Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3600-4-SIW3-SL1.2 Kod Erasmus / ISCED: 08.9 / (0229) Nauki humanistyczne (inne)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Wydział Orientalistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 16.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria licencjackie

Skrócony opis:

 Przygotowanie studentów do samodzielnego napisania końcowych pracy seminaryjnych. Kolejne etapy to pomoc przy wyborze kierunku badań i tematu, konsultacje w ramach przygotowania korpusu, doboru literatury specjalistycznej, metody oraz ustalenie zakresu materiałów chińskojęzycznych.

 Zdobycie umiejętności wykorzystana wiedzy o języku do samodzielnej analizy procesów i zjawisk językowych. Część zajęć tego seminarium poświęcona jest także zagadnieniom teoretycznym dotyczącym językoznawstwa ogólnego i sinologicznego, nawiązującym ściśle do zagadnień podjętych przez uczestników seminarium.

Pełny opis:

Proces przygotowania końcowych prac seminaryjnych:

 uzgodnienie kierunku, tematu i zakresu prac seminaryjnych,

 omówienie metodologii adekwatnej do badanego korpusu/zakresu poszczególnych prac; konfrontacja każdej planowanej pracy językoznawczej z teorią,

 szczegółowa dyskusja o zjawiskach i procesach językowych, których prace dotyczą,

• Przygotowanie studentów do samodzielnego napisania końcowych pracy seminaryjnych. Kolejne etapy to pomoc przy wyborze kierunku badań i tematu, konsultacje w ramach przygotowania korpusu, doboru literatury specjalistycznej, metody oraz ustalenie zakresu materiałów chińskojęzycznych.

• Zdobycie umiejętności wykorzystana wiedzy o języku do samodzielnej analizy procesów i zjawisk językowych. Część zajęć tego seminarium poświęcona jest także zagadnieniom teoretycznym dotyczącym językoznawstwa ogólnego i sinologicznego, nawiązującym ściśle do zagadnień podjętych przez uczestników seminarium.

 uzgodnienie koniecznych dla każdej pracy materiałów źródłowych, pozwalających według odpowiedniego klucza tworzyć korpus, określać stan wiedzy i analizować, zgodnie z teorią, podjęte zagadnienie,

 prezentacja kolejnych podejmowanych kroków przygotowania części teoretycznej i praktycznej pracy (tłumaczenie materiałów obcojęzycznych, w tym ustalonych źródeł chińskojęzycznych, korpus leksykalny i jego analiza); merytoryczna dyskusja grupy i opiekuna naukowego pracy,

 dopracowanie planu pracy i konspektu,

 przygotowywanie bibliografii, referencji i przypisów, umiejętne korzystanie ze źródeł i poprawne powoływanie się na nie.

Literatura:

• Heinz, A.(1978) Dzieje językoznawstwa w zarysie. PWN. Warszawa.

• Künstler, M.J. (2000) Języki chińskie. Wydawnictwo Akademickie Dialog. Warszawa.

• Lyons, J.(1975) Wstęp do językoznawstwa, PWN, Warszawa.

• Weinsberg, A. (1983) Językoznawstwo ogólne, PWN, Warszawa.

• Zajdler, E. (2000) Niechińskie języki Tajwanu. Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa.

• Zajdler, E. (2005) Gramatyka współczesnego języka chińskiego; Składnia i semantyka, Dialog, Warszawa.

• Zajdler, E. (2010) Glottodydaktyka sinologiczna, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa.

• Zajdler, E. (2011) Zrozumieć Chińczyków. Kulturowe kody społeczności chińskich, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa.

• Słowniki i pozycje stanowiące bazę przygotowania korpusów badawczych.

(inne, w zależności od podjętych przez uczestników seminarium zagadnień)

Efekty uczenia się:

Przedmiot zakłada efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, w wyniku których student:

posiada podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu orientalistyki w systemie nauk humanistycznych oraz jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej (K_W01+++)

ma podstawową orientację we współczesnym życiu kulturalnym Chin, Tajwanu i chińskiego kręgu cywilizacyjnego (K_W16+++)

zna stan badań w zakresie wybranej problematyki Chin (K_W17+++)

zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych teorii i szkół badawczych w zakresie studiów nad kulturą oraz literaturoznawstwa, językoznawstwa, filozofii i religioznawstwa i historii (K_W18+++)

zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla rodzimych tradycji Chin (K_W19++)

zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego (K_W20+)

potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i wykorzystywać informacje z wykorzystaniem różnych źródeł (K_U01+++)

potrafi zastosować wiedzę z zakresu historii Chin do analizy i interpretowania wydarzeń współczesnego świata (K_U04+)

potrafi prawidłowo usytuować Chiny i chiński krąg cywilizacyjny w kontekście uwarunkowań środowiska naturalnego, geopolitycznego i gospodarczego (K_U05+)

potrafi czytać, analizować i interpretować teksty literackie i inne dzieła chińskiej twórczości kulturalnej (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze społecznym) prawidłowo umieszczając je w kontekście kulturowym (K_U06++)

umie porównać i dostrzec zależności między wybranymi tekstami literackimi i innymi dziełami twórczości kulturalnej (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze społecznym) Chin i chińskiego kręgu językowego, a zagadnieniami tradycji i współczesności (K_U07++)

posługuje się językiem obcym co najmniej na poziomie B2 (K_U11++)

potrafi analizować i interpretować teksty źródłowe w języku chińskim (K_U13++)

potrafi interpretować kluczowe pojęcia kultury Chin poprzez analizę językową/ filologiczną (K_U15++)

potrafi biegle posługiwać się systemem pisma chińskiego i narzędziami służącymi do jego poznania i analizy (słowniki tradycyjne i elektroniczne, leksykony, korpusy językowe, bazy danych, etc.) (K_U16++)

potrafi poprawnie funkcjonować w środowisku językowym i kulturowym Chin (K_U17++)

posiada umiejętności potrzebne do przygotowania prac seminaryjnych: potrafi dobrać i odszukać źródła i opracowania napisane w języku chińskim, zna technikę pisania prac seminaryjnych (K_U18++)

potrafi zastosować w pracy seminaryjnej podstawową wiedzę z zakresu metodologii badań nad kulturą (K_U19+++)

potrafi wybrać i sformułować temat pracy licencjackiej, dobrać i odszukać źródła w języku chińskim, odnieść się do podstawowych ujęć teoretycznych (K_U20+++)

posiada umiejętność prezentacji zagadnień szczegółowych z zakresu problematyki kulturowej Chin w języku polskim oraz w języku chińskim, z uwzględnieniem tradycji intelektualnej Chin (K_U21+++)

posiada umiejętność formułowania w mowie i piśmie własnych opinii i wniosków w języku polskim oraz w języku chińskim (K_U22+++)

posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów (K_U23+++)

potrafi korzystać z narzędzi elektronicznych i internetowych w języku polskim i chińskim (K_U24++)

potrafi porozumiewać się ze specjalistami w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku orientalistyka z wykorzystaniem współczesnych technik komputerowych (K_U25+++)

umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze kierując się wskazówkami opiekuna naukowego (K_U26+++)

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie (K_K01+++)

potrafi współdziałać i pracować w grupie oraz nawiązywać kontakty i budować relacje społeczne (K_K02++)

potrafi odpowiednio określić cele i sposoby ich osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, zawodowej i społecznej (K_K04+++)

ma świadomość odmienności kulturowej i jej źródeł religijnych, filozoficznych, obyczajowych i historycznych oraz jej znaczenia dla rozumienia współczesnego świata (K_K05++)

działa na rzecz udostępniania i promowania spuścizny kulturowej i językowej Chin (K_K08++)

Metody i kryteria oceniania:

Wymagania brane pod uwagę w ocenie:

• Obecność i aktywność na zajęciach obowiązkowa; kontrola obecności.

• Konsultowane wcześniej zagadnienia powinny być przygotowane w sposób merytoryczny, z rzeczową argumentacją popartą materiałami. Oceniany jest:

- proces przygotowania pracy

- aktywny udział w omawianiu poszczególnych zagadnień teoretycznych, kryteriów merytorycznych każdej pracy, kwerendy (swoich oraz innych uczestników seminarium).

• W ocenie ciągłej brana pod uwagę jest systematyczność pracy i terminowość rozliczania się z poszczególnych etapów pracy (podany harmonogram na stronie Zakładu Sinologii).

• Oddanie gotowej pracy w terminie jest warunkiem zaliczenia seminarium.

• Osobnej ocenie będzie podlegała praca dyplomowa (licencjacka), jej zawartość, zastosowana teoria/metoda, wykorzystane źródła, argumentacja, egzemplifikacja przykładami z chińskiego kręgu kulturowego, układ i sposób przekazu.

• Ocena końcowej pracy dyplomowej (licencjackiej) jako rezultatu samodzielnej pracy akademickiej, ze szczególnym uwzględnieniem poprawności pisania pracy, doboru, oceny i opracowania źródeł, zrealizowania w sposób wyczerpujący podjętego tematu/zagadnienia z zakresu językoznawstwa sinologicznego

Zaliczenie roczne na zal. Obecność i aktywność na zajęciach obowiązkowa. Konsultowane wcześniej zagadnienia powinny być przygotowane w sposób merytoryczny, z rzeczową argumentacją popartą materiałami. Oceniany jest proces przygotowania pracy, aktywny udział w omawianiu poszczególnych zagadnień swoich oraz innych uczestników seminarium.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 30 godzin, 52 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Cieciura, Ewa Paśnik-Tułowiecka
Prowadzący grup: Włodzimierz Cieciura, Ewa Paśnik-Tułowiecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 30 godzin, 52 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Cieciura
Prowadzący grup: Włodzimierz Cieciura
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.