Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Cywilizacja chińska (NKR)1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3600-7-SI4-CCHNKR1 Kod Erasmus / ISCED: 08.9 / (0229) Nauki humanistyczne (inne)
Nazwa przedmiotu: Cywilizacja chińska (NKR)1
Jednostka: Wydział Orientalistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia wymagają biegłej znajomości języka angielskiego oraz chińskiego oraz podstawowej wiedzy dotyczącej historii i kultury Chin

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Konwersatorium polegające na analizie i dyskusji na temat zadanej literatury źródłowej i opisowej.

Pełny opis:

Zajęcia składające się z 60 godzin (2 semestry) przeznaczone są dla osób chcących pogłębić swoją wiedzę na temat religii i kultury Chin. Głównym celem konwersatorium jest zapoznanie studentów ze stanem badań na temat wybranego zagadnienia oraz sposobami jego analizy. Studenci będą otrzymywali co tydzień nową porcję materiałów do przeczytania tak, by móc po krótkim wprowadzeniu prowadzącego uczestniczyć na zajęciach w dyskusji. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest systematyczne przygotowywanie się oraz aktywny udział w studenta w zajęciach (40% oceny końcowej) oraz w pierwszym semestrze przygotowanie prezentacji na zadany temat a w drugim napisanie eseju. (60% oceny końcowej).

Wybór omawianych zagadnień dokonywany jest co roku przez prowadzącego na podstawie zainteresowań i potrzeb studentów.

Literatura:

Ustalana co roku i uzależniona od omawianych zagadnień.

Efekty uczenia się:

K_W03-Ma rozszerzoną wiedzę o wybranych problemach kultury Chin (z zakresu kultury i literatury lub języka lub filozofii i religii lub historii i zagadnień społeczno-politycznych) Chin;

K_W06-Zna i rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji i wartościowania różnych wytworów kultury Chin właściwe dla wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w zakresie językoznawstwa lub literaturoznawstwa i nauk o kulturze i religii, filozofii lub historii;

K_W07 -Zna i rozumie rodzimą tradycję naukową (metody analizy, interpretacji i wartościowania) Chin;

K_W08- ;Ma orientację we współczesnym życiu kulturalnym Chin, Tajwanu

K_W10-Ma obszerną, pogłębioną wiedzę o strukturach i relacjach społecznych oraz zachowaniach społeczno-kulturowych Chin i Tajwanu w zakresie warunkującym profesjonalną werbalną komunikację społeczną i interkulturową;

K_W11-Zna i rozumie zasady prawa autorskiego oraz zarządzania wytworami własności intelektualnej;

K_U01-Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i wykorzystywać informacje z różnych źródeł oraz formułować na ich podstawie krytyczne sądy;

K_U02-Potrafi wskazać źródła różnic kulturowych krajów Orientu/Afryki, również na podstawie materiałów źródłowych;

K_U03-Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze oraz rozwijać zdolności pozwalające na osiągnięcie kariery zawodowej;

K_U06-Potrafi posługiwać się pojęciami z dziedziny filozofii i religii Chin w celu analizowania i interpretowania zjawisk religijnych, motywów etycznych i zachowań ludzkich, a także różnic między kulturami;

K_U08-Potrafi czytać, analizować i interpretować zaawansowane teksty literackie i inne dzieła twórczości kulturalnej (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze społecznym) Chin, Tajwanu i chińskiego obszaru językowego prawidłowo umieszczając je w kontekście kulturowym;

K_U09-Umie porównać i dogłębnie przeanalizować zależności między wybranymi tekstami literackimi i innymi dziełami twórczości kulturalnej Chin i Tajwanu (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze społecznym), a zagadnieniami tradycji i współczesności;

K_U10-Potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych wytworów kultury Chin w sposób właściwy dla wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w zakresie językoznawstwa lub literaturoznawstwa i nauk o kulturze i religii, filozofii lub historii, stosując oryginalne podejścia uwzględniające wiedzę z zakresu orientalistyki;

K_U11-Potrafi zanalizować najważniejsze zjawiska z zakresu historii/sytuacji społeczno-politycznej/ językowej/ kulturowej Chin;

K_U17-Potrafi wybrać i sformułować temat pracy magisterskiej, dobrać i odszukać źródła we współczesnym i klasycznym języku chińskim, odnieść się do różnych ujęć teoretycznych, a także innych źródeł;

K_U18-Posiada pogłębioną umiejętność prezentacji zagadnień szczegółowych z zakresu problematyki kulturowej Chin w języku polskim oraz w we współczesnym języku chińskim z uwzględnieniem tradycji intelektualnej Chin;

K_K01-Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób;

K_K05-Jest otwarty na nowe idee i nurty i odmienność kulturową;

K_K07-Rozumie problematykę etyczną i odpowiedzialność związaną z przekazywaniem wiedzy o Chinach i Tajwanie;

K_K11-Aktywnie działa na rzecz udostępniania i promowania spuścizny kulturowej oraz najważniejszych wytworów współczesnej kultury Chin i Tajwanu

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest systematyczne przygotowywanie się oraz aktywny udział w studenta w zajęciach (40% oceny końcowej) oraz w pierwszym semestrze przygotowanie prezentacji na zadany temat a w drugim napisanie eseju. (60% oceny końcowej).

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Paśnik-Tułowiecka
Prowadzący grup: Ewa Paśnik-Tułowiecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W roku akademickim 2020/21 zajęcia poświęcone będą zagadnieniom piśmienności i oralności w kulturze Chin.

Pełny opis:

Głównym celem zajęć jest zaznajomienie Studentów z podstawowymi teoriami dotyczącymi piśmienności i oralności w różnych kulturach na świecie, a następnie wykorzystanie zdobytej wiedzy w dyskusji na temat tych zjawisk w kulturze Chin.

Studenci będą mogli zapoznać się z chińską literaturą ludową i popularną często silnie związaną z twórczością ustną.

Studenci będą otrzymywali materiały do przeczytania przygotowania na każde zajęcia, tak aby móc wziąć udział w dyskusji dotyczącej zadanych materiałów.

Literatura:

Literatura w ramach tego tematu może ulec nieznacznym zmianom, by odpowiadać zainteresowaniom grupy

-) Walter Jackson Ong, "Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii", WUW, 2011

-) Albert B. Lord, "Pieśniarz i jego opowieść", WUW, 2010

-) Albert B. Lord, "Epic Singers and Oral Tradition", Cornell University Press, 1991

-) "The Making of Homeric Verse. The Collected Papers of Milman Parry" ed. Adam Parry, Oxford at the Clarendon Press, 1971

-) Ruth Finnegan, "Oral Traditions and Verbal Arts. A Guide to Research Practice", Routledge, Taylor & Francis e-Library, 2005.

-) Ruth Finnegan, "Why Do We Quote. Culture and History of Quotation", Cambridge, OpenBook Publishers, 2011

-) "Opus Citatum. O cytacie w kulturze", red. Anna Jarmuszkiewicz, Justyna Tabaszewska, WUJ, 2014

-) Jack Goody, "The Interface between Written and Oral", Cambridge University Press, 1987

-) "The Cambridge Handbook of Literacy" ed. David R. Olson, Nancy Torrance, Cambridge University Press, 2009

-) "The Columbia Anthology of Chinese Folk and Popular Literature" ed. V.H.Mair, M. Bender, Columbia University Press, 2011

-) "Writing and Literacy in Early China. Studies from the Columbia Early China Seminar" ed. Li Feng, David Prager Branner, University of Washington Press, 2011

-) Jane Geaney, "Language as a Bodily Practice in Early China. A Chinese Grammatology", SUNY Press, 2018

-) "The Interplay of the Oral and the Written in Chinese Popular Literature"

Ed. Vibeke Børdahl and Margaret B. Wan, NIAS Press, 2010

-) Ming Dong Gu, "Chinese Theories of Reading and Writing", SUNY Press, 2005

-)Victor H. Mair, "Painting and performance. Chinese Picture Recitation and Its Indian Genesis", Hawaii University Press, 1988

-)Victor H. Mair, " Tun-Huang Popular Narratives" Cambridge University Press, 1983

-) Victor H. Mair, T'ang Transformation Texts, Harvard University Press, 1989

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Paśnik-Tułowiecka
Prowadzący grup: Ewa Paśnik-Tułowiecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.