Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium indologiczneB2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3600-5-IN3-SLB2 Kod Erasmus / ISCED: 08.9 / (0229) Nauki humanistyczne (inne)
Nazwa przedmiotu: Seminarium indologiczneB2
Jednostka: Wydział Orientalistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Skrócony opis:

Seminarium jest kontynuacją zajęć prowadzonych w ramach proseminarium indologicznego na II r. studiów stacjonarnych I stopnia (III i IV sem.) ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk dotyczących I języka indyjskiego i jego literatury oraz kultury Azji Południowej. Ma za zadanie rozwinięcie i pogłębienie dotychczas zdobytej wiedzy, a także rozwinięcie umiejętności analizy i syntezy.

Pełny opis:

Seminarium ma za zadanie rozwinięcie i pogłębienie wiedzy nt. podstawowych aspektów dotyczących zjawisk literackich i społeczno-kulturowych na obszarze Azji Południowej, zdobytej w trakcie dwóch lat studiów, a także rozwinięcie umiejętności ich analizy i syntezy. Służyć ma temu, po pierwsze, samodzielna praca studenta nad wybranym i zaakceptowanym przez prowadzącego tematem pracy licencjackiej (temat może także zaproponować prowadzący) i regularna prezentacja wyników tej pracy wszystkim uczestnikom seminariów w ustalonych terminach, a ponadto lektura wybranych przez prowadzącego tekstów, ich analiza i interpretacja.

Literatura:

Ustala prowadzący zależnie od grupy językowej

Efekty uczenia się:

K_W01

posiada podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu orientalistyki w systemie nauk humanistycznych oraz jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej

K_W16

ma podstawową orientację we współczesnym życiu kulturalnym Azji Południowej

K_W17

zna stan badań w zakresie wybranej problematyki Azji Południowej

K_W18

zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych teorii i szkół badawczych w zakresie studiów nad kulturą oraz literaturoznawstwa, językoznawstwa, filozofii i religioznawstwa i historii

K_W19

zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla rodzimych tradycji Azji Południowej

K_W20

zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego

K_U01

potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i wykorzystywać informacje z wykorzystaniem różnych źródeł

K_U04

potrafi zastosować wiedzę z zakresu historii Azji Południowej do analizy i interpretowania wydarzeń współczesnego świata

K_U05

potrafi prawidłowo usytuować Azję Południową w kontekście uwarunkowań środowiska naturalnego, geopolitycznego i gospodarczego

K_U06

potrafi czytać, analizować i interpretować teksty literackie i inne dzieła twórczości kulturalnej (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze społecznym) Azji Południowej, prawidłowo umieszczając je w kontekście kulturowym

K_U07

umie porównać i dostrzec zależności między wybranymi tekstami literackimi i innymi dziełami twórczości kulturalnej (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze społecznym) Azji Południowej a zagadnieniami tradycji i współczesności

K_U11

posługuje się językiem obcym co najmniej na poziomie B2

K_U13

potrafi analizować i interpretować teksty źródłowe w wybranym języku indyjskim/obszaru Azji Południowej (bengalski/hindi/sanskryt/tamilski)

K_U15

potrafi interpretować kluczowe pojęcia kultur obszaru Azji Południowej poprzez analizę językową/ filologiczną

K_U16

potrafi biegle posługiwać się systemem pisma wybranego języka indyjskiego/obszaru Azji Południowej (bengalski/hindi/sanskryt/tamilski) i narzędziami służącymi do jego poznania i analizy (słowniki tradycyjne i elektroniczne, leksykony, korpusy językowe, bazy danych etc.)

K_U17

potrafi poprawnie funkcjonować w środowisku językowym i kulturowym Azji Południowej

K_U18

posiada umiejętności potrzebne do przygotowania prac seminaryjnych: potrafi dobrać i odszukać źródła i opracowania napisane w wybranym języku indyjskim/obszaru Azji Południowej (bengalski/hindi/sanskryt/tamilski), zna technikę pisania prac seminaryjnych

K_U19

potrafi zastosować w pracy seminaryjnej podstawową wiedzę z zakresu metodologii badań nad kulturą

K_U20

potrafi wybrać i sformułować temat pracy licencjackiej, dobrać i odszukać źródła w wybranym języku indyjskim/obszaru Azji Południowej (bengalski/hindi/sanskryt/tamilski), odnieść się do podstawowych ujęć teoretycznych

K_U21

posiada umiejętność prezentacji zagadnień szczegółowych z zakresu problematyki kulturowej Azji Południowej w języku polskim oraz w wybranym języku indyjskim/obszaru Azji Południowej (bengalski/hindi/sanskryt/tamilski) z uwzględnieniem tradycji intelektualnej Azji Południowej

K_U22

posiada umiejętność formułowania w mowie i piśmie własnych opinii i wniosków w języku polskim oraz w wybranym języku indyjskim/obszaru Azji Południowej (bengalski/hindi/sanskryt/tamilski)

K_U23

posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów

K_U24

potrafi korzystać z narzędzi elektronicznych i internetowych w języku polskim i w wybranym języku indyjskim/obszaru Azji Południowej (bengalski/hindi/sanskryt/tamilski)

K_U25

potrafi porozumiewać się ze specjalistami w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku orientalistyka z wykorzystaniem współczesnych technik komputerowych

K_U26

umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze kierując się wskazówkami opiekuna naukowego

K_K01

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

K_K02

potrafi współdziałać i pracować w grupie oraz nawiązywać kontakty i budować relacje społeczne

K_K04

potrafi odpowiednio określić cele i sposoby ich osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, zawodowej i społecznej

K_K05

ma świadomość odmienności kulturowej i jej źródeł religijnych, filozoficznych, obyczajowych i historycznych oraz jej znaczenia dla rozumienia współczesnego świata

K_K08

działa na rzecz udostępniania i promowania spuścizny kulturowej i językowej Azji Południowej

Metody i kryteria oceniania:

– kontrola obecności – dopuszcza do zaliczenia;

– prezentacja dot. tematów własnych (student sam może wybrać temat pracy licencjackiej, który akceptuje prowadzący zajęcia, lub też temat proponuje prowadzący zajęcia; docelowo temat zatwierdza Rada naukowa WO UW) i przeczytanych lektur;

– bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność (w tym udział w dyskusji nt. wystąpień innych uczestników zajęć);

– praca semestralna na wybrany temat (student sam może wybrać temat, który akceptuje prowadzący zajęcia, lub też temat proponuje prowadzący zajęcia).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Weronika Rokicka
Prowadzący grup: Weronika Rokicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Skrócony opis:

Seminarium jest kontynuacją zajęć prowadzonych w ramach proseminarium indologicznego na II r. studiów stacjonarnych I stopnia (III i IV sem.) ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk dotyczących I języka indyjskiego i jego literatury oraz kultury Azji Południowej. Ma za zadanie rozwinięcie i pogłębienie dotychczas zdobytej wiedzy, a także rozwinięcie umiejętności analizy i syntezy.

Pełny opis:

Seminarium ma za zadanie rozwinięcie i pogłębienie wiedzy nt. podstawowych aspektów dotyczących zjawisk literackich i społeczno-kulturowych na obszarze Azji Południowej, zdobytej w trakcie dwóch lat studiów, a także rozwinięcie umiejętności ich analizy i syntezy. Służyć ma temu, po pierwsze, samodzielna praca studenta nad wybranym i zaakceptowanym przez prowadzącego tematem pracy licencjackiej (temat może także zaproponować prowadzący) i regularna prezentacja wyników tej pracy wszystkim uczestnikom seminariów w ustalonych terminach, a ponadto lektura wybranych przez prowadzącego tekstów, ich analiza i interpretacja.

Literatura:

Literatura zależy od zainteresowań uczestników oraz wybranych przez nich do tematów pracy licencjackiej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.