraków.

" inne dostępne

Efekty uczenia się:

Wiedza:

 student będzie znał stan badań w zakresie wybranej problematyki chińskiego kręgu cywilizacyjnego (K_W17, H1A_W06, ++)

 student będzie znał i rozumiał podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego (K_W20, H1A_W08, +)

Umiejętności:

 student będzie potrafił wyszukiwać, analizować, oceniać i wykorzystywać informacje różnych źródeł (K_U01, H1A_U01, ++)

 student będzie potrafił biegle posługiwać się systemem pisma i narzędziami służącymi do jego poznania, i analizy (słowniki tradycyjne i elektroniczne, leksykony, korpusy językowe, bazy danych etc.) (K_U16, H1A_U10, ++)

 student posiądzie umiejętności potrzebne do przygotowania seminaryjnych: będzie potrafił dobrać i odszukać źródła i opracowania napisane w językach zachodnich i chińskim, będzie znał technikę pisania prac seminaryjnych (K_U18, H1A_U08, H1A_U09, +++)

 student będzie potrafił zastosować w pracy podstawową wiedzę z zakresu metodologii badań nad kulturą (K_U19, H1A_U09, ++)

 student będzie potrafił wybrać i sformułować temat pracy licencjackiej dobrać i odszukać źródła włącznie ze źródłami w języku chińskim , odnieść się do podstawowych ujęć teoretycznych (K_U20, H1A_U08, ++)

 student będzie posiadał umiejętność prezentacji zagadnień szczegółowych z zakresu problematyki kulturowej chińskiego kręgu cywilizacyjnego z uwzględnieniem tradycji intelektualnej chińskiego kręgu cywilizacyjnego (K_U21, H1A_U09, ++)

 student będzie posiadał umiejętność formułowania w mowie i piśmie własnych opinii i wniosków (K_U22, H1A_06, H1A_09, ++)

 student będzie posiadał umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów. (K_U23, H1A_U06, ++)

 student będzie potrafił korzystać z narzędzi elektronicznych i internetowych w języku polskim, chińskim i językach zachodnich (K_U24, H1A_07, +++)

 student będzie potrafił porozumiewać się ze specjalistami w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku „orientalistyka” z wykorzystaniem współczesnych technik komputerowych (K_U25, H1A_U07, ++)

 student będzie umiał samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego (K_U26, H1A_U03, +++)

Kompetencje społeczne:

 student będzie rozumiał potrzebę uczenia się przez całe życie (K_K01, H1A_K01, ++)

 student będzie potrafił odpowiednio cele i sposoby ich osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, zawodowej i społecznej (K_K04, H1A_K03, ++)

* * *

Student będzie potrafić:

 wyszukać i wybrać bibliografię na interesujący go temat

 dobrać odpowiednią metodą badań

 sporządzić plan pracy naukowej

 zredagować pracę naukową (cytować źródła, tworzyć przypisy, etc.)

 znać zakres tematyczny stałych elementów pracy jak wstęp czy zakończenie.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę polegające na napisaniu proseminaryjnej pracy zaliczeniowej. (80%)

Na ocenę wpływ mają również:

1. obecność studenta (przekroczenie limitu niesuprawiedliwonych obecności skutkuje niezaliczeniem przedmiotu)

2. aktywność na zajęciach, udział w dyskusji (10%)

3. przygotowanie wystąpień / prezentacji w czasie zajęć (10%)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Proseminarium, 2 godzin, 26 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Cieciura
Prowadzący grup: Włodzimierz Cieciura
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Proseminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.