Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do filozofii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3800-KOG-WF
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wstęp do filozofii
Jednostka: Wydział Filozofii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, kognitywistyka, studia stacjonarne, pierwszego stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Wprowadzający kurs z filozofii dla studentów kognitywistyki. Uczestnicy zajęć poznają wybrane zagadnienia filozoficzne, nurty myśli i metody. W ramach zajęć studenci będą czytać zarówno teksty historyczne, przedstawiające klasyczne problemy i koncepcje filozoficzne, jak i prace współczesne. W trakcie zajęć będziemy ćwiczyć umiejętności interpretacji tekstu i argumentacji.

Pełny opis:

Zajęcia będą wprowadzeniem do lektury tekstów filozoficznych i dyskusji nad stawianymi w filozofii od wieków pytań ontologicznych, epistemologicznych i aksjologicznych. Głównym celem zajęć jest wykształcenie umiejętności: interpretacji, argumentacji, dyskusji, stawiania pytań, krytyki.

Na zajęciach omówione zostaną główne problemy i koncepcje filozoficzne, które w dużym stopniu ukształtowały współczesny dyskurs naukowy. W wyborze tematów zajęć zostanie położony nacisk na problemy związane z szeroko rozumianym problemem poznania i umysłu.

W ramach zajęć studenci będą czytać zarówno teksty historyczne, przedstawiające problemy i koncepcje filozoficzne, jak i prace współczesne zawierające krytykę stanowisk historycznych oraz ukazujące aktualny horyzont danego zagadnienia.

Szacowana liczba godzin, które student powinien przeznaczyć na osiągnięcie efektów uczenia się: 30h (w sali) + 45h pracy własnej.

Wybrane tematy zajęć:

1. Czym jest filozofia? - wprowadzenie

2. Język a świat:

a) B. Russell, Prawda i fałsz, w: tegoż, Problemy filozofii.

3. Dyskusja i definiowanie:

a) Platon, Eutyfron,

4. Argumentacja (na podstawie M. Tokarz, Argumentacja, Perswazja, Manipulacja; K. Szymanek Sztuka argumentacji; T. Hołówka Kultura logiczna w ćwiczeniach)

5. Argumentacja 2

6. Spory Filozoficzne: Argumenty za istnieniem Boga oraz problem zła

a) J. Mackie, Zło a wszechmoc, w: Filozofia religii, red. Chwedeńczuk, Warszawa 1997

b) R. Swinburne, Wiedza z doświadczenia a zagadnienie zła, tamże.

7. Spory Filozoficzne. Źródła wiedzy: racjonalizm

a) Kartezjusz, Medytacje o filozofii pierwszej

8. Spory Filozoficzne. Źródła wiedzy: empiryzm

a) J. Locke, Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego (fragm.): T.1, Ks. I: Rozdz. I-III; Ks. II Rozdz.: I, II, III, IV, VI, VIII, IX, XI

9. Argumentacja 3: debata oksfordzka na wybrany temat

10. Jak działa nauka: hipotezy, testowanie, wyjaśnianie

a) F. Bacon – Novum Organum, s.66-69

b) C. G. Hempel Filozofia nauk przyrodniczych (fragm.), rozdz. 2-3.

11. Jak działa nauka: paradygmaty i rewolucje

a) T. Kuhn. Struktura rewolucji naukowych, rozdz. II, III, IX, X.

12. Filozofia – metody i cele. Analiza językowa

a) Austin J. L., Zmysły i dane zmysłowe, wykład III i IV

13. Filozofia – metody i cele. Fenomenologia

a) R. Sokolowski, Wprowadzenie do fenomenologii, rozdz. 1-4

14. Filozofia – metody i cele. Szkoła krytyczna

a) M. Horkheimer Społeczna funkcja filozofii

15. Pisanie eseju argumentacyjnego - warsztaty

Literatura:

Wybrana literatura:

Austin J. L., Zmysły i dane zmysłowe, wykład III i IV

R. Descartes, Medytacje o pierwszej filozofii

J. Locke, Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego (fragm.)

T. Kuhn, Struktura rewolucji naukowych (fragm.)

J. Mackie, Zło a wszechmoc, w: Filozofia religii, red. Chwedeńczuk, Warszawa 1997

C. Popper Wiedza hipotetyczna. Moje rozwiązanie problemu indukcji

Platon, Eutyfron

M. Horkheimer, Społeczna funkcja filozofii.

B. Russell, Prawda i fałsz, w: tegoż, Problemy filozofii.

R. Sokolowski, Wprowadzenie do fenomenologii, rozdz. 1-4

F. Bacon – Novum Organum (fragm)

C. G. Hempel Filozofia nauk przyrodniczych (fragm.), rozdz. 2-3.

Wybrana literatura pomocnicza:

B. Russell, "Problemy filozofii", Warszawa 2003.

J. Hospers, „Wprowadzenie do analizy filozoficznej”, Warszawa 2001.

K. Ajdukiewicz, "Zagadnienia i kierunki filozofii", Antyk 2003.

T. Nagel, "Co to wszystko znaczy? Bardzo krótkie wprowadzenie do filozofii", Warszawa 1993.

K. Szymanek Sztuka argumentacji

Pełna lista lektur zostanie podana na zajęciach.

Efekty uczenia się:

Nabyta wiedza:

- zna polską i angielską podstawową terminologię filozoficzną [K_W01, K_W03]

- wie, jakie istnieją podstawowe dyscypliny filozoficzne i rozumie relacje między nimi [K_W02, K_W04, K_W05, K_W12]

- zna i rozumie tezy głównych stanowisk filozoficznych w dziedzinie epistemologii, etyki i filozofii umysłu [K_W04, K_W05, K_W08, K_W12]

Nabyte umiejętności:

-potrafi analizować informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych [K_U02, K_U19]

- potrafi interpretować omawiane teksty filozoficzne i odnosić poruszaną w nich problematykę do oceny sytuacji życia codziennego [K_U05, K_U06, K_U17, K_U22]

- potrafi wyjaśnić, na czym polega rola refleksji filozoficznej w kognitywistyce [K_U01]

- analizuje argumentacje, potrafi zidentyfikować podstawowe tezy i założenia [K_U05, K_U06, K_U11]

- potrafi zaprezentować argumentację i bronić ją przed krytyką [K_U05, K_U06]

Nabyte kompetencje społeczne:

- jest otwarty na nowe idee i gotów do zmiany poglądów pod wpływem argumentacji [K_K01, K_K07, K_K08, K_K09, K_K10]

- potrafi prowadzić rzeczową i kulturalną dyskusję [K_K05, K_K08, K_K10, K_K11]

Metody i kryteria oceniania:

a) Metody weryfikacji efektów uczenia się: zadania domowe, Praca pisemna

b) Składowe oceny końcowej i ich waