Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konwersatorium polityki zagranicznej. Teoria i praktyka dyplomacji. Dyplomacja na Wschodzie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3620-PDPL-KPZTPD Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium polityki zagranicznej. Teoria i praktyka dyplomacji. Dyplomacja na Wschodzie
Jednostka: Studium Europy Wschodniej
Grupy: Zajęcia obowiązkowe dla Studiów Wschodnich
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem kursu jest pogłębienie wiedzy studentów w zakresie teorii i praktyki dyplomacji polskiej oraz europejskiej w XX stuleciu, a także na temat teorii i praktyki stosunków międzynarodowych.

Student pozna różne rodzaje dokumentów dyplomatycznych i będzie umiał je rozpoznać i scharakteryzować. Będzie wiedział w jaki sposób przygotowuje się dokumenty dyplomatyczne, jaka jest ich struktura i niezbędne elementy, różniące je od innego typu dokumentów. Pozna znaczenie dokumentu dyplomatycznego jako źródła historycznego. Pozna praktyczne konsekwencje działań dyplomatycznych lub ich braku.

Pełny opis:

1. Skrócony zarys historii stosunków międzynarodowych, dyplomacji, jej form i podstawowych szkół.

2. Rodzaje dokumentów dyplomatycznych. Konwencje dyplomatyczne i konsularne. Pomiędzy formą, ideą a rzeczywistością.

3. Traktaty, umowy międzypaństwowe i międzyrządowe, porozumienia międzyministerialne, umowy o współpracy w świetle ich praktycznych konsekwencji dla współpracy międzynarodowej

4. Mniejszości narodowe w konwencjach międzynarodowych i umowach międzypaństwowych

5. Rola współpracy kulturalnej i naukowej we współpracy międzynarodowej

6. Konsekwencje błędów dyplomacji na przykładzie stosunków polsko – radzieckich w czasie II wojny światowej

7. Dyplomacja w warunkach braku niezależności: Polska 1939 – 1989

8. Modele dyplomacji i ich zależność od ustroju państwa i jego celów polityki zagranicznej i wewnętrznej. Ich wpływ na zawierane umowy i porozumienia.

9. Źródła do badań nad stosunkami dyplomatycznymi.

10. Moralność, etyka, dyplomacja

11. Historia: przeszkoda czy nieoceniona pomoc w dyplomacji?

12. Wprowadzanie umów międzypaństwowych w życie. Procesy legislacyjne. Zależności pomiędzy prawem międzynarodowym i wewnętrznym.

13. Dyplomacja na usługach polityki czy w jej służbie?

14. Praktyka dyplomatyczna i praktyka konsularna. Między koniecznością a możliwościami.

15. Konsekwencje braku stosunków dyplomatycznych i konsularnych.

Literatura:

1. Historia dyplomacji polskiej, t. V: 1939-1945, red. W. Michowicz, Warszawa 1999.

2. Historia dyplomacji polskiej, t. VI: 1944/1945-1989, red. W. Materski i W. Michowicz, Warszawa 2010.

3. Dębski S., Między Berlinem a Moskwą. Stosunki niemiecko-sowieckie 1939-1941, Warszawa 2007.

4. Tarka K., Emigracyjna dyplomacja. Polityka zagraniczna rządu RP na uchodźstwie 1945-1990, Warszawa 2003

5. Wołos M., O Piłsudskim, Dmowskim i zamachu majowym. Dyplomacja sowiecka wobec Polski w okresie kryzysu politycznego 1925-1926, Kraków 2013.

6. T. Orłowski, Protokół dyplomatyczny. Ceremo¬niał i etykieta, Warszawa 2010.

7. Julian Sutor: Korespondencja dyplomatyczna

8. M.S. Wolański (red.), Polityka zagraniczna Polski w latach 2004-2011, Polkowice 2013,

9. Baza aktów prawnych?

Efekty uczenia się:

Student po ukończeniu programu posiada:

Wiedza:

W_01, Posiada podstawową wiedzę o znaczeniu dyplomacji, jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej oraz używanej w niej termi¬no¬logii.

W_02, Posiada podstawową wiedzę o wydarzeniach historycznych dotyczących Polski i świata, istotnych dla rozumienia procesu rozwoju ustroju i prawa.

W_03, Ma wiedzę na temat różnych źródeł dyplomatycznych, metod ich analizy i interpretacji. Potrafi rozróżnić i scharakteryzować typy dokumentów dyplomatycznych

W_04, Posiada podstawową wiedzę o stosunkach dyplomatycznych. Zna fakty i wydarzenia z dziejów dyplomacji i stosunków międzynarodowych, rozwoju głównych instytucji publicznych i ich roli w historii Polski

W_05: Student zdaje sobie sprawę z konsekwencji zobowiązań międzynarodowych lub ich braku. Rozumie konsekwencje błędów dyplomacji.

Umiejętności:

U_01: W sposób uporządkowany i systematyczny student zdobywa i utrwala wiedzę na temat teorii i praktyki dyplomacji, jej zasadniczych celów na tle zmian zachodzących w świecie.

U_02: Student potrafi wskazać, udowodnić i omówić wzajemne relacje różnych kierunków badań na temat teorii i praktyki dyplomacji.

U_03: Student definiuje i poprawnie stosuje pojęcia stosowane do objaśnienia wybranych zagadnień z teorii i praktyki dyplomacji.

U_04: Student rozpoznaje, wykorzystuje i analizuje wybrane źródła i teksty dotyczące teorii i praktyki dyplomacji. Potrafi uzyskane informacje zorganizować, streścić, i umieścić w kontekście historycznym.

U_05: Student formułuje tezy i argumentuje z wykorzystaniem poglądów różnych autorów w zakresie znanej mu literatury fachowej z wybranych tematów teorii i praktyki dyplomacji

U_06: Student komunikuje się w języku ojczystym z zastosowaniem profesjonalnej terminologii właściwej dla dyplomacji, a także znajomości terminologiiobcej.

U_07: Student określa i potrafi krytycznie ocenić stan swojej wiedzy i umiejętności fachowych z zakresu wybranych zagadnień teorii i praktyki dyplomacji.

Kompetencje:

K_01: Rozumie konieczność przestrzegania norm etycznych w pracy dyplomaty i popularyzacji wiedzy z historii stosunków dyplomatycznych.

K_02: Umie ocenić różnice punktów widzenia determinowane podłożem ideowym, narodowym i kulturowym.

K_03: Wykazuje odpowiedzialność i odwagę cywilną w przedstawianiu zgodnego z aktualnym stanem wiedzy obrazu dziejów i w sprzeciwianiu się instrumentalizacji historii dla celów politycznych.

K_04: Ma świadomość zakresu swojej wiedzy z zakresu dyplomacji i umiejętności warsztatowych oraz rozumie potrzebę dalszego, ciągłego rozwoju kompetencji w zakresie fachowym, humanistycznym, jak też kompetencji personalnych i społecznych.

K_05: Wykazuje niezależność i samodzielność myśli, szanując jednocześnie prawo innych osób do wykazywania tych samych cech.

K_06: Jest zdolny do okazywania zrozumienia dla świata wartości i postaw dyplomatów w różnych okresach i kontekstach historycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ustne wg stopnia zaangażowania w zajęcia

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Gołkowski
Prowadzący grup: Marek Gołkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.