Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka języka tureckiego1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3600-7-TU1-GJT1 Kod Erasmus / ISCED: 09.3 / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Gramatyka języka tureckiego1
Jednostka: Wydział Orientalistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Poziom wiedzy i umiejętności wyniesiony z kursu wiedzy o języku polskim w szkole średniej (liceum).

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest praktyczne zapoznanie studentów z tworzeniem i użytkowaniem podstawowych elementów gramatyki współczesnego języka tureckiego. Studenci opanowują sposoby tworzenia podstawowych zdań i syntagm, uczą się posługiwać nimi we wszystkich czasach, stronach i trybach. Szczególny nacisk położony jest na związek przynależności i jego zastosowanie.

Pełny opis:

1. Ćwiczenia harmonii samogłosek i spółgłosek.

2. Zdania nominalne z morfologiczną postacią czasownika „być”.

3. Zdania z okolicznikiem miejsca (stosowanie orzeczeń imiennych).

4. Ćwiczenia w stosowaniu sufiksów dzierżawczych.

5. Ćwiczenia w posługiwaniu się czasem przeszłym czasownika „być”.

6. Czas teraźniejszy – zdania z morfemami przypadków.

7. Proste zdania z morfemami przypadków i sufiksami dzierżawczymi.

8. Zastosowanie liczby mnogiej wraz z liczebnikami.

9. Ćwiczenia w posługiwaniu się czasem przeszłym.

10. Zastosowanie w praktyce czasu teraźniejszo-przyszłego.

11. Budowanie i praktyczne zastosowanie konstrukcji „tamlama”.

12. Formy możliwości i niemożliwości

13. Konstrukcja w związku przynależności w funkcji dopełnienia bliższego i dalszego (zastosowania praktyczne imion odsłownych tworzonych przez morfemy –ma, –dık, – (y)acak.

14. Strona bierna (proste zdania z użyciem konstrukcji „tamlama”).

15. Zastosowanie konwerbiów.

Literatura:

Stachowski M., "Gramatyka języka tureckiego w zarysie", Kraków 2007

Majda T., "Język turecki", Warszawa 2001

Jordanowa M., tłum. Georgiewa-Okoń J., "Język turecki. Minimum gramatyczne", Warszawa 2018

Türk Dil Kurumu Sözlükleri - https://sozluk.gov.tr/

Efekty uczenia się:

Wiedza:

o ma obszerną wiedzę o języku tureckim (jego strukturze, historii, piśmie) [K_W12]

o ma świadomość złożonej natury języka tureckiego, jego miejsca i znaczenia w kontekście kultury i historii Turcji [K_W13]

o ma podstawową wiedzę o zasadach przekładu z wybranego języka tureckiego na język polski [K_W15]

Umiejętności:

o posługuje się językiem tureckim na poziomie A1+ [K_U12]

o potrafi przełożyć proste teksty literackie/piśmiennictwa z języka tureckiego na język polski [K_U14]

o potrafi biegle posługiwać się systemem pisma i narzędziami służącymi do jego poznania i analizy (słowniki tradycyjne i elektroniczne, leksykony, korpusy językowe, bazy danych, etc.) [K_U16]

o potrafi poprawnie funkcjonować w środowisku językowym i kulturowym Turcji na poziomie znajomości języka A1+ [K_U17]

o potrafi korzystać z narzędzi elektronicznych i internetowych w języku polskim i w języku tureckim [K_U23]

Kompetencje społeczne

o rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie [K_K01]

o potrafi współdziałać i pracować w grupie oraz nawiązywać kontakty i budować relacje społeczne [K_K02]

o potrafi nawiązywać kontakty i współdziałać z przedstawicielami odmiennych kultur [K_K03]

Metody i kryteria oceniania:

obecność na zajęciach

Znajomość materiału potwierdzona testami

Pisemne zaliczenie końcowe na ocenę.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Stanek
Prowadzący grup: Kamila Stanek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Stanek
Prowadzący grup: Kamila Stanek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.