Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoria i praktyka dyplomacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3620-MGR2-TPD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoria i praktyka dyplomacji
Jednostka: Studium Europy Wschodniej
Grupy: Zajęcia obowiązkowe dla Studiów Wschodnich
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem kursu jest pogłębienie wiedzy studentów w zakresie teorii i praktyki dyplomacji polskiej oraz europejskiej w XX stuleciu, a także na temat teorii i praktyki stosunków międzynarodowych.

Słuchacze poznają różne rodzaje dokumentów dyplomatycznych i będą je umieli rozpoznać i scharakteryzować. Będą wiedzieli, w jaki sposób przygotowuje się dokumenty dyplomatyczne, jaka jest ich struktura i niezbędne elementy, różniące je od innego typu dokumentów. Poznają znaczenie dokumentu dyplomatycznego jako źródła historycznego. Poznają praktyczne konsekwencje działań dyplomatycznych lub ich zaniechania.

Pełny opis:

Celem kursu jest pogłębienie wiedzy słuchaczy w zakresie teorii i praktyki dyplomacji polskiej oraz europejskiej w XX stuleciu, a także teorii i praktyki stosunków międzynarodowych.

Słuchacze poznają różne rodzaje dokumentów dyplomatycznych i będą je umieli rozpoznać i scharakteryzować.

Poznają znaczenie dokumentu dyplomatycznego jako źródła historycznego. Poznają praktyczne konsekwencje działań dyplomatycznych lub ich zaniechania.

1. Dyplomacja: podstawowe definicje i pojęcia. Fundamenty prawne dyplomacji. Czym jest dyplomacja? Kim są dyplomaci? Cele dyplomacji. Korespondencja dyplomatyczna. Jawność i niejawność korespondencji. Immunitet dyplomatyczny.

2. Współpraca międzynarodowa i dyplomacja. Jej formy i tradycyjne szkoły. Polska dyplomacja w okresie przełomu po 1989 roku.

3. Pomiędzy formą, ideą, a rzeczywistością. Rodzaje dokumentów dyplomatycznych. Konwencje dyplomatyczne i konsularne.

4. Traktaty, umowy międzypaństwowe i międzyrządowe, porozumienia międzyministerialne, umowy o współpracy w świetle ich praktycznych konsekwencji dla współpracy międzynarodowej. Wprowadzanie umów międzypaństwowych w życie. Procesy legislacyjne.

5. Modele dyplomacji i ich zależność od ustroju państwa, jego celów polityki zagranicznej i wewnętrznej. Ich wpływ na zawierane umowy i porozumienia. Praktyka dyplomatyczna i praktyka konsularna.

6. Mniejszości narodowe w konwencjach międzynarodowych i umowach międzypaństwowych: praktyka Polski i jej sąsiadów.

7. Wpływ prawa międzynarodowego i wewnętrznego na wykonywanie zobowiązań traktatowych.

8. Prawda historyczna: przeszkoda czy nieoceniona pomoc w dyplomacji?

9. Rola współpracy kulturalnej i naukowej we współpracy międzynarodowej. Casus: Polska – Obwód Kaliningradzki FR

10. Dyplomacja w warunkach braku niezależności: Polska 1939 – 1989. Konsekwencje błędów i zaniechań dyplomacji na przykładzie stosunków polsko – radzieckich w czasie II wojny światowej. Konsekwencje braku stosunków dyplomatycznych i konsularnych.

11. Dyplomacja na usługach polityki czy w jej służbie? Praktyczne zastosowanie źródeł w budowaniu współczesnych stosunków dyplomatycznych: Polska – Białoruś, Polska - Rosja.

12. Protokół dyplomatyczny w praktyce. Moralność, etyka, szacunek.

Literatura:

1. J. Sutor, Prawo dyplomatyczne i konsularne, Wyd. VI, Warszawa 2000

2. T. Orłowski, Protokół dyplomatyczny. Ceremo¬niał i etykieta, Warszawa 2010.

3. J. Sutor: Korespondencja dyplomatyczna

4. Praca zbiorowa pod redakcją W. Malendowskiego i. Cz. Mojsiewicza: Stosunki międzynarodowe.

5. Historia dyplomacji polskiej, t. V: 1939-1945, red. W. Michowicz, Warszawa 1999.

6. Historia dyplomacji polskiej, t. VI: 1944/1945-1989, red. W. Materski i W. Michowicz, Warszawa 2010.

7. S. Dębski, Między Berlinem a Moskwą. Stosunki niemiecko-sowieckie 1939-1941, Warszawa 2007.

8. K. Tarka, Emigracyjna dyplomacja. Polityka zagraniczna rządu RP na uchodźstwie 1945-1990, Warszawa 2003

9. M. Wołos, O Piłsudskim, Dmowskim i zamachu majowym. Dyplomacja sowiecka wobec Polski w okresie kryzysu politycznego 1925-1926, Kraków 2013.

10. M.S. Wolański (red.), Polityka zagraniczna Polski w latach 2004-2011, Polkowice 2013,

11. V. J. Birstein, Smiersz. Tajna broń Stalina, Kraków 2013

12. Internetowa baza aktów prawnych

Efekty uczenia się:

K_W07

zna ekonomiczne i prawne uwarunkowania działań związanych ze współpracą międzynarodową i różnymi obszarami dyplomacji, w tym zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego

K_W08

posiada wiedzę dotyczącą zasad bezpieczeństwa międzynarodowego i współpracy wojskowej poszczególnych państw regionu, polityki bezpieczeństwa NATO i UE, oraz udziału Polski w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego

K_U01

wykorzystać posiadaną wiedzę i rozwiązywać złożone zadania dzięki gruntownej znajomości terminologii stosowanej w badaniach nad obszarem studiów, również w wybranym języku obcym, protokołu i praktyki dyplomatycznej, oraz podstawowych elementów prawa konsularnego i dyplomatycznego

K_U06

zna zasady tworzenia podstawowych form korespondencji dyplomatycznej, potrafi zastosować formy tej korespondencji w innych dziedzinach działalności

K_U09

kierować pracą zespołu analizującego bieżącą sytuację społeczno-polityczną w wybranym regionie

K_K07

realizując etos zawodu specjalisty ds. problematyki obszaru postkomunistycznego jest gotów przestrzegać zasad etyki zawodowej a także podejmować działania na rzecz przestrzegania tych zasad

Metody i kryteria oceniania:

Ocenianie przygotowania i stopnia aktywności na zajęciach, udziału w dyskusji oraz samokształcenia.

Praktyki zawodowe:

NIE DOTYCZY

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marek Gołkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Uwagi:

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej zajęcia będą odbywać się przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość, najprawdopodobniej Google Meet oraz innych zalecanych przez UW.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marek Gołkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Uwagi:

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej zajęcia będą odbywać się przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość, najprawdopodobniej Google Meet oraz innych zalecanych przez UW.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.