Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język i kultura hebrajska1.3

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3600-7-HE1-JKH1.3 Kod Erasmus / ISCED: 09.8 / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Język i kultura hebrajska1.3
Jednostka: Wydział Orientalistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Nauka języka hebrajskiego od podstaw. Po ukończeniu rocznego kursu student posługuje się językiem hebrajskim na poziomie podstawowym (A2).

Pełny opis:

Zajęcia w ramach uniwersyteckiego kursu praktycznej nauki języka hebrajskiego od podstaw. Studenci poznają alfabet hebrajski- zarówno litery drukowane, jak i kursywę, a także system wokalizacji. Uczą się czytać łatwe teksty bez wokalizacji oraz fragmenty Biblii hebrajskiej z wokalizacją. Posługują się słownikiem języka hebrajskiego, zarówno współczesnego, jak i biblijnego. Tłumaczą i analizują tekst biblijny pod względem gramatycznym.

Poznają podstawy gramatyki hebrajskiej oraz słownictwo, dotyczące głównie

typowych sytuacji dnia codziennego.

Sprawność rozumienia ze słuchu rozwijana jest poprzez słuchanie prostych nagrań.

Podczas zajęć rozwijana jest umiejętność mówienia - studenci budują własne dialogi na tematy dotyczące sytuacji dnia codziennego, a także dyskutują na wybrane tematy.

Pod koniec roku posługują się współczesną hebrajszczyzną w typowych sytuacjach dnia codziennego.

Literatura:

Wybrany podręcznik do nauki współczesnego języka hebrajskiego na poziomie alef i bet. Materiały własne prowadzącego. Wybrany podręcznik do nauki hebrajskiego biblijnego. Biblia hebrajska.

NA BIEŻĄCY ROK:

Obowiązkowa:

- G. Tishler, A. Yarden-Barak, First and Foremost. Hebrew for Beginners and More, (Ba-Rosh u-wa-rishona. Ivrit le-ramat matchilim ve-od), Jerusalem: Academon, 2018.

- G. Tishler, A. Yarden-Barak, First and Foremost. Hebrew for Beginners and More - Workbook, (Ba-Rosh u-wa-rishona. Ivrit le-ramat matchilim ve-od - Choveret avoda), Jerusalem: Academon, 2018.

Uzupełniająca:

- D. Rot, M. Rom, The Alpha of the Aleph-Bet. First Steps in Hebrew (Alufim be-aleph-bet. Tsaadim rishonim be-ivrit), Jerusalem: Academon, 2017.

- Biblia hebrajska

Słowniki:

- morfix.co.il

- A. Klugman, Nowy słownik hebrajsko-polski, polsko-hebrajski, Warszawa: Wiedza Powszechna, 1996.

- E. Lauden, L. Weinbach, M. Shani, Multi-dictionary: Bilingual learner's dictionary, English-English-Hebrew, Hebrew-English, 2006

- R. Sivan, The New Bantam-Megiddo Hebrew & English Dictionary, Bantam 2009

- Oxford Dictionary: English-Hebrew/Hebrew-English, Kernerman/Lonnie Kahn Pbl., 1996

Efekty uczenia się:

Student po ukończeniu kursu przewidzianego programem:

Wiedza:

- zna i rozumie w stopniu podstawowym strukturę, historię rozwoju oraz pismo języka hebrajskiego (na poziomie A2) K_W12

- zna i rozumie złożoność natury języka hebrajskiego, jego miejsca i znaczenia w kontekście kultury i historii Żydów i Izraela K_W13

Umiejętności:

- potrafi posługiwać się się językiem hebrajskim na poziomie A2 K_U12

- potrafi analizować i interpretować teksty źródłowe w języku hebrajskim K_U13

- potrafi przełożyć łatwiejsze teksty literackie/piśmiennictwa z języka hebrajskiego na język polski K_U14

- potrafi posługiwać się systemem pisma hebrajskiego i narzędziami służącymi do jego poznania i analizy (słowniki tradycyjne i elektroniczne, leksykony, korpusy językowe, bazy danych, etc.) K_U16

- potrafi poprawnie funkcjonować w środowisku językowym i kulturowym Izraela K_U17

- posiada umiejętność formułowania w mowie i piśmie własnych opinii i wniosków w języku hebrajskim K_U22

- potrafi korzystać z narzędzi elektronicznych i internetowych w języku hebrajskim K_U24

Kompetencje:

- jest gotów do uczenia się przez całe życie K_K01

- jest gotów do współdziałania i pracy w grupie oraz do nawiązywania kontaktów i budowania relacji społecznych K_K02

- jest gotów do nawiązywania kontaktów i współdziałania z przedstawicielami odmiennych kultur K_K03

Metody i kryteria oceniania:

- kontrola obecności,

- ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność),

- kolokwia,

- prace pisemne,

- zaliczenie pisemne na koniec semestru,

- pisemny i ustny egzamin na koniec roku, do którego student jest dopuszczony na podstawie zaliczenia ćwiczeń.

