Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie B1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3600-7-IN4-SM1 Kod Erasmus / ISCED: 08.9 / (0229) Nauki humanistyczne (inne)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie B1
Jednostka: Wydział Orientalistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

języki obce
obowiązkowe
seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Napisanie pracy magisterskiej na podstawie oryginalnych tekstów w jednym z języków indyjskich (sanskryt/bengalski/hindi/tamilski).

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Seminarium przygotowuje do napisania pracy magisterskiej w dziedzinie indologii. Celem jest analiza rozmaitych zagadnień związanych z kulturą, społeczeństwem i polityką Indii (w zależności od tematów prac magisterskich) na podstawie wybranych tekstów źródłowych w językach indyjskich.

Pełny opis:

Seminarium przygotowuje do napisania pracy magisterskiej w dziedzinie indologii. Celem jest analiza rozmaitych zagadnień związanych z kulturą, społeczeństwem i polityką Indii (w zależności od tematów prac magisterskich) na podstawie wybranych tekstów źródłowych w językach indyjskich.

(w zależności od tematów prac magisterskich) na podstawie wybranych tekstów źródłowych w językach indyjskich.

W zależności od studiowanego I języka indyjskiego (bengalski/hindi/sanskryt/tamilski), główna problematyka prac dotyczy Indii współczesnych lub klasycznych.

Pogłębianie wiedzy indologicznej opiera się głównie na samodzielnej pracy studenta nad wybranym i zaakceptowanym przez prowadzącego tematem (temat może także zaproponować prowadzący) oraz regularnej prezentacji wyników tej pracy wszystkim uczestnikom seminariów w odpowiednio ustalonych terminach. Dodatkowo, podczas seminarium odbywa się wspólna lektura i analiza tekstów wybranych przez prowadzącego.

Literatura:

Literatura zgodna z badanymi tematami.

Literatura ogólna:

Lannoy Richard, „The Speaking Tree. A Study of Indian Culture and Society”, Oxford 1974

„Światło słowem zwane. Wypisy z literatury staroindyjskiej”, Warszawa 2007.

Efekty uczenia się:

K_W01

ma pogłębioną wiedzę szczegółową (obejmującą terminologię, teorię i metodologię) z zakresu literaturoznawstwa lub językoznawstwa lub filozofii i religioznawstwa lub historii

K_W02

ma rozszerzoną wiedzę o wybranych problemach kultur Azji Południowej (z zakresu kultury i literatury lub języka lub filozofii i religii lub historii i zagadnień społeczno-politycznych) w perspektywie porównawczej

K_W03

ma rozszerzoną wiedzę o wybranych problemach kultur Azji Południowej (z zakresu kultury i literatury lub języka lub filozofii i religii lub historii i zagadnień społeczno-politycznych) wybranego regionu

K_W04

ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę o wybranym języku indyjskim/obszaru Azji Południowej (bengalski/hindi/sanskryt/tamilski)

K_W05

ma szczegółową wiedzę o stanie badań w zakresie wybranej problematyki Azji Południowej i ośrodkach badawczych w Polsce i na świecie

K_W06

zna i rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji i wartościowania różnych wytworów kultury Azji Południowej właściwe dla wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w zakresie językoznawstwa lub literaturoznawstwa i studiów nad kulturą lub filozofii i religioznawstwa lub historii

K_W07

zna i rozumie rodzimą tradycję naukową (metody analizy, interpretacji i wartościowania) wybranych krajów Azji Południowej

K_W08

ma orientację we współczesnym życiu kulturalnym Azji Południowej

K_W10

ma obszerną, pogłębioną wiedzę o strukturach i relacjach społecznych oraz zachowaniach społeczno-kulturowych w Azji Południowej w zakresie warunkującym profesjonalną werbalną komunikację społeczną i interkulturową

K_U01

potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i wykorzystywać informacje z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na ich podstawie krytyczne sądy

K_U02

potrafi wskazać źródła różnic kulturowych krajów Azji Południowej, również na podstawie materiałów źródłowych

K_U03

umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze oraz rozwijać zdolności pozwalające na osiągnięcie kariery zawodowej

K_U04

potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu orientalistyki do poszerzania wiedzy z zakresu nauk humanistycznych

K_U05

potrafi zastosować wiedzę z zakresu orientalistyki w rozwiązywaniu problemów związanych z odmiennością kulturową w sytuacjach profesjonalnych

K_U06

potrafi posługiwać się pojęciami z dziedziny filozofii i religii wybranego regionu w celu analizowania i interpretowania zjawisk religijnych, motywów etycznych i zachowań ludzkich, a także różnic między kulturami

K_U07

potrafi wykryć związki między kształtowaniem się idei filozoficznych i religijnych wybranego regionu a procesami społecznymi, kulturalnymi i gospodarczymi

K_U08

potrafi czytać, analizować i interpretować zaawansowane teksty literackie i inne dzieła twórczości kulturalnej (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze społecznym) Azji Południowej, prawidłowo umieszczając je w kontekście kulturowym

K_U09

umie porównać i dogłębnie przeanalizować zależności między wybranymi tekstami literackimi i innymi dziełami twórczości kulturalnej (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze społecznym) Azji Południowej a zagadnieniami tradycji i współczesności

K_U10

potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych wytworów kultury Azji Południowej w sposób właściwy dla wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w zakresie językoznawstwa lub literaturoznawstwa i studiów nad kulturą lub filozofii i religioznawstwa lub historii, stosując oryginalne podejścia uwzględniające wiedzę z zakresu orientalistyki

K_U11

potrafi zanalizować najważniejsze zjawiska z zakresu historii/sytuacji społeczno-politycznej/językowej/kulturowej Azji Południowej

K_U12

potrafi ocenić, wyselekcjonować i objaśnić najważniejsze wytwory współczesnej kultury Azji Południowej

K_U13

potrafi wyselekcjonować i przełożyć na język polski najcenniejsze dzieła literatury indyjskiej lub literatury/piśmiennictwa w języku indyjskim (sanskryt/bengalski/hindi/tamilski)

K_U14

posługuje się językiem obcym co najmniej na poziomie B2+

K_U16

potrafi w profesjonalny sposób zachować się, zareagować werbalnie i pośredniczyć w komunikacji i negocjacjach w wybranym społeczno-kulturowym kontekście Azji Południowej

K_U17

potrafi wybrać i sformułować temat pracy magisterskiej, dobrać i odszukać źródła w wybranym języku indyjskim/obszaru Azji Południowej (bengalski/hindi/sanskryt/tamilski), odnieść się do różnych ujęć teoretycznych, a także innych źródeł

K_U18

posiada pogłębioną umiejętność prezentacji zagadnień szczegółowych z zakresu problematyki kulturowej Indii w języku polskim oraz w wybranym języku indyjskim/obszaru Azji Południowej (bengalski/hindi/sanskryt/tamilski) z uwzględnieniem tradycji intelektualnej Azji Południowej

K_U19

posiada pogłębioną umiejętność formułowania w mowie i piśmie własnych opinii i wniosków w języku polskim oraz w wybranym języku indyjskim/obszaru Azji Południowej (bengalski/hindi/sanskryt/tamilski)

K_U20

posiada pogłębioną umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów

K_U21

potrafi biegle korzystać z zaawansowanych narzędzi elektronicznych i internetowych w języku polskim i w wybranym języku indyjskim/obszaru Azji Południowej (bengalski/hindi/sanskryt/tamilski)

K_K01

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób

K_K02

potrafi aktywnie współdziałać i pracować w grupie oraz nawiązywać kontakty i budować relacje społeczne

K_K04

potrafi odpowiednio określić cele i sposoby ich osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, zawodowej i społecznej

K_K05

jest otwarty na nowe idee i nurty i odmienność kulturową

K_K06

ma świadomość odmienności wynikającej z różnorodności kulturowej, religijnej i filozoficznej i jej wpływu na kształtowanie się postaw społecznych i politycznych oraz procesów gospodarczych

K_K07

rozumie problematykę etyczną i odpowiedzialność związaną z przekazywaniem wiedzy o Azji Południowej

K_K08

rozumie i docenia wartość tradycji i spuścizny kulturowej własnej oraz Azji Południowej

K_K09

dostrzega potrzebę wzbogacenia swojej tradycji o pozytywne wartości filozoficzno-społeczno-kulturowe Azji Południowej, traktuje kulturową synergię jako wartość dodaną

K_K10

aktywnie działa na rzecz wzajemnego zrozumienia i efektywnej komunikacji międzykulturowej, współpracy kulturalnej i gospodarczej, kontaktów na gruncie własnym i w Azji Południowej

K_K11

aktywnie działa na rzecz udostępniania i promowania spuścizny kulturowej oraz najważniejszych wytworów współczesnej kultury Azji Południowej

Metody i kryteria oceniania:

Kontrola obecności

Ocena ciągła bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność oraz semestralna i roczna praca (praca magisterska)

Praktyki zawodowe:

Brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.