Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Religijna mozaika Śródziemnomorza (religie, sekty i herezje)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3700-CS-RMS-OG Kod Erasmus / ISCED: 08.0 / (0220) Nauki humanistyczne
Nazwa przedmiotu: Religijna mozaika Śródziemnomorza (religie, sekty i herezje)
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie W "AL" UW
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Potrzebna jest ogólna wiedza humanistyczna, podstawowe wiadomości dotyczące historii religii, szczególnie judaizmu, chrześcijaństwa i islamu.

Skrócony opis:

Na zajęciach w zarysie będzie omówiona historia religii monoteistycznych w basenie Morza Śródziemnego. Zajęcia będą wstępem do historii pojawienia się odłamów i sekt w łonie judaizmu, chrześcijaństwa i islamu na tych terenach. Zaprezentowane zostaną też w zarysie relacje i wzajemna ich koegzystencja. Jednym z tematów będą wybrane ośrodki religijne i kulturalne tego obszaru. Podczas zajęć studenci poznają także historię relacji ortodoksyjnych chrześcijan z sektami wywodzącymi się z judaizmu, chrześcijaństwa i islamu. Studenci zapoznają się także z wybranymi tradycjami religijnymi tego obszaru, powstałymi wskutek spotkań i koegzystencji różnych religii i wyznań.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu wyposażenie studentów w podstawową wiedzę na temat rozwoju religii monoteistycznych obszaru Morza Śródziemnego, wzajemnych relacji judaizmu, chrześcijaństwa oraz islamu na tle powstających herezji i sekt religijnych. Studenci zapoznają się z elementami tradycji i obrzędowości religijnej obszaru basenu Morza Śródziemnego. Wspomniane będą także tradycje monastyczne chrześcijaństwa oraz islamu. Zostaną zaprezentowane również najważniejsze wydarzenia historyczne oraz podstawy teologiczne, które doprowadziły do uformowania się judaizmu, chrześcijaństwa i islamu oraz różnych sekt i herezji w łonie tych religii.

Ogólne tematy zajęć:

-Poganie

-Żydzi

-Karaimi

-Pierwsi chrześcijanie

-Manichejczycy

-Arianie

-Apolinaryści i nestorianie

-Duchobórcy

-Monofizyci i monoteleci

-Ikonoklaści

-Muzułmanie (sunnici, szyici, bektaszyci)

-Paulicjanie

-Bogomili

-Kościół bośniacki

-Chrześcijanie (Kościoły orientalne, prawosławny i katolicki (np. maronici, melchici)

Zajęcia mają charakter konwersatorium. Każdy z uczestników zobowiązany jest przygotować się do zajęć następnych. Formą przygotowania jest zapoznanie się z literaturą przedmiotu. Przy zaliczeniu zajęć będą brane pod uwagę następujące elementy: odpowiedź ustna na ocenę, dotycząca omawianych podczas zajęć zagadnień, obecność (możliwe 2 nieobecności w ciągu semestru) i aktywne uczestnictwo w zajęciach. Dla chętnych będzie możliwość przygotowania i wygłoszenia referatu na wybrany przez siebie temat, po wcześniejszym uzgodnieniu tematyki z wykładowcą. Referat będzie brany pod uwagę przy ocenie na koniec semestru.

Literatura:

Amstrong K., Historia Boga. 4000 lat dziejów Boga w judaizmie, chrześcijaństwie i islamie, B. Cendrowska (tłum.)Warszawa 1996

-Battenberg F., Żydzi w Europie: proces rozwoju mniejszości żydowskiej w nieżydowskim środowisku Europy. Wrocław 2008

-Dalven, Rae, The Jews of Ioannina, Cadmus Press, 1989

-Fleusser D., Chrześcijaństwo religią żydowską. Esseńczycy a chrześcijaństwo, tłum. M. Wodnar, Warszawa 2003

-Gkoumas, P. Bibliography on the Romaniote, 2016

-Kameraz-Kos N., Święta i obyczaje żydowskie, Warszawa 1997

-KallistosWare, Kościół prawosławny, tłum. W. Misijuk, Białystok 2002

-Koran, tłum. J. Bielawski, Warszawa 1989

-Malcolm N., Kościół Bośniacki, [w:] ,,Krasnogruda” (1997) nr 7

-O'Shea S., Morze wiary: islam i chrześcijaństwo w świecie śródziemnomorskim doby średniowiecza, tłum. R. Kot,Poznań 2009

-Ruthaven M., Islam, tłum. K. Pachniak, Warszawa 1998

-Salomon N., Judaizm, tłum. J. Mytkowska, Warszawa 1997

-Świderkówna A., Rozmowy o Biblii. Nowy Testament, Warszawa 2000

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy:

- wykazuje się podstawową wiedzą z zakresu historii Kościoła (prawosławnego oraz katolickiego), z zakresu historii judaizmu i islamu

- zna podstawowe zasady wiary chrześcijańskiej, judaizmu oraz islamu

- wykazuje się podstawową wiedzą z zakresu herezji i wybranych nurtów w judaizmie, chrześcijaństwie i islamie

- zna wybraną terminologią w języku polskim

- posiada podstawową wiedzę z zakresu obrzędowości mozaistycznej, chrześcijańskiej oraz muzułmańskiej

- posiada podstawową wiedzę teologiczną trzech religii monoteistycznych

- zna historię powstania herezji i odłamów trzech religii monoteistycznych

- rozróżnia terminy: religia, wyznanie, obrządek, obrzęd, świątynia, dom modlitwy

W zakresie umiejętności:

- potrafi przygotować referat na wskazany przez prowadzącego temat

- bierze udział w dyskusji na wybrane tematy dotyczące analizowanych zagadnień

- wykorzystuje znajomość terminologii przedmiotowych zagadnień

w wypowiedziach:

- korzysta z wybranych tekstów kultury dla uzasadnienia własnego stanowiska na określony temat

- w wypowiedziach posługuje się określoną w przedmiocie terminologią

W zakresie kompetencji społecznych:

- jest otwarty na dialog międzywyznaniowy i międzyreligijny.

- wykazuje postawę otwartą na różnorodną kulturę poszczególnych narodów i grup etnicznych, rozumiejąc w kontekście historycznym formowanie się relacji chrześcijaństwa z judaizmem oraz islamem

-rozumie zasady tolerancji

Metody i kryteria oceniania:

-aktywne uczestnictwo w zajęciach

-odpowiedź ustna dotycząca tematyki zajęć

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.