Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztaty13L15 (Badania etnograficzne w praktyce)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3600-7-KM4-W3(L) Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztaty13L15 (Badania etnograficzne w praktyce)
Jednostka: Wydział Orientalistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Seria zajęć warsztatowych, która wyposaży uczestników w wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu komunikacji międzykulturowej oraz pracy w środowisku wielokulturowym.


Tryb prowadzenia:

w sali i w terenie

Skrócony opis:

Zajęcia są organizowane w Programie zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego (ZIP), współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER, ścieżka 3.5.

Seria zajęć warsztatowych, która wyposaży uczestników w wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu komunikacji międzykulturowej oraz pracy w środowisku wielokulturowym.

Pełny opis:

Oferowane warsztaty:

Wprowadzenie do tematyki komunikacji w środowisku wielokulturowym (15 godz.)

Prezentacje i autoprezentacje (15 godz.)

Wprowadzenie do komunikacji międzykulturowej w biznesie (15 godz.)

Zarządzenie zespołem (15 godz.)

Postkolonializm: teoria i praktyka kulturowa - uwikłania wielokulturowości (15 godz.)

Edukacja międzykulturowa w praktyce (15 godz.)

Muzealnictwo w praktyce (15 godz.)

Stereotypy i uprzedzenia w kontekście wielokulturowości (8 godz.)

Polacy w oczach innych kultur (8 godz.)

II sem

Komunikacja interpersonalna (15 godz.)

Międzynarodowa etykieta biznesowa/Profile innych kultur w ujęciu biznesowym (15 godz.)

Badania etnograficzne w praktyce (15 godz.)

Kuchnia i kultura jedzenia w Azji i w Afryce (15 godz.)

Komunikacja w zespole online (8 godz.)

Negocjacje (8 godz.)

Literatura:

w zależności od tematu warsztatów

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent

ma rozszerzoną i uporządkowaną wiedzę o wybranych problemach kultur Azji i Afryki (z zakresu kultury i literatury lub języka lub filozofii i religii lub historii i zagadnień społeczno-politycznych) w perspektywie porównawczej K_W02 (J/L/H/F/NKR)

ma rozszerzoną wiedzę o wybranych problemach kultury wybranego regionu Azji i Afryki K_W03 (NKR)

zna i rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji i wartościowania różnych metod komunikacyjnych K_W06 (NKR)

zna i rozumie rodzimą tradycję naukową (metody analizy, interpretacji i wartościowania) dotyczącą komunikacji międzykulturowej K_W07 (NKR)

ma orientację we współczesnym życiu kulturalnym i społecznym wybranego regionu K_W08 (NKR)

zna i rozumie zasady prawa autorskiego oraz zarządzania wytworami własności intelektualnej K_W12 (-)

Umiejętności: absolwent

potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i wykorzystywać informacje z różnych źródeł oraz formułować na ich podstawie krytyczne sądy K_U01 (NKR)

potrafi wskazać źródła różnic kulturowych różnych kręgów cywilizacyjnych K_U02 (NKR)

umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze oraz rozwijać zdolności pozwalające na osiągnięcie kariery zawodowej K_U03 (-)

potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu komunikacji międzykulturowej do poszerzania wiedzy z zakresu nauk humanistycznych K_U04 (NKR)

potrafi zastosować wiedzę z zakresu komunikacji międzykulturowej w rozwiązywaniu problemów związanych z odmiennością kulturową w sytuacjach profesjonalnych K_U05 (NKR)

potrafi posługiwać się pojęciami z dziedziny języka, religii i kultury wybranego regionu Azji lub Afryki w celu analizowania i interpretowania zjawisk religijnych, motywów etycznych i zachowań ludzkich, a także różnic między kulturami K_U06 (NKR)

potrafi wykryć związki między kształtowaniem się idei filozoficznych i religijnych wybranych regionów a procesami społecznymi, kulturalnymi i gospodarczymi K_U07 (L/H/NKR)

potrafi analizować i interpretować teksty kultury (film, prasa, literatura, piśmiennictwo o charakterze społecznym, inne wytwory kultury) wybranych regionów, prawidłowo umieszczając je w kontekście kulturowym KU_08 (NKR)

potrafi ocenić, wyselekcjonować i objaśnić najważniejsze wytwory współczesnej kultury krajów Azji i Afryki K_U12 (NKR)

posiada pogłębioną umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów K_U18 (NKR)

Kompetencje: absolwent

rozumie potrzeby uczenia się przez całe życie, inspirowania i organizowania procesu uczenia się innych osób K_K01 (-)

jest gotów do aktywnego współdziałania i pracy w grupie oraz nawiązywania kontaktów i budowania relacji społecznych K_K02 (-)

jest gotów do aktywnego nawiązywania kontaktów i współdziałania z przedstawicielami odmiennych kultur K_K03 (NKR)

jest gotów do odpowiedniego określania celów i sposobów ich osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, zawodowej i społecznej K_K04 (-)

jest otwarty na nowe idee i nurty oraz odmienność kulturową K_K05 (NKR)

posiada świadomość odmienności wynikającej z różnorodności kulturowej, religijnej i filozoficznej i jej wpływu na kształtowanie się postaw społecznych i politycznych oraz procesów gospodarczych K_K06 (NKR)

rozumie problematykę etyczną i odpowiedzialność związaną z przekazywaniem wiedzy o wybranym regionie K_K07 (NKR)

dostrzega potrzebę wzbogacenia swojej tradycji o pozytywne wartości filozoficzno-społeczno-kulturowe innych regionów/traktuje kulturową synergię jako wartość dodaną K_ K09 (NKR)

jest gotowy do aktywnego działania na rzecz wzajemnego zrozumienia i efektywnej komunikacji międzykulturowej, współpracy kulturalnej i gospodarczej, kontaktów na gruncie własnym i w innych regionach K_K10 (NKR)

Metody i kryteria oceniania:

Ocena pracy wykonanej na warsztatach oraz zaangażowania studenta/studentki w zajęcia.

Zaliczenie na ocenę na podstawie obecności, aktywnego udziału w zajęciach oraz pracy własnej.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 15 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Kaliszewska, Hanna Rubinkowska-Anioł
Prowadzący grup: Iwona Kaliszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Warsztaty - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.