Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium główne - IMAŻS

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3700-SEMG4-AL Kod Erasmus / ISCED: 14.0 / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne
Nazwa przedmiotu: Seminarium główne - IMAŻS
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy: Przedm. obowiązkowe i CORE dla studentów II -go stopnia AL (spec. Ideowe i mater. aspekty życia.. )
Punkty ECTS i inne: 10.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość języka angielskiego umożliwiająca czytanie tekstów naukowych ze zrozumieniem.

Zainteresowanie naukami humanistycznymi społecznymi. Zajęcia mają charakter obowiązkowy.

Skrócony opis:

Zajęcia będą poświęcone szeroko rozumianej nowoczesności. W ramach zajęć prowadzonych przez czterech wykładowców (reprezentujących socjologię, antropologię, filologię, kulturoznawstwo) studenci będą mogli się zapoznać z szeroko rozumianą problematyką nowoczesności i ponowoczesności. W ramach poszczególnych bloków tematycznych, w których omówione zostaną szczegółowe aspekty nowoczesności oraz możliwe perspektywy metodologiczne ich analizy.

Pełny opis:

Zajęcia będą poświęcone szeroko rozumianej problematyce nowoczesności. W ramach zajęć, które będą prowadzone przez czterech wykładowców, reprezentujących różne dyscypliny i specjalizacje (głównie w obrębie socjologii i antropologii) studenci będą mogli się zapoznać z szeroko rozumianą problematyką nowoczesności i ponowoczesności. Zajęcia zostały podzielone na uzupełniające się bloki tematyczne. Omówiona zostanie najbardziej ogólna problematyka związana ze sposobami definiowania nowoczesności, ale również bardziej szczegółowe problemy. Z jednej strony studenci będą mieli okazję poznać oraz wziąć udział w dyskusji wokół klasycznych, kanonicznych tekstów kształtujących znaczenie formacji nowoczesnej, z drugiej zaś omówić wybrane, ważne napięcia związane z problemami generowanymi przez nowoczesność, zarówno w cywilizacji zachodniej, jak i nie-zachodniej. Seminarium będzie również pomocne dla studentów piszących pracę dyplomową, zarówno w sprawach teoretycznych, jak i praktycznych.

Literatura:

Dokładny spis lektur zostanie podany na pierwszych zajęciach:

1. J. Habermas, Filozoficzny dyskurs nowoczesności, Kraków 2000. Lub J. Habermas, Modernizm – niedokończony projekt, w: Postmodernizm. Antologia przekładów. Red. R. Nycz, Kraków 1996, s. 25-46.

2. Postmodernizm, antologia przekładów pod red. R. Nycza, Kraków 1996.

3. Sh. N. Eisenstadt, Utopia i nowoczesność, Porównawcza analiza cywilizacji, Warszawa 2009.

4. A. Giddens, Nowoczesności i tożsamość, Warszawa 2001.

5. Ch. Taylor, Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej, Warszawa 2001.

6. Tradycja i nowoczesność. Red. J. Szacki, J. Kurczewska, Warszawa 1984.

7. Said, E.W. (1996), Orientalizm, Warszawa 2018.

8. Bauman Z. (1998), Nowoczesność i Zagłada, Kraków 2009.

9. M. Weber, Racjonalność, władza, odczarowanie, Poznań 2004.

10. A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności. Warszawa 2001.

11. M. Berman, Wszystko, co stałe rozpływa się w powietrzu. Rzecz o doświadczeniu nowoczesności. Kraków 2006.

12. B. Latour, Nigdy nie byliśmy nowocześni. Studium z antropologii symetrycznej. Warszawa 1997.

13. I. Wallerstein, Nowoczesny system świat, w: Współczesne teorie socjologiczne, red. J. Szacki, A. Jasińska-Kania, L. Nijakowski, M. Ziółkowski, Warszawa 2006, s. 747-753.

14. I. Wallerstein, Analiza systemów-światów. Wprowadzenie. Warszawa 2007.

15. U. Beck, Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności. Warszawa 2004.

16. Kultura ma znaczenie. Jak wartości wpływają na rozwój społeczeństw, red. Lawrence E. Harrison, Samuel P. Huntington, Poznań 2003.

