Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3700-AZ-L3-SEM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, III rok antropozoologia, program 01.10.2019
Punkty ECTS i inne: 15.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Seminarium Człowiek i zwierzę – Zwierzę i człowiek odbywa się w dwóch grupach:

Grupa I Zwierzę w kulturze – Zwierzę w społeczeństwie

Grupa II Zwierzę i środowisko – Zwierzę i doznawanie/doświadczanie

Studenci wybierają grupę seminaryjną, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i problematyką pracy dyplomowej.

Pełny opis:

Seminarium Człowiek i zwierzę – Zwierzę i człowiek (Human and Animal – Animal and Human) odbywa się w dwóch grupach:

Grupa I Zwierzę w kulturze (Animal in Culture) – Zwierzę w społeczeństwie (Animal in Society)

Grupa II Zwierzę i środowisko (Animal and Environment) – Zwierzę i doświadczanie (Animal and Experience)

Studenci wybierają grupę seminaryjną, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i problematyką pracy dyplomowej.

Seminarium w obu grupach ma podobny przebieg i charakter. Rama organizacyjna zajęć opiera się na dwóch komponentach: teoretycznym i praktycznym towarzyszeniu studentom w pisaniu prac. Aspekt teoretyczny polega na dyskusjach nad wybranymi lekturami, które prowadzący wybierają dla swojej grupy. Aspekt praktyczny ma służyć temu, by pod koniec I semestru studenci zaprezentowali uzgodnione z promotorami tematy i konspekty swoich prac (z uwzględnieniem metodologii). Na początku I semestru w każdej z grup odbędą się konsultacje dotyczące tematyki prac licencjackich poszczególnych studentów.

W drugim semestrze studenci będę prezentować dalsze postępy w pisaniu i przedstawiać fragmenty swoich prac.

Literatura:

Podana przez wykładowców w aktualnym cyklu dydaktycznym w zależności o tematów prac dyplomowych.

Efekty uczenia się:

KU_03, KU_04, KU_05, KU_08, Kw_08

KK_02, KK_04, KK_08

Wiedza: absolwent zna i rozumie

Rozumie przyrodnicze, ekonomiczne, prawne, społeczne i polityczne uwarunkowania relacji między ludźmi a zwierzętami

Umiejętności: absolwent potrafi

- Potrafi interpretować wyniki badań empirycznych i teoretycznych

- Potrafi dostrzegać i analizować procesy i zjawiska artystyczne oraz kulturowe dotyczące zwierząt w kontekście społecznym

- Potrafi - w kontekście kulturowym, społecznym i etycznym - analizować i interpretować dzieła artystyczne, w których obecne są zwierzęta lub ich wizerunki

- Potrafi ustawicznie aktualizować i pogłębiać wiedzę oraz doskonalić umiejętności

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

- Jest gotów do merytorycznego argumentowania w debatach naukowych i sporach ideologicznych z poszanowaniem odmiennych poglądów

- Jest gotów do postępowania zgodnie z kodeksem zasad etycznych pracy naukowej i dobrych obyczajów, z poszanowaniem zdrowia własnego i innych oraz własności intelektualnej

- Jest gotów do wykorzystywania umiejętności myślenia dedukcyjnego w analizie zjawisk przyrodniczych i procesów kulturowych

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność wskazująca na znajomość zadanych tekstów i samodzielne myślenie;

Poziom prezentacji studenckich

Postępy w przygotowywaniu pracy dyplomowej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Łagodzka
Prowadzący grup: Ewa Czerniawska, Piotr Dawidowicz, Andrzej Elżanowski, Gabriela Jarzębowska-Lipińska, Dorota Łagodzka, Jerzy Osiński, Joanna Pijanowska, Justyna Tymieniecka-Suchanek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)