Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chrześcijaństwo w kulturze polskiej i europejskiej doby wczesnonowożytnej. Wybrane zagadnienia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3700-AL-CKP-QHU
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chrześcijaństwo w kulturze polskiej i europejskiej doby wczesnonowożytnej. Wybrane zagadnienia
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy: Przedmioty dla studentów studiów II stopnia 2022/23
Przedmioty do humanistycznego modułu kształcenia - II stopień Artes Liberales
Przedmioty oferowane przez Kolegium Artes Liberales
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Uczestnictwo w zajęciach wymaga zasadniczo wiedzy z zakresu studiów humanistycznych I stopnia, niezależnie od dyscypliny.

Ze względu na fakultatywny charakter zajęć istnieje możliwość uczestniczenia zainteresowanych studentów I stopnia, a także doktorantów.

Wiedza rudymentarna dotycząca kultury chrześcijańskiej w zakresach dogmatycznym, kultowym, historycznym, literacko-artystycznym, obrzędowym.Skrócony opis:

Przedmiotem seminarium jest kultura chrześcijańska Polski i Europy XV-XVII wieku, ujmowana w perspektywach tradycji antycznej i wczesnochrześcijańskiej oraz dialogu między Wschodem i Zachodem. Wybrane zgodnie z zainteresowaniami uczestników zagadnienia dotyczyć będą piśmiennictwa (traktaty, apokryfy, kazania, poezja), sztuki i muzyki sakralnej, obrzędowości w sferze kultury popularnej (pieśni, widowiska teatralno-muzyczne). Proponujemy również dyskusje nad wybranymi nurtami duchowości chrześcijańskiej (ignacjanizm i jezuityzm, szkoła karmelitańska) oraz nad przesileniami kulturowymi (dialog z antykiem pogańskim w pierwszych stuleciach i stopniowe wygasanie tradycji humanistycznej; sobór trydencki i wyłaniająca się z niego wizja kultury). W spektrum rozważań pojawią się również zjawiska graniczne lub wykraczające poza ramy doktryny Kościoła rzymskiego (teizm, libertynizm, jansenizm, kwietyzm). Do udziału w seminarium zapraszamy wybitnych uczonych.

Pełny opis:

Celem proponowanych zajęć seminaryjnych jest prześledzenie wybranych nurtów i zjawisk kultury chrześcijańskiej w Pierwszej Rzeczypospolitej:

- koncepcji teologicznych, filozoficznych i eklezjalnych uczonych Akademii Krakowskiej XV wieku (arystotelizm w wersjach via moderna, via antiqua, via communis; koncyliaryzm, mariologia, problematyka penitencjarna)

- transmisji wiedzy teologicznej w sferę społeczną (obserwacja dyskursów naukowego i retorycznego w kazaniach)

- dialogu formacji średniowiecznej z humanizmem w drugiej poł. XV i XVI wieku

- kształtowania się potrydenckiej wizji kultury Rzeczypospolitej

- spotkania chrześcijaństwa Wschodu i Zachodu w Rzeczypospolitej Obojga Narodów

- relacji między teologią i nauką w literaturze XVII wieku

- formowania się kultury popularnej (ludowej) w apokryfach, pieśniach, obrzędowości przejawiającej cechy synkretyczne.

- pluralizmu kultury religijnej wieku XVII-XVIII (duchowość zakonów żebrzących, ignacjańska, karmelitańska,

- oddziaływania teizmu, jansenizmu, libertynizmu.

Problematyka kultury Rzeczypospolitej zostanie ujęta w perspektywie tradycji wczesnochrześcijańskiej, ze szczególnym uwzględnieniem elementów antycznych.

 Ze względu na interdyscyplinarny charakter programu przewidziany jest udział specjalistów z zakresu filozofii, teologii, historii sztuki, muzyki.

 Zamierzamy kontynuować seminarium w kolejnym roku akademickim, stąd większa liczba tematów niż przewidywana ilość zajęć – 30 spotkań co tydzień.

 Seminaria będą się odbywać we wtorki w godz. 15-17.30 stacjonarnie, lecz z możliwością udziału on-line. Sala konferencyjna na ul. Dobrej.

Efekty uczenia się:

Wiedza. Student

- zna i rozumie zależności między dyscyplinami humanistycznymi: filozofią, teologią, historią, historia sztuki i muzyki

- zyskuje wiedzę o nowych metodach badań interdyscyplinarnych w zakresie humanistyki

- zna metody analizy oraz interpretacji dzieła artystycznego i literackiego, a także tekstów naukowych

- poznaje metody interpretacji tekstów kultury

- rozumie powiązania między działaniami kulturowymi a zmianami społecznymi (analizowane na materiale historycznym, a odnoszone do współczesności)

Umiejętności. Student

- potrafi selekcjonować i oceniać krytycznie informacje pochodzące z różnych źródeł

- potrafi sforułować problem badawczy

- potrafi właściwie dobrać i zastosować narzędzia badawcze

- poznaje interdyscyplinarne metody badawcze

- umie samodzielnie zanalizować tekst naukowy, współczesny i źródłowy, w języku polskim, angielskim, łacinie

- posługuje się wybranym językiem obcym na poziomie B2+

- umie pracować w zespole naukowym, łączącym profesorow i studentow

Kompetencje społeczne. Student

- jest stymulowany do rozwoju naukowego w zakresie nauk humanistycznych

- rozpoznaje paradygmaty badawcze

- poznaje i szanuje dziedzictwo kulturowe

- wykazuje wrażliwość wobec różnic kulturowych i respektuje zasady tolerancji.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Nowicka-Jeż
Prowadzący grup: Maciej Abramowicz, Jerzy Axer, Maria Chodyko, Robert Danieluk, Justyna Dąbkowska-Kujko, Andrzej Dąbrówka, Remigiusz Degórski, Hieronim Grala, Michał Janocha, Maria Kalinowska, Mirosław Lenart, Józef Naumowicz, Alina Nowicka-Jeż, Grzegorz Raubo, Tadeusz Rubik, Michał Sołtysik, Marek Starowieyski, Agata Starownik, Andrzej Szostek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Do udziału w seminarium zapraszamy wybitnych uczonych ze środowiska .Artes Liberales oraz innych uniwersytetów.

Prof. dr hab. Alina Nowicka-Jeżowa

Gośćmi seminarium będą badacze wskazanych zagadnień: prof. dr hab. Maciej Abramowicz, o. prof. dr hab. Bazyli Degórski (Uniwersytety Angelicum i Terezjanum w Rzymie), prof. dr hab. Hieronim Grala, ks. Bp prof. dr hab., Michał Janocha, ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz, prof. dr hab. Grzegorz Raubo, ks. prof. dr hab. Marek Starowieyski, ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek. Udział biorą również doktoranci: mgr Jan Kurowicki, mgr Agata Starownik, mgr Tadeusz Rubik, mgr Michał Sołtysik.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)