Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Proseminarium sinologiczne1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3600-7-SI2-P1 Kod Erasmus / ISCED: 08.9 / (0229) Nauki humanistyczne (inne)
Nazwa przedmiotu: Proseminarium sinologiczne1
Jednostka: Wydział Orientalistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
proseminaria

Założenia (opisowo):

Przedmiot ma za zadanie przygotowanie studenta do napisania pracy naukowej na wszystkich etapach tego procesu. Zadanie to będzie

realizowane w pierwszej fazie przez teoretyczne omówienie metodologicznych uwarunkowań pracy naukowej, w drugiej przez

wykorzystanie przez studentów pozyskanej wiedzy.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie przygotowanie studenta do napisania pracy naukowej na wszystkich etapach tego procesu. Zadanie to będzie

realizowane w pierwszej fazie przez teoretyczne omówienie metodologicznych uwarunkowań pracy naukowej, w drugiej przez

wykorzystanie przez studentów pozyskanej wiedzy.

Pełny opis:

Zajęcia mają za zadanie:

• Przedstawić wiedzę niezbędną do zaliczenia przedmiotu,

• zapoznać studenta z rozwojem wiedzy ludzkiej i nauki,

• z szeroko pojętym pisarstwem naukowym

• z rodzajami prac naukowych

• z podstawowymi informacjami dotyczącymi metodologii pisania pracy naukowej,

• nauczyć studenta wyszukiwania i odpowiedniego doboru źródeł,

• sporządzenia planu pracy

• sporządzenia wniosku grantowego, zgłoszenia na konferencję, artykułu naukowego

• redakcji pracy naukowej (cytowania tekstów źródłowych, tworzenia przypisów, zakresu tematycznego stałych elementów pracy: wstęp,

zakończenie)

• samodzielnego pisania pracy naukowej

Literatura:

Zaleca się zapoznanie się z dowolnym podręcznikiem, pisania prac naukowych. Np. Jerzy Apanowicz Metodologiczne uwarunkowania

pracy naukowej. Wybór literatury do pracy zaliczeniowej zależny jest od zainteresowań studenta. Literatura wybrana przez prowadzącego

do przeczytania I omówienia na zajęciach, uzależniona od zainteresowania studentów.

Efekty uczenia się:

K_W17 - zna stan badań w zakresie wybranej problematyki Chin Tajwanu i chińskiego kręgu cywilizacyjnego;

K_W20 - zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego;

K_U01 - potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i wykorzystywać informacje z różnych źródeł;

K_U11 - osługuje się językiem obcym co najmniej na poziomie B2 ;

K_U16 - potrafi biegle posługiwać się systemem pisma klasycznego języka chińskiego i narzędziami służącymi do jego poznania i analizy (słowniki tradycyjne i elektroniczne, leksykony, korpusy językowe, bazy danych, etc.);

K_U18 - posiada umiejętności potrzebne do przygotowania prac seminaryjnych: potrafi dobrać i odszukać źródła i opracowania napisane w języku chińskim, zna technikę pisania prac seminaryjnych ;

K_U19 - potrafi zastosować w pracy seminaryjnej podstawową wiedzę z zakresu metodologii badań nad kulturą;

K_U20 - potrafi wybrać i sformułować temat pracy licencjackiej, dobrać i odszukać źródła w języku chińskim odnieść się do podstawowych ujęć teoretycznych;

K_U21 -potrafi prezentować szczegółowe zagadnienia z zakresu problematyki kulturowej Chin i w języku polskim oraz w chińskim z uwzględnieniem tradycji intelektualnej Chin ;

K_U22 - posiada umiejętność formułowania w mowie i piśmie własnych opinii i wniosków w języku polskim oraz w języku chińskim;

K_U23 - posiada umiejętność i merytorycznego argumentować z wykorzystaniem poglądów innych autorów;

K_U24 - potrafi korzystać z narzędzi elektronicznych i internetowych w języku polskim i w języku chińskim;

K_U25 - potrafi porozumiewać się ze specjalistami w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku orientalistyka –sinologia z wykorzystaniem współczesnych technik komputerowych;

K_U26 - umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze kierując się wskazówkami opiekuna naukowego;

K_K01 - rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie;

K_K04 - potrafi odpowiednio określić cele i sposoby ich osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, zawodowej i społecznej ;

K_K10 - est gotów do inicjowania działań na rzecz interesu publicznego oraz do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę polegające na napisaniu proseminaryjnej pracy zaliczeniowej. Na ocenę wpływ mają również: obecność studenta

oraz zaliczanie pomniejszych zadań śródsemestralnych polegających między innymi na napisaniu wniosku grantowego, streszczenia

artykułu, zgłoszenia na konferencję, dyskusji na temat przeczytanej literatury.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Proseminarium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Paśnik-Tułowiecka
Prowadzący grup: Ewa Paśnik-Tułowiecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Proseminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Proseminarium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Paśnik-Tułowiecka
Prowadzący grup: Ewa Paśnik-Tułowiecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Proseminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.