Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe (licencjackie)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3700-SEML1-AL Kod Erasmus / ISCED: 08.0 / (0220) Nauki humanistyczne
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe (licencjackie)
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy: Przedmioty dla studentów I stopnia AL w cyklu 2020Z
Przedmioty obowiązkowe dla studiów I-go stopnia Artes Liberales
Przedmioty oferowane przez Kolegium Artes Liberales
Punkty ECTS i inne: 10.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot dla studentów 3-go roku studiów licencjackich

Skrócony opis:

Seminarium poświęcone będzie dyskusji nad projektami prac licencjackich oraz doskonaleniu znajomości metod pracy naukowej, w szczególności wyboru i zdefiniowania celów pracy badawczej, metod oraz umiejętności pisania pracy naukowej. Istotna uwaga poświęcona będzie również umiejętności korzystania z literatury, jej wyborowi i analizie. Podczas seminarium słuchacze dokonają ostatecznego wyboru tematu przyszłej pracy licencjackiej oraz rozwijać będą jej poszczególne aspekty w odpowiednich częściach/rozdziałach zgodnie z sugestiami, propozycjami lub uwagami opiekuna. Na seminarium studenci informować będą o postępach w wykonywaniu pracy licencjackiej. Seminarium będzie też miejscem prezentacji zebranego materiału analitycznego i metodologii jego opracowania oraz dyskusji nad postępami w pracy

Pełny opis:

Seminarium poświęcone będzie dyskusji nad projektami prac licencjackich oraz doskonaleniu znajomości metod pracy naukowej, w szczególności wyboru i zdefiniowania celów pracy badawczej, metod oraz umiejętności pisania pracy naukowej. Istotna uwaga poświęcona będzie również umiejętności korzystania z literatury, jej wyborowi i analizie. Podczas seminarium słuchacze dokonają ostatecznego wyboru tematu przyszłej pracy licencjackiej oraz rozwijać będą jej poszczególne aspekty w odpowiednich częściach/rozdziałach zgodnie z sugestiami, propozycjami lub uwagami opiekuna. Na seminarium studenci informować będą o postępach w wykonywaniu pracy licencjackiej. Seminarium będzie też miejscem prezentacji zebranego materiału analitycznego i metodologii jego opracowania oraz dyskusji nad postępami w pracy.

Seminarium będzie mieć w dużej mierze charakter warsztatowy. W pierwszym semestrze zajęcia organizowane przez koordynatorów przedmiotu (prof. J. Axera i prof. T. Zaryckiego) oraz zaproszonych przez nich gości (tandemy prowadzących proseminarium licencjackie na II roku). W drugim semestrze studenci będą pracować w grupach tematycznych; podział do grup nastąpi według zadeklarowanych przez nich tematów prac licencjackich. Orientacyjne tematy grup: sztuki wizualne, literatura i teatr, filozofia, socjologia i kulturoznawstwo.

Literatura:

Literatura zależna od tematyki pracy zaliczeniowej.

Efekty uczenia się:

K_W01 ma podstawową wiedzę o miejscu i roli nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych i przyrodniczych w kulturze dawnej i współczesnej

K_W05 zna zależności pomiędzy różnymi dyscyplinami humanistycznymi zajmującymi się badaniami dzieł sztuki w kulturze, socjologicznego kontekstu działalności kulturowej

K_W06 zna zależności pomiędzy dyscyplinami humanistycznymi oraz naukami ścisłymi i przyrodniczymi w kontekście filozoficznym i społecznym

K_W07 zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji wytworów kultury w powiązaniu z tradycją

K_W10 ma podstawową wiedzę o najnowszych osiągnięciach metod badań interdyscyplinarnych w naukach humanistycznych, społecznych, ścisłych i przyrodniczych

K_W14 zna podstawowe metody analizy kulturoznawczej, historycznej, społecznej i filozoficznej w perspektywie historycznej

K_W15 ma podstawową wiedzę na temat współczesnego życia kulturalnego w Polsce i Europie

K_W16 rozumie związki pomiędzy działaniami kulturowymi i przemianami w życiu społecznym

K_U01 potrafi selekcjonować oraz interpretować informacje pochodzące z różnych źródeł tekstowych, ikonograficznych, elektronicznych

K_U02 potrafi dokonywać analizy tekstów artystycznych, filozoficznych i socjologicznych za pomocą odpowiednich narzędzi badawczych oraz prezentować wyniki swych prac

K_U04 posiada podstawowe umiejętności badawcze pozwalające na formułowanie problemów badawczych z zakresu humanistyki, filozofii, literatury i sztuki

K_U05 posiada podstawowe umiejętności wykorzystywania interdyscyplinarnych metod i narzędzi badawczych w analizie zjawisk kultury współczesnej

K_U08 potrafi prezentować wyniki samodzielnej analizy problemów badawczych w formie ustnej, pisemnej i multimedialnej

K_U09 potrafi przygotować prace pisemne: esej, rozprawka naukowa, recenzja, sprawozdanie naukowe w języku polskim oraz w jednym z języków kongresowych

K_U11 potrafi samodzielnie zanalizować tekst pisemny i ustny o charakterze naukowym w języku polskim oraz w jednym z języków kongresowych

K_U13 potrafi przygotować wystąpienie pisemne oraz ustne, uwzględniając poziom oraz potrzeby odbiorców

K_K01 rozumie potrzebę nieustannego kształcenia po ukończeniu studiów

K_K02 rozumie zasady, reguły oraz konieczność pracy zespołowej

K_K04 potrafi organizować i współpracować z grupą oraz zajmować w niej różne role społeczne

K_K05 potrafi właściwie dokonać analizy środków służących do realizacji podjętych zadań

Metody i kryteria oceniania:

obecność, aktywność na zajęciach, ocena przygotowanych konspektów i fragmentów prac licencjackich.

Warunkiem zaliczenia seminarium jest złożenie pracy dyplomowej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 60 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Axer
Prowadzący grup: Jerzy Axer, Przemysław Kaniecki, Piotr Kulas, Michał Mizera, Michał Oleszczyk, Paweł Wojtas, Magdalena Wróblewska, Agata Zalewska, Tomasz Zarycki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21"

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 60 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Axer
Prowadzący grup: Ewa Janion, Przemysław Kaniecki, Piotr Kulas, Michał Mizera, Michał Oleszczyk, Krzysztof Skonieczny, Paweł Wojtas, Agata Zalewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.