Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język hebrajski - poziom ponad średniozaawansowany plus

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3623-HEBOB2+ Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Język hebrajski - poziom ponad średniozaawansowany plus
Jednostka: Wydziałowa Szkoła Języków Wschodnich
Grupy: lektoraty języka hebrajskiego Szkoły Języków Wschodnich Wydziału Orientalistycznego
Lektoraty Szkoły Języków Wschodnich Wydziału Orientalistycznego
Lektoraty Wydziału Orientalistycznego
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: hebrajski
Rodzaj przedmiotu:

języki obce

Skrócony opis:

B2 według Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment. A Common European Framework of Reference oznacza docelowy poziom kursu języka obcego w zakresie sprawności językowych dla studentów rozpoczynających naukę na kursie ponad średnio zaawansowanym.

Pełny opis:

Po kursie na tym poziomie student potrafi zrozumieć dłuższą wypowiedź, wykład oraz nawet złożoną dyskusję pod warunkiem, że temat wypowiedzi jest mu znany. Potrafi zrozumieć większość wiadomości i programów TV, dotyczących bieżących wydarzeń. Rozumie filmy w wersji oryginalnej, jeśli aktorzy posługują się językiem literackim (standardowym). Rozumie artykuły i reportaże dotyczące współczesnych problemów, których autorzy przestawiają szczegółowe opinie i argumenty. Jest w stanie zrozumieć współczesną prozę literacką. Potrafi porozumiewać się z płynnością i spontanicznością, która umożliwia normalną komunikację z rozmówcą posługującym się danym językiem jako ojczystym. Może brać czynny udział w dyskusji, wyjaśniając i podtrzymując swoje poglądy. Potrafi zaprezentować jasny i szczegółowy opis w szerokim zakresie tematów z różnych dziedzin związanych ze swoimi zainteresowaniami. Umie przedstawić swój pogląd na dany temat, podając argumenty za i przeciw. Potrafi napisać przejrzysty, precyzyjny tekst na tematy związane ze swoimi zainteresowaniami. Umie napisać krótki esej lub sprawozdanie, przekazując informacje lub przedstawiając argumenty za i przeciw. Potrafi napisać list, podając istotę i wagę osobistych doświadczeń i wrażeń.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

UMIEJĘTNOŚCI

B2_U1 - komunikuje się w typowych sytuacjach społecznych, zawodowych, akademickich

B2_U2 – swobodnie czyta i rozumie teksty utrzymane w różnych rejestrach stylistycznych i o różnej tematyce

B2_U3 – dokonuje syntezy przeczytanego tekstu bądź wypowiedzi usłyszanej, dotyczącej szerokiej tematyki życia społecznego, akademickiego i zawodowego

B2_U4 – potrafi sformułować tekst użytkowy na poziomie profesjonalnym

B2_U5 - potrafi samodzielnie przetłumaczyć prosty tekst literacki

WIEDZA

B2_W1 – orientuje się we współczesnych zagadnieniach społeczno-kulturowych danego obszaru językowego

B2_W2 – ma świadomość kompleksowej natury języka (m. in. gramatyka, fleksja, frazeologia) oraz jego złożoności i historycznej zmienności jego znaczeń

B2_W3 – zna podstawowe zasady teorii i praktyki przekładu

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

B2_K1 – sprawnie współpracuje w grupie, posługując się językiem nauczanym, efektywnie wyznaczając innym i sobie zadania

B2_K2 – zna strategie uczenia się i rozumie potrzebę samokształcenia oraz uczenia się przez całe życie

B2_K3 – wykorzystuje wiedzę metapragmatyczną dotyczącą zachowań społecznych

B2_K4 – jest wrażliwy na problemy wynikające z odmienności kulturowej i potrafi zainteresować innych wiedzą językową i kulturową dotyczącą danego obszaru językowego

Metody i kryteria oceniania:

1. Na ocenę na zaliczenie zajęć językowych składają się następujące elementy

- aktywność na zajęciach - 25% oceny,

- wyniki sprawdzianów, testów cząstkowych, prac domowych - 25% oceny,

- wynik testu końcowego zaliczeniowego - 50% oceny

przy czym, aby uzyskać ocenę pozytywną na zaliczenie semestru należy wykazać się osiągnięciami w odniesieniu do każdej z wyżej wymienionych kategorii (nie otrzyma zaliczenia student, który otrzyma 0% w którejś kategorii, czyli nie przejawił żadnej aktywności w jednej z nich)

Skala ocen

99 – 100% - 5 (celujący)

93 - 98% - 5 (bardzo dobry)

87 - 92% - 4+ (dobry plus)

77 - 86% - 4 (dobry)

71 - 76% - 3+ (dostateczny plus)

60 - 70% - 3 (dostateczny)

Za zaliczenie 60 godzin zajęć, czyli osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się, student otrzymuje 2 ECTS.

2. Ponadto lektor określi szczegółowe zasady i kryteria zaliczania i poda je do wiadomości studentów na pierwszych zajęciach w danym roku akademickim.

3. W semestrze obejmującym 60 godzin zajęć (30x2 godziny) można opuścić 3 zajęcia bez usprawiedliwienia; w przypadku lektoratów o wymiarze 30 godzin w semestrze, zajęć półinternetowych oraz e-lektoratów, dopuszczalne jest opuszczenie 2 zajęć bez usprawiedliwienia w semestrze; opuszczone zajęcia należy zaliczyć zgodnie z wymaganiami prowadzącego zajęcia. Wymagania te lektor podaje do wiadomości studentów na pierwszych zajęciach.

4. Ocena na zaliczenie (oraz punkty ECTS) jest wpisywana do systemu USOS.

5. Ocenę niedostateczną można wpisać jedynie na skutek niesatysfakcjonujących wyników w nauce, potwierdzonych ocenami testu zaliczeniowego, sprawdzianów, prac domowych itp.

6. Student rejestruje się i wyrejestrowuje się z zajęć samodzielnie (w serwisie rejestracji żetonowej) wyłącznie podczas trwania tur rejestracji.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 60 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magda Szwabowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.