Ocena końcowa stanowi średnią wszystkich ocen cząstkowych. Przyjmuje się następującą skalę ocen:

99-100% 5! (celujący)

93-98% 5 (bardzo dobry)

87-92% 4,5 (dobry plus)

77-86% 4 (dobry)

71-76% 3,5 (dostateczny plus)

60-70% dostateczny

0-59% niedostateczny

Po każdym ukończonym temacie studenci piszą kolokwium. Dodatkowo każdy student przygotowuje przynajmniej 4 prace pisemne w ciągu semestru. Ocenie podlega także obecność studenta na zajęciach. Student, który był obecny na mniej niż 60% zajęć, nie ma prawa do uzyskania zaliczenia, także w sesji poprawkowej. Student, który regularne uczestniczył w zajęciach i mimo to uzyskał średnią ocenę 2, może przystąpić do zaliczenia dopiero w sesji poprawkowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Piątek
Prowadzący grup: Anna Piątek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Nauka języka hebrajskiego od podstaw. Po ukończeniu rocznego kursu student posługuje się językiem hebrajskim na poziomie podstawowym (A2).

Pełny opis:

Zajęcia w ramach uniwersyteckiego kursu praktycznej nauki języka hebrajskiego od podstaw. Studenci poznają alfabet hebrajski- zarówno litery drukowane, jak i kursywę, a także system wokalizacji. Uczą się czytać łatwe teksty bez wokalizacji oraz fragmenty Biblii hebrajskiej z wokalizacją. Posługują się słownikiem języka hebrajskiego, zarówno współczesnego, jak i biblijnego. Tłumaczą i analizują tekst biblijny pod względem gramatycznym.

Poznają podstawy gramatyki hebrajskiej oraz słownictwo, dotyczące głównie

typowych sytuacji dnia codziennego.

Sprawność rozumienia ze słuchu rozwijana jest poprzez słuchanie prostych nagrań.

Podczas zajęć rozwijana jest umiejętność mówienia - studenci budują własne dialogi na tematy dotyczące sytuacji dnia codziennego, a także dyskutują na wybrane tematy.

Pod koniec roku posługują się współczesną hebrajszczyzną w typowych sytuacjach dnia codziennego.

Literatura:

Wybrany podręcznik do nauki współczesnego języka hebrajskiego na poziomie alef i bet. Materiały własne prowadzącego. Wybrany podręcznik do nauki hebrajskiego biblijnego. Biblia hebrajska.

NA BIEŻĄCY ROK:

Obowiązkowa:

- G. Tishler, A. Yarden-Barak, First and Foremost. Hebrew for Beginners and More, (Ba-Rosh u-wa-rishona. Ivrit le-ramat matchilim ve-od), Jerusalem: Academon, 2018.

- G. Tishler, A. Yarden-Barak, First and Foremost. Hebrew for Beginners and More - Workbook, (Ba-Rosh u-wa-rishona. Ivrit le-ramat matchilim ve-od - Choveret avoda), Jerusalem: Academon, 2018.

Uzupełniająca:

- D. Rot, M. Rom, The Alpha of the Aleph-Bet. First Steps in Hebrew (Alufim be-aleph-bet. Tsaadim rishonim be-ivrit), Jerusalem: Academon, 2017.

- Biblia hebrajska

Słowniki:

- morfix.co.il

- A. Klugman, Nowy słownik hebrajsko-polski, polsko-hebrajski, Warszawa: Wiedza Powszechna, 1996.

- E. Lauden, L. Weinbach, M. Shani, Multi-dictionary: Bilingual learner's dictionary, English-English-Hebrew, Hebrew-English, 2006

- R. Sivan, The New Bantam-Megiddo Hebrew & English Dictionary, Bantam 2009

- Oxford Dictionary: English-Hebrew/Hebrew-English, Kernerman/Lonnie Kahn Pbl., 1996

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.