17. M. Foucault, Trzeba bronić społeczeństwa. Wykłady w Collège de France, 1976. Warszawa 1998.

18. Y.N. Harari, Homo deus. Krótka historia jutra, Kraków 2018.

19. F. Jameson, Archaeologies of the Future: The Desire Called Utopia and Other Science Fictions, Verso 2005.

20. N. Carr, Płytki umysł. Jak internet wpływa na nasz mózg, Warszawa 2012

21. Sorokowski P., Kulczycki E., Sorokowska A., & Pisanski, K. 2017. Predatory journals recruit fake editor. Nature, 543, 481-483. DOI: 10.1038/543481a

22. Joanna Majewska, Demon ruchu, duch czasu, widma miejsc. Fantastyczny Grabiński i jego świat, Wrocław 2016.

23. Paweł Majewski, Lew, który mówi. Esej o granicach językowego wyrazu doświadczenia, Warszawa 2018 (rozdział o S. Lemie).

24. Tucker Reed, Mordobicie. Wojna superbohaterów. Marvel kontra DC, Warszawa 2018.

25. Apostolos Doxiadis i in., Logikomiks, Warszawa 2011

26. A. Engelking, Kołchoźnicy. Kołchoźnicy. Antropologiczne studium tożsamości wsi białoruskiej przełomu XX i XXI wieku, Toruń 2012.

27. Z. Szczerek, Przyjdzie Mordor i nas zje, czyli tajna historia Słowian, Kraków 2013.

28. D. Sturis, Grecja. Gorzkie pomarańcze, Warszawa 2013.

29. Yanis Varoufakis, Globalny Minotaur. Europa, Ameryka i przyszłość światowej gospodarki, Warszawa 2018.

Efekty uczenia się:

Po ukończonym kursie student przede wszystkim:

- zna teoretyczne ujęcia nowoczesności oraz ponowoczesności,

- potrafi omówić wybrane teorie nowoczesności oraz refleksyjnie się wobec nich ustosunkować,

- zna i potrafi odnieść się do najważniejszych debat poświęconych nowoczesności,

- rozumie znaczenie etyki w tradycyjnych i nowoczesnych społeczeństwach (w tym w społeczeństwach opartych na wiedzy),

- potrafi omówić rolę elit w podtrzymywaniu, konstytuowaniu i przeobrażaniu świata,

- jest refleksyjny i krytyczny wobec problemu zróżnicowania społecznego i nierówności społecznych,

- potrafi krytycznie i refleksyjnie ustosunkować się wobec związku między etyką a nowoczesnością,

- posiada wiedzę o relacjach między nowoczesnością a cywilizacją.

- rozumie znaczenie i społeczne konstruowanie tożsamości (narodowej, etnicznej),

- posiada pogłębioną wiedzę na temat najważniejszych międzynarodowych i krajowych badań społecznych i humanistycznych odnoszących się do problematyki modernizacji,

- posiada pogłębioną wiedzę o normach i regułach organizujących struktury i instytucje społeczne,

- posiada pogłębioną wiedzę na temat procesów leżących u podstaw stabilności i zmiany społecznej, a także jest refleksyjny i krytyczny w ich interpretacji

- jest otwarty na różne perspektywy teoretyczne i metodologiczne badań społecznych

- posiada pogłębioną wiedzę na temat polityki oraz uczestnictwa w sferze publicznej.

Metody i kryteria oceniania:

1. Podstawą zaliczenia seminarium głównego jest:

a. obecność na zajęciach (student ma prawo tylko do dwóch nieobecności w semestrze)

b. przygotowanie do zajęć (znajomość literatury obowiązującej na zajęciach).

c. aktywność na zajęciach (uczestnictwo dyskusji, sposób argumentacji)

d. przygotowanie jednej (dwóch) prac pisemnych w oparciu o wygłoszone referaty.

Kryteria oceny prac pisemnych:

- związek wypowiedzi z tematem, umiejętność formułowania problemu

- samodzielność i wnikliwość interpretacji,

- sposób wykorzystania stanu badań,

- kompozycja (celowość, logika, przejrzystość),

- styl, poprawność językowa, ortografia i interpunkcja,

- umiejętność sporządzania przypisów i bibliografii.

Metody oceny pracy studenta:

- ocena ciągła (bieżące przygotowanie do seminarium i aktywność)

- praca pisemna

Zaliczenie na ocenę. Studenci będą proszeni o przygotowywanie referatów wprowadzających, które będą służyły jako uporządkowanie dyskusji. Studenci zostaną również poproszeni o napisanie pracy kończącej każdy semestr.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 90 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kulas
Prowadzący grup: Małgorzata Głowacka-Grajper, Przemysław Kordos, Piotr Kulas, Kamil Wielecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Seminarium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 90 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kulas, Mikołaj Lewicki
Prowadzący grup: Przemysław Kordos, Piotr Kulas, Kamil Wielecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Seminarium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.