Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3600-5-HE3-SL1 Kod Erasmus / ISCED: 08.9 / (0229) Nauki humanistyczne (inne)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Wydział Orientalistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 8.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie się z zasadami i metodami pisania prac licencjackich, pisanie (w domu) oraz prezentowanie i omawianie (na zajęciach) kolejnych rozdziałów prac licencjackich.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przygotowanie przez studentów pracy licencjackiej spełniającej wymogi stawiane pracom naukowym. Seminarium poświęcone jest analizie i opracowaniu wybranych zagadnień z literatury hebrajskiej, językoznawstwa , judaizmu, historii Żydów i Izraela czy zagadnień społeczno-politycznych Izraela na podstawie materiałów źródłowych w języku hebrajskim.

Podczas zajęć studenci poznają zasady metodologii wykorzystywanej w pracy naukowej oraz kolejne etapy przygotowywania pracy licencjackiej:

- wybór tematu pracy

- poszukiwanie i zbieranie materiałów i informacji zawartych w opracowaniach i tekstach źródłowych.

- referowanie stanu wiedzy na wybrany temat (stan badań)

- przygotowanie konspektu pracy,

- prezentowanie zebranych materiałów w sposób uporządkowany,

- konstruowanie bibliografii, poprawne sporządzenie przypisów oraz cytowań,

- pisanie kolejnych rozdziałów pracy.

Literatura:

Słownik języka polskiego PWN http://sjp.pwn.pl/

Bielec E., Bielec J., Podręcznik pisania prac albo technika pisania po polsku, Kraków 2000.

Eco U., Jak pisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Warszawa 2007.

Wolański A., Edycja tekstów. Praktyczny poradnik, Warszawa 2008.

Dobór pozycji bibliograficznych uzależniony jest od wyboru tematów prac uczestników zajęć.

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie

- miejsce i znaczenie orientalistyki w systemie nauk humanistycznych oraz jej specyfikę przedmiotową i metodologiczną [ K_W01]

- podstawowe zagadnienia dotyczące współczesnego życia kulturalnego w Izraelu i w świecie żydowskim [K_W16]

- zna stan badań w zakresie wybranej problematyki judaizmu i Izraela. [K_W17]

- podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych teorii i szkół badawczych w zakresie studiów nad kulturą oraz literaturoznawstwa, językoznawstwa, filozofii i religioznawstwa i historii [K_W18]

- podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla rodzimych tradycji judaizmu i Izraela [K_W19]

- zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego [K_W20]

Umiejętności: absolwent potrafi:

- wyszukiwać, analizować, oceniać i wykorzystywać informacje z wykorzystaniem różnych źródeł [K_U01]

- czytać, analizować i interpretować teksty literackie i/lub inne dzieła twórczości kulturalnej w języku hebrajskim (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze społecznym) prawidłowo umieszczając je w kontekście kulturowym Izraela [K_U06]

- porównać i dostrzec zależności między wybranymi tekstami literackimi i/lub innymi dziełami twórczości kulturalnej Izraela i judaizmu (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze społecznym), a zagadnieniami tradycji i współczesności [K_U07]

- analizować i interpretować teksty źródłowe w języku hebrajskim [K_U13]

- interpretować kluczowe pojęcia wybranej kultury żydowskiej i izraelskiej poprzez analizę językową/ filologiczną [K_U15]

- potrafi biegle posługiwać się systemem pisma hebrajskiego i narzędziami służącymi do jego poznania i analizy (słowniki tradycyjne i elektroniczne, leksykony, korpusy językowe, bazy danych, etc.) [K_U16]

- przygotować prace seminaryjne: potrafi dobrać i odszukać źródła i opracowania napisane w języku hebrajskim, zna technikę pisania prac seminaryjnych [ K_U18]

- zastosować w pracy podstawową wiedzę z zakresu metodologii badań nad kulturą [K_U19]

- wybrać i sformułować temat pracy licencjackiej, dobrać i odszukać źródła w języku hebrajskim, odnieść się do podstawowych ujęć teoretycznych [K_U20]

- prezentować szczegółowe zagadnienia z zakresu problematyki kulturowej Izraela i judaizmu w języku polskim oraz w hebrajskim z uwzględnieniem tradycji intelektualnej judaizmu. [K_U21]

- posiada umiejętność formułowania w mowie i piśmie własnych opinii i wniosków w języku polskim oraz w języku hebrajskim. [K_U22]

- posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów [K_U23]

- porozumiewać się ze specjalistami w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku orientalistyka-hebraistyka z wykorzystaniem współczesnych technik komputerowych [K_U25]

- samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze kierując się wskazówkami opiekuna naukowego [K_U26]

Kompetencje: absolwent jest gotów do

- uczenia się przez całe życie [K_K01]

- odpowiedniego określania celów i sposobów ich osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, zawodowej i społecznej [K_K04]

- uświadamiania innym odmienności kulturowej i jej źródeł religijnych, filozoficznych, obyczajowych i historycznych oraz jej znaczenia dla rozumienia współczesnego świata [K_K05]

- działania na rzecz udostępniania i promowania spuścizny kulturowej i językowej Izraela i judaizmu [K_K08]

Metody i kryteria oceniania:

Na podstawie obecności, aktywności na zajęciach oraz prac domowych (kolejnych rozdziałów pracy licencjackiej).

Zaliczenie bez oceny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 45 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Angelika Adamczyk, Anna Piątek
Prowadzący grup: Angelika Adamczyk, Anna Piątek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie się z zasadami i metodami pisania prac licencjackich, pisanie (w domu) oraz prezentowanie i omawianie (na zajęciach) kolejnych rozdziałów prac licencjackich.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przygotowanie przez studentów pracy licencjackiej spełniającej wymogi stawiane pracom naukowym. Seminarium poświęcone jest analizie i opracowaniu wybranych zagadnień z literatury hebrajskiej, językoznawstwa , judaizmu, historii Żydów i Izraela czy zagadnień społeczno-politycznych Izraela na podstawie materiałów źródłowych w języku hebrajskim.

Podczas zajęć studenci poznają zasady metodologii wykorzystywanej w pracy naukowej oraz kolejne etapy przygotowywania pracy licencjackiej:

- wybór tematu pracy

- poszukiwanie i zbieranie materiałów i informacji zawartych w opracowaniach i tekstach źródłowych.

- referowanie stanu wiedzy na wybrany temat (stan badań)

- przygotowanie konspektu pracy,

- prezentowanie zebranych materiałów w sposób uporządkowany,

- konstruowanie bibliografii, poprawne sporządzenie przypisów oraz cytowań,

- pisanie kolejnych rozdziałów pracy.

Literatura:

Dobór pozycji bibliograficznych uzależniony jest od wyboru tematów prac uczestników zajęć.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.