Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo konfliktów zbrojnych i prawo humanitarne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3620-PKZPH-SP-OG Kod Erasmus / ISCED: 14.9 / (0319) Programy i kwalifikacje związane z naukami społecznymi, gdzie indziej niesklasyfikowane
Nazwa przedmiotu: Prawo konfliktów zbrojnych i prawo humanitarne
Jednostka: Studium Europy Wschodniej
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Studium Europy Wschodniej
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom określonego zasobu wiedzy z dziedziny historii i teorii prawa konfliktów zbrojnych i prawa humanitarnego. Niezbędnym celem jest zapoznanie studentów z powstawaniem i kształtowaniem się reguł prawa zwyczajowego oraz katalogiem najważniejszych aktów prawa międzynarodowego (konwencji, porozumień, deklaracji) dotyczących zasad prowadzenia działań zbrojnych, sposobu traktowania kombatantów, jeńców wojennych, ludności cywilnej na terytoriach okupowanych, opieki nad ofiarami działań wojennych, ochrony dóbr kultury. Cele przedmiotu obejmują zarówno systematyczny wykład najważniejszych teorii z zakresu prawa konfliktów zbrojnych i prawa humanitarnego, jak i nabycie praktycznej wiedzy o międzynarodowych zasadach zachowania się władz państwowych, jednostek wojskowych stron uczestniczących w konfliktach wobec przeciwników i ludności cywilnej.

Pełny opis:

Lp. Temat

1. Rys historyczny kształtowania się doktryny prawa konfliktów zbrojnych.

Definicja prawa wojennego, źródła prawa, kodyfikacja prawa konfliktów zbrojnych, historia rozwoju i kodyfikacja prawa humanitarnego.

2. Historia rozwoju prawa humanitarnego .

Definicja prawa humanitarnego, źródła prawa, kodyfikacja prawa humanitarnego i jego instytucjonalizacja

3. Prawnomiędzynarodowe aspekty samoobrony

Pojęcie samoobrony w prawie międzynarodowym. Zmiany treści pojęcia. Związek między agresją a samoobroną. prawo zbrojnej samoobrony indywidualnej i zbiorowej

4. Kształtowanie się instytucji międzynarodowego prawa humanitarnego od poł. XIX w. do współczesności.

Pierwsi działacze ruchów na rzecz pomocy ofiarom wojen, Konferencje haskie, Pakt Ligi Narodów, Pakt Brianda-Kelloga, zakaz agresji w aktach prawa po II wojnie światowej,

5. Okupacja wojskowa w prawie międzynarodowym

Istota okupacji wojskowej, okupacja pokojowa, legalność konfliktu zbrojnego a status okupacji wojennej.

6. . Zasady prawne oporu zbrojnego przeciw okupacji wojennej.

Prawne podstawy oporu przeciw agresorowi i okupantowi, opór zbrojny jako forma obrony koniecznej, zbrojny ruch oporu.

7. Status prawny ludności terytorium okupowanego

Prawnomiędzynarodowa ochrona osób cywilnych, funkcjonowanie administracji i prawa karnego na terytorium okupowanym, gwarancje dla osób znajdujących się we władzy strony konfliktu.

8. Ochrona dóbr kultury w prawie międzynarodowym

Zakres pojęciowy dóbr kultury chronionych prawem międzynarodowym.

Ochrona dóbr kultury w konwencjach haskich z 1907 r., ochrona dóbr kultury w konwencji haskiej 1954 r.,

9. Współczesne zmiany w pojmowaniu znaczenia dóbr kultury

Ochrona dóbr kultury na terytoriach okupowanych, konwencja o ochronie światowego dziedzictwa kulturalnego o naturalnego

10. Ograniczenia dotyczące środków i metod walki zbrojnej

Cele wojskowe w prawie wojennym, zakazane metody walki zbrojnej

11. Metody walki zbrojnej a specyficzne dobra chronione prawem

Dobra o charakterze cywilnym, ludność cywilna, dziennikarze, ochrona ludności w czasie konfliktu nie mającego charakteru międzynarodowego, szczególna ochrona dóbr kulturalnych i obiektów kultu religijnego, ochrona środowiska naturalnego.

