Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

II język orientalny 2H

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3600-7-AR4-IIJO2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: II język orientalny 2H
Jednostka: Wydział Orientalistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość języka hebrajskiego na poziomie początkującym (A1).

Skrócony opis:

A1 według Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment. A Common European Framework of Reference oznacza docelowy

poziom kursu języka obcego w zakresie podstawowych sprawności językowych dla studentów rozpoczynających naukę od zera.

Pełny opis:

Po kursie na tym poziomie student, gdy mówi się wolno i wyraźnie, rozumie podstawowe wyrażenia dotyczące własnej osoby, rodziny, najbliższego otoczenia. W tekście pisanym rozumie znane słownictwo, nazwy i proste zdania. Jest w stanie przeczytać informacje zawarte na przykład w ogłoszeniach, plakatach, katalogach. Student potrafi porozumieć się w prosty sposób pod warunkiem, że rozmówca jest przygotowany na powtórzenie wypowiedzi w wolniejszym tempie, i pomoże sformułować to, co chce powiedzieć. Umie zadawać i odpowiadać na pytania dotyczące tematyki życia codziennego, własnych potrzeb znanych mu tematów. Potrafi używać prostych zwrotów i zdań, aby opisać gdzie mieszka, skąd pochodzi i znanych mu ludzi. Potrafi napisać krótki, prosty tekst, np. pozdrowienia z wakacji. Potrafi wypełnić formularz z danymi osobowymi, podać narodowość, zawód, adres w np. hotelowym formularzu meldunkowym.

Literatura:

Podręcznik:

Szlomit Chajat, Sara Israeli, Hila Kobliner Iwrit min-ha-hatchala, Akademon, Jerozolima 2000, część 1.

Słowniki:

E. Szoszan, Ha-milon ha-iwri ha-merukaz, Kirjat Sefer, Jerozolima 1993.

http://www.milon.co.il/

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

UMIEJĘTNOŚCI

A1-U1 - komunikuje się w obrębie tematyki związanej z życiem codziennym oraz w prostych sytuacjach społecznych

A1_U2- identyfikuje przekazy w wybranych, prostych materiałach różnego typu i komunikatach werbalnych

A1_U3- rozumie informacje zawarte w wybranych, prostych materiałach codziennego użytku

A1_U4- przedstawia w formie ustnej i pisemnej informacje za pomocą opanowanych konstrukcji

WIEDZA

A1_W1 - posiada zasób słownictwa niezbędny do odnalezienia się w przestrzeni danego języka

A1_W2 - posiada podstawową wiedzę dotyczącą opisu systemu języka

A1_W3 - zna wybrane zagadnienia dotyczące geografii kraju bądź regionu

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

A1_K1 – potrafi współpracować w grupie

A1_K2 – zna strategie uczenia się i rozumie potrzebę samokształcenia oraz uczenia się przez całe życie

A1_K3 – zna podstawowe zasady obyczajowe i związane z nimi reakcje werbalne i pozawerbalne obowiązujące na danym obszarze kulturowo-językowym

A1_K4 - dostrzega różnice kulturowe i wykazuje się tolerancją wobec odmienności użytkowników danego języka

Metody i kryteria oceniania:

1) kontrola obecności,

2) ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność),

3) kolokwia,

4) prace pisemne,

5) zaliczenie pisemne na koniec semestru.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.