Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka opisowa języka nowogreckiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3700-FN-L1-GJNG Kod Erasmus / ISCED: 09.3 / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Gramatyka opisowa języka nowogreckiego
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku Filologii Nowogreckiej W "AL" UW- s. pierwszego stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Gramatyka opisowa języka nowogreckiego ma za zadanie zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi gramatyki współczesnego języka nowogreckiego (kini neoeliniki), odpowiadającymi za znajomość reguł gramatycznych na poziomie biegłości językowej B1.

Pełny opis:

Zadaniem zajęć z gramatyki opisowej jest zapoznanie studenta/-tki z zagadnieniami gramatycznymi (system fonologiczny, zjawiska fonetyczne i morfologiczne) i elementami składni języka nowogreckiego, odpowiadającymi swym zakresem znajomości reguł gramatycznych na poziomie biegłości językowej B1.

Przedstawienie podstawowych pojęć, kategorii i zjawisk z zakresu gramatyki i składni języka nowogreckiego. Zajęcia mają na celu rozszerzenie i teoretyczne uzupełnienie zajęć praktycznej nauki języka greckiego.

- Fonetyka języka nowogreckiego: litery, dźwięki, akcent, procesy fonetyczne, intonacja,

- Części mowy: rzeczowniki i rodzajniki (użycie rodzajnika, rodzaj, liczba, przypadki, podstawowe deklinacje męskie, żeńskie i nijakie, rzeczowniki pospolite i nazwy własne),

- Części mowy: przymiotniki (podstawowe typy i odmiana, stopniowanie),

- Części mowy: zaimki (osobowe, dzierżawcze, pytające, nieokreślone, wskazujące),

- Części mowy: liczebniki (główne i porządkowe),

- Części mowy: czasowniki (strony, tryby, typy czasowników, podstawowe koniugacje, podstawowe czasy, imiesłowy),

- Części mowy: nieodmienne części mowy (przysłówki, przyimki, partykuły, spójniki, wykrzykniki).

- Podstawowe elementy składni: budowa zdania prostego i zdań współrzędnie złożonych, zastosowanie trybów i stron czasownika, rekcja czasownika, zastosowanie przypadków rzeczownika.

Literatura:

- Materiały przygotowane przez prowadzącącego,

- M. Triandafillidis, „Mała gramatyka nowogrecka”,

- Materiały pochodzące z greckich podręczników nauczania języka nowogreckiego, będących w posiadaniu biblioteki Pracowni Studiów Helleńskich.

Ponieważ w zajęciach uczestniczą studenci I roku, niemożliwe jest korzystanie z literatury dostępnej wyłącznie w języku nowogreckim.

Efekty uczenia się:

Student/-ka potrafi:

WIEDZA:

- posiada wiedzę niezbędną do posługiwania się współczesnym językiem nowogreckim w mowie i piśmie na poziomie B1

- rozpoznaje formy gramatyczne wszystkich części mowy w zakresie podstawowym (lub korzysta ze słownika w celu odnalezienia poszukiwanego hasła – formy podstawowej dla nieskomplikowanych form gramatycznych),

- rozpoznaje podstawowe zjawiska składniowe i ich funkcje.

UMIEJĘTNOŚCI:

Potrafi wykorzystać w praktyce zdobytą wiedzę:

- stosuje podstawowe zasady pisowni i wymowy (ortografia, akcenty, intonacja),

- tworzy poprawne formy gramatyczne wszystkich części mowy w zakresie podstawowym,

- tworzy poprawne zdania proste i współrzędnie złożone w stopniu podstawowym (m.in. stosować zasady związane z rekcją czasownika, przypadkami rzeczownika),

- rozpoznaje następstwo czasów i podstawową funkcję aspektu czasownika.

KOMPETENCJĘ SPOŁECZNE:

- ma szacunek dla poprawności języka,

- ma świadomość poprawnego wykorzystania gramatyki języka nowogreckiego w porozumiewaniu się.

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia z elementami wykładu. Efekty uczestnictwa w zajęciach oraz ocena z testu zaliczeniowego na koniec semestru letniego.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Konrad Kuczara
Prowadzący grup: Konrad Kuczara
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.