12. Zasady działania Międzynarodowego Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

MKCK, Stowarzyszenia narodowe Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, Liga Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, Polski Czerwony Krzyż.

13. Odpowiedzialność za nieprzestrzeganie norm prawa humanitarnego i konfliktów zbrojnych

Definicja zbrodni wojennych, zbrodni przeciw pokojowi i ludzkości w aktach prawa międzynarodowego, Międzynarodowy trybunał karny do spraw zbrodni w byłej Jugosławii, Stały Międzynarodowy Trybunał Karny, ustawodawstwo polskie w dziedzinie ścigania i karania zbrodni wojennych.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

* M. Gąska, Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych. Wybrane problemy, AON, Warszawa 2001.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

* Flemming, Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych. Zbiór dokumentów. Wyd. AON, Warszawa 2003

* R. Bierzanek, Wojna a prawo miedzynarodowe, MON, Warszawa 1982

* Kuźniar, Prawa człowieka. Prawo, instytucje, stosunki międzynarodowe. Scholar, Warszawa 2000

artykuły prasowe dot. współczesnych konfliktów zbrojnych

Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych. Zbiór dokumentów. Wyd. AON, Warszawa 2003,R. Bierzanek, Wojna a prawo miedzynarodowe, MON, Warszawa 1982R. Kuźniar, Prawa człowieka. Prawo, instytucje, stosunki międzynarodowe. Scholar, Warszawa 2000

Efekty kształcenia:

a. Wiedza: W wyniku zaliczenia kursu studenci powinni swobodnie posługiwać się terminologią z dziedziny prawa humanitarnego, znać główne wydarzenia historyczne wpływające na powstanie regulacji prawnych w zakresie prawa konfliktów zbrojnych, etapy rozwoju prawa humanitarnego. Student powinien umieć wymienić najważniejsze konwencje międzynarodowe z tej dziedziny, oraz rozumieć kierunek ewolucji zasad prawa od II poł. XIX stulecia do aktualnego etapu jego rozwoju.

b. Umiejętności: Po zaliczeniu wykładu student prawidłowo interpretuje międzynarodowe dokumenty z dziedziny prawa konfliktów zbrojnych, potrafi analizować sytuację międzynarodową podczas konfliktu zbrojnego, właściwie oceniając czy normy prawa międzynarodowego są przestrzegane. Student powinien być także wyposażony w instrumenty realistycznej oceny przebiegu konfliktów zbrojnych, współmierności zastosowanych środków do występujących zagrożeń z zastosowaniem humanistycznych kryteriów oceny tych zjawisk.

c. Kompetencje społeczne: Po ukończeniu kursu może inicjować dyskusję na temat znaczenia przestrzegania norm prawa humanitarnego w kontekście współczesnych procesów cywilizacyjnych, licznych konfliktów wojennych między państwami o różnym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego, reprezentującymi różne systemy wartości kulturowych. Student może np. w razie potrzeby brać udział w misji międzynarodowej kontrolującej spełnienie obowiązków spoczywających na stronach konfliktu zbrojnego po jego zakończeniu. W przypadku konfliktu zbrojnego na terytorium własnego kraju absolwent kursu może być zaangażowany do służb związanych z zabezpieczaniem określonych obiektów, udzielaniem pomocy ludności cywilnej np. w ramach PCK, ochronie dóbr kultury zgodnie z zasadami międzynarodowymi.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin ustny

sprawdzenie znajomości treści wykładu oraz literatury obowiązkowej.

Maksymalna ilość nieobecności:3

Składniki oceny:

25% obecność

75% test

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wiktor Ross
Prowadzący grup: Wiktor Ross
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.