Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3800-KOG-SL
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Wydział Filozofii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, kognitywistyka, studia stacjonarne, pierwszego stopnia
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Podczas seminarium studenci uczą się przygotowywać opracowania naukowe interesujących ich problemów z zakresu szeroko rozumianej kognitywistyki, które będą podstawą ich pracy licencjackiej.

Seminarium składa się z trojakiego rodzaju spotkań:

- spotkań, w ramach których poszczególne osoby lub grupy badawcze referują postępy swoich prac oraz dyskutują napotkane problemy;

- spotkań o charakterze warsztatowym, na których studenci poznają podstawy przygotowywania różnego rodzaju opracowań naukowych (praca licencjacka, bibliografia naukowa, abstrakt konferencyjny, prezentacja konferencyjna);

- studenckiej konferencji kognitywistycznej, na której studenci przedstawiają wyniki swoich prac.

Pełny opis:

Zajęcia będą składały się z 4 bloków tematycznych:

1. Technika pisania pracy dyplomowej

- ogólne wymagania formalne dotyczące pracy licencjackiej

- wymagania merytoryczne względem pracy licencjackiej

- etapy przygotowywania pracy

- struktura tekstu, styl, forma pracy licencjackiej

- praca redakcyjna i zasady edytorskie

2. Prowadzenie badań i opracowywanie ich wyników

- synteza teoretyczna i zastosowanie teorii

- przygotowanie i opis badania empirycznego

- standardy etyczne, procedury opiniowania badań pod względem etycznym

- analiza danych, prezentacja wyników badań empirycznych

3. Przygotowanie wystąpienia na konferencji naukowej

- abstrakt konferencyjny

- wystąpienie konferencyjne

- plakat konferencyjny

4. Przygotowanie konferencji i udział w konferencji wraz z wygłoszeniem referatu

Literatura:

Ewentualna literatura pomocnicza zostanie podana na zajęciach

Efekty uczenia się:

Nabyta wiedza:

Student zna:

- sposoby wykorzystania aparatury pojęciowej z różnych dziedzin nauk kognitywntych [K_W01-K_W06]

- ograniczenia i trudności związane z interdyscyplinarnym podejściem do zagadnień umysłu i poznania [K_W7-K_W23]

- narzędzia teoretyczne tworzenia teorii naukowych z zakresu kognitywistyki, [K_W24-K_W29]

- zna etyczne standardy prowadzenia badań z udziałem ludzi i zwierząt [K_W51]

- zasady tworzenia opracowań naukowych zagadnień teoretycznych i badawczych, w szczególności standardy związane z tworzeniem pracy dyplomowej [K_W02, K_W19, K_52, K_W53]

Nabyte umiejętności:

Student potrafi:

- opracować zarys badania empirycznego na podstawie założeń teoretycznych [K_U01-K_U06, K_U09, K_U19]

- zaproponować wyjaśnienie, w których korzysta się z osiągnięć wybranych nauk kognitywnych, aby opisać pewne zjawisko związane z umysłem i poznaniem [K_U07-K_U14, K_U15-K_U18]

- przygotować plakat dotyczący uzyskanych wyników badawczych lub prezentację multimedialną, które będą pomocą przy ich przedstawianiu na forum publicznym [K_U19-K_U22, K_U31, K_U48]

- przedstawić na forum publicznym opracowane przez siebie zagadnienie z zakresu nauk kognitywnych [K_U49]

- napisać abstrakt będący zgłoszeniem wystąpienia na konferencję [K_U02, K_U11, K_U20, K_U21, K_U22] K_U31-K_U33, K_U49, K_U50

- przygotować bibliografię zgodnie z odpowiednimi standardami edytorskimi do opracowywanego przez siebie zagadnienia [K_U02, K_U11, K_U19, K_U22, K_U50]

Nabyte kompetencje społeczne:

Student potrafi:

- pracować systematycznie i nad projektem badawczym [K_K01, K_K04, K_K05, K_K06]

- znajdywać literaturę naukową z zakresu kognitywistyki na potrzebny mu temat i korzystać z nich we własnych pracach zgodnie z zasadami uczciwości intelektualnej [K_K01, K_05, K_K11

- przedstawić w sposób jasny i uporządkowany wyniki swojej pracy na forum publicznym [K_K02, K_K05, K_K07, K_K08, K_K09]

- formułować pytania i zastrzeżenia do przedstawianych przez innych problemów i ich rozwiązań [K_K02, K_K08, K_09, K_K10, K_K11]

- brać udział w rzeczowej dyskusji [K_K02, K_K07, K_K10, K_K11]

- wraz z zespołem przygotować wydarzenie naukowe [K_03]

Metody i kryteria oceniania:

Metody weryfikacji efektów uczenia się: zadania domowe, referat, raport z badań

Warunki zaliczenia zajęć:

- przygotowanie dwóch wystąpień podsumowujących wyniki pracy nad licencjatem (jednego w semestrze zimowym, drugiego na konferencji kognitywistycznej w semestrze letnim)

- przygotowanie abstraktu na konferencję kognitywistyczną

- realizacja zadań seminaryjnych związanych z tworzeniem pracy licencjackiej (plan pracy nad licencjatem, bibliografia, plan badań)

Dopuszczalna liczba nieobecności podlegających usprawiedliwieniu: 2 na semestr

Warunki dopuszczenia do poprawy: nie przewiduje się

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium dyplomowe, 60 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kuś
Prowadzący grup: Witold Hensel, Katarzyna Kuś, Bartosz Maćkiewicz, Marek Pokropski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium dyplomowe - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-18

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 60 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Witold Hensel, Joanna Komorowska-Mach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-2 (2022-08-11)