Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Cywilizacja chińska (hist)2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3600-7-SI5-CCHH2 Kod Erasmus / ISCED: 08.9 / (0229) Nauki humanistyczne (inne)
Nazwa przedmiotu: Cywilizacja chińska (hist)2
Jednostka: Wydział Orientalistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wspólna dyskusja nad wybranymi aspektami najnowszej historii Chin oraz aktualnej sytuacji polityczno-społecznej tego kraju.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest wspólna dyskusja nad wybranymi aspektami najnowszej historii Chin oraz aktualnej sytuacji polityczno-społecznej tego kraju. Dyskusja prowadzona jest w oparciu o lekturę oraz analizę dostarczonych przez prowadzącego materiałów o charakterze źródłowym z dziejów Chin oraz materiałów takich jak artykuły prasowe z omawianych okresów, analizy specjalistyczne powstające w omawianych okresach.

Aktualne tematy polityczne i społeczne omawiane są na każdych zajęciach w oparciu o przygotowywane przez uczestników selekcje najważniejszych wiadomości z Chin kontynentalnych i Tajwanu w ubiegłym tygodniu pochodzących ze źródeł zarówno chińskich (kontynent i Tajwan) jak i zagranicznych. Uczestnicy zorganizowani są w grupy zajmujące się odrębnymi tematami, takimi jak: polityka, gospodarka, polityka zagraniczna, problemy społeczne etc.).

Uczestnicy zajęć przygotowują wspólnie w ramach projektu badawczego analizy aktualnych wydarzeń politycznych w Chinach i na Tajwanie (np. sytuacja przed kongresem KPCh i przewidywane zmiany personalne w składzie kierownictwa partii i państwa) w oparciu o źródła internetowe w języku chińskim i angielskim.

Literatura:

1. Cheng P.-K., Lestz M.E., Spence J. The Search for Modern China. A documentary Collection, Norton, 1999.

2. Fairbank J.K., Teng S-Y., China’s Response to the West. A documentary Survey, 1839-1923, Harvard University Press, 1979. 3. Materiały źródłowe i opracowania naukowe udostępnione przez prowadzącego konwersatorium.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- ma pogłębioną wiedzę szczegółową (obejmującą terminologię, teorię i metodologię) z zakresu literaturoznawstwa lub językoznawstwa lub filozofii i religii lub historii i zagadnień społeczno-politycznych K_W01, H2A_W01, H2A_W02

- ma rozszerzoną wiedzę o wybranych problemach Chin (z zakresu historii i zagadnień społeczno-politycznych) w perspektywie porównawczej K_W02, H2A_W03, H2A_W05

-ma rozszerzoną wiedzę o wybranych problemach kultury chińskiej z zakresu historii i zagadnień społeczno-politycznych K_W03, H2A_W04

- zna i rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji i wartościowania różnych wytworów kultury Chin w zakresie historii K_W06, H2A_W07

- zna i rozumie rodzimą tradycję naukową (metody analizy, interpretacji i wartościowania) Chin K_W07, H2A_W07

Umiejętności:

-potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i wykorzystywać informacje z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na ich podstawie krytyczne sądy K_U01, H2A_U01

-umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze oraz rozwijać zdolności pozwalające na osiągnięcie kariery zawodowej K_U02, H2A_U02

-Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze oraz rozwijać zdolności pozwalające na osiągnięcie kariery zawodowej K_U03, H2A_U03

-Potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu orientalistyki do poszerzania wiedzy z zakresu nauk humanistycznych K_U04, H2A_U04

-Posiada pogłębioną umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów K_U20, H2A_U06 -Potrafi biegle korzystać z zaawansowanych narzędzi elektronicznych i internetowych w języku polskich i w języku chińskim K_U21, H2A_U08

-Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze K_U22, H2A_U03

Kompetencje społeczne:

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób K_K01, H2A_K01

- potrafi aktywnie nawiązywać kontakty i współdziałać z przedstawicielami odmiennych kultur K_K03, H2A_K02

- potrafi odpowiednio określić cele i sposoby ich osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, zawodowej i społecznej K_K04

- jest otwarty na nowe idee i nurty i odmienność kulturową K_K05

- ma świadomość odmienności wynikającej z różnorodności kulturowej, religijnej i filozoficznej i jej wpływu na kształtowanie się postaw społecznych i politycznych oraz procesów gospodarczych K_K06, H2A_K03, H2A_K04

- rozumie i docenia wartość własnej tradycji i spuścizny kulturowej oraz poznanej z wybranego regionu K_K08, H2A_K05

-- dostrzega potrzebę wzbogacenia swojej tradycji o pozytywne wartości filozoficzno-społeczno-kulturowe Chin (i Tajwanu), traktuje kulturową synergię jako wartość dodaną K_K09, H2A_K01, H2A_K02, H2A_K06

- aktywnie działa na rzecz wzajemnego zrozumienia i efektywnej komunikacji międzykulturowej, współpracy kulturalnej i gospodarczej, kontaktów na gruncie własnym i w Chinach K_K10, H2A_K04, H2A_K05, H2A_K06

Metody i kryteria oceniania:

Obecność obowiązkowa (dopuszczalne maksymalnie dwie nieobecności). Systematyczne przygotowywanie zadań analizy doniesień z Chin i Tajwanu, systematyczna lektura zadanych artykułów o charakterze naukowym, aktywny udział w dyskusji na zajęciach.

Do zaliczenia obowiązuje materiał omawiany na zajęciach, znajomość treści artykułów, bieżące przygotowanie do udziału w zajęciach. W trakcie dwóch semestrów przeprowadzone zostaną również dwa kolokwia ze znajomości mapy administracyjnej Chin w okresie Republiki po 1928 r. oraz współczesnej. Studenci muszą wskazać na konturowej mapie Chin położenie prowincji, ich stolic oraz regionów historycznych kraju i przyległych obszarów.

Każdy semestr kończy się napisaniem raportu z przedstawiony w trakcie jego trwania prezentacji analiz.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-15 - 2021-01-31

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Cieciura
Prowadzący grup: Włodzimierz Cieciura
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wspólna dyskusja nad wybranymi aspektami najnowszej historii Chin oraz aktualnej sytuacji polityczno-społecznej tego kraju.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest wspólna dyskusja nad wybranymi aspektami najnowszej historii Chin oraz aktualnej sytuacji polityczno-społecznej tego kraju. Dyskusja prowadzona jest w oparciu o lekturę oraz analizę dostarczonych przez prowadzącego materiałów o charakterze źródłowym z dziejów Chin oraz materiałów takich jak artykuły prasowe z omawianych okresów, analizy specjalistyczne powstające w omawianych okresach.

Aktualne tematy polityczne i społeczne omawiane są na każdych zajęciach w oparciu o przygotowywane przez uczestników selekcje najważniejszych wiadomości z Chin kontynentalnych i Tajwanu w ubiegłym tygodniu pochodzących ze źródeł zarówno chińskich (kontynent i Tajwan) jak i zagranicznych. Uczestnicy zorganizowani są w grupy zajmujące się odrębnymi tematami, takimi jak: polityka, gospodarka, polityka zagraniczna, problemy społeczne etc.).

Uczestnicy zajęć przygotowują wspólnie w ramach projektu badawczego analizy aktualnych wydarzeń politycznych w Chinach i na Tajwanie (np. sytuacja przed kongresem KPCh i przewidywane zmiany personalne w składzie kierownictwa partii i państwa) w oparciu o źródła internetowe w języku chińskim i angielskim.

Literatura:

1. Cheng P.-K., Lestz M.E., Spence J. The Search for Modern China. A documentary Collection, Norton, 1999.

2. Fairbank J.K., Teng S-Y., China’s Response to the West. A documentary Survey, 1839-1923, Harvard University Press, 1979. 3. Materiały źródłowe i opracowania naukowe udostępnione przez prowadzącego konwersatorium.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.