Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kościoły zjednoczone z Rzymem

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3700-KON241-AL-OG Kod Erasmus / ISCED: 08.9 / (0229) Nauki humanistyczne (inne)
Nazwa przedmiotu: Kościoły zjednoczone z Rzymem
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie W "AL" UW
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Potrzebna jest ogólna wiedza humanistyczna, podstawowa znajomość historii Kościoła

Skrócony opis:

Zajęcia są wstępem do poznania katolickich Kościołów wschodnich – ich tradycji, historii i obrzędowości. Kościoły te są częścią Kościoła katolickiego, tzn. pozostają w komunii z biskupem Rzymu, uznają jego władzę oraz autorytet. Kościoły te na skutek różnych unii zawiązywanych z Rzymem przyjęły doktrynę katolicką, zachowując tradycje liturgiczne Kościołów, z których się wyodrębniły. Na zajęciach studenci poznają Katolickie wspólnoty wschodnie, które składają się z Kościołów niezależnych. Kościoły te należą do pięciu tradycji liturgicznych. Pomocą do rozważań na zajęciach jest wybrana literatura przedmiotu, przykłady ikonografii oraz architektury religijnej.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studenta z elementami tradycji i obrzędowości Katolickich Kościołów wschodnich oraz z historią unii, które były zawiązywane między Rzymem i poszczególnymi Kościołami tradycji wschodniej. Wschodnie Kościoły wywodzą się z różnych tradycji liturgicznych i można je podzielić na obrządki – ryty np. bizantyński, ormiański, koptyjski.

Na zajęciach będzie mowa o następujących Kościołach tradycji bizantyńskiej:

Cerkiew ukraińska

Cerkiew słowacka

Cerkiew rusińska

Cerkiew rosyjska

Cerkiew białoruska

Cerkiew neounicka

Cerkiew bułgarska

Cerkiew chorwacka

Cerkiew macedońska

Kościół albański

Kościół węgierski

Kościół melchicki

Kościół rumuński

Kościół grecki

Będzie wspomniane także o Kościołach pozostałych tradycji wschodnich:

Kościół koptyjski

Kościół chaldejski

Kościół ormiański

Kościół maronicki

Kościół syryjski

Kościół etiopski

Zajęcia mają charakter konwersatorium. Każdy ze studentów raz w ciągu semestru musi przygotować i wygłosić referat na wybrany przez siebie temat, po wcześniejszym uzgodnieniu tematyki z wykładowcą. Każdy z uczestników zobowiązany jest przygotować się do zajęć następnych. Formą przygotowania jest zapoznanie się z literaturą przedmiotu. Przy zaliczeniu zajęć będą brane pod uwagę następujące elementy: odpowiedź ustna na ocenę, dotycząca omawianych podczas zajęć zagadnień, obecność (możliwe 2 nieobecności w ciągu semestru) i aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Literatura:

- Bobryk W., Parafia obrządku bizantyńsko-słowiańskiego w Kostomłotach po II wojnie światowej, ,,Kultura ludowa Mazowsza i Podlasia. Studia i materiały”, t. 3, pod red. A. Kołodziejczyka i A. Stawarza, Warszawa 1999, s. 105-117.

- Chaillot Ch., The Ethiopian Orthodox Tewahedo Church Tradition. A brief introduction to its life and spirituality, Paris 2002

- Chaillot Ch., The Coptic Orthodox Church. A brief introduction to its life and spirituality, Paris 2005

- Jan Paweł II, Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich, Watykan 1990

Kaim A., Kościół Chaldejski. Dzieje objawienia i źródło charyzmatu, Poznań 2001

- Kościoły wschodnie, pod red. Jana Drabiny, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, 32, Kraków 1999

-Ławreszuk M., Modlitwa wspólnoty. Historyczny rozwój prawosławnej tradycji liturgicznej, Białystok 2014.

- Roberson R.G., Chrześcijańskie Kościoły Wschodnie, tłum. K. Bielawski, D. Mionskowska, Kraków 2005

-Unia brzeska. Geneza, dzieje i konsekwencje w kulturze narodów słowiańskich. Praca zbiorowa, red. R. Łużny, F. Ziejka i A. Kępiński, Kraków 1994

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy: (K_W02, K_W04, K_W09, K_W16)

- wykazuje się podstawową wiedzą z zakresu obrzędowości Kościołów tradycji bizantyńskiej

- zna podstawowe zasady wiary Kościoła katolickiego

- zna wybraną terminologią w języku polskim

- posiada podstawową wiedzę z zakresu obrzędowości chrześcijańskiej oraz teologii

- zna przyczyny zawiązywania unii kościelnych np. unii brzeskiej

- posiada podstawową wiedzę na temat wybranych Kościołów i ich miejsc kultu

- rozróżnia terminy: obrządek, wyznanie i religia

W zakresie umiejętności: (K_U04, K_U05, K_U07, K_U13)

- potrafi przygotować referat na wskazany przez prowadzącego temat

- bierze udział w dyskusji na wybrane tematy dotyczące analizowanych zagadnień

- wykorzystuje znajomość terminologii przedmiotowych zagadnień

w wypowiedziach:

- korzysta z wybranych tekstów kultury dla uzasadnienia własnego stanowiska na określony temat

- w wypowiedziach posługuje się określoną w przedmiocie terminologią

W zakresie kompetencji społecznych: (K_K01, K_K07, K_K08)

- jest otwarty na dialog międzywyznaniowy i międzyreligijny

- wykazuje postawę otwartą na różnorodną kulturę poszczególnych narodów i grup etnicznych, rozumiejąc w kontekście historycznym zawiązywanie poszczególnych unii kościelnych

-rozumie zasady tolerancji

Metody i kryteria oceniania:

-ocena jednego referatu przygotowanego i wygłoszonego przez studenta

-aktywne uczestnictwo w zajęciach

-odpowiedź ustna dotycząca tematyki zajęć

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Konrad Kuczara
Prowadzący grup: Konrad Kuczara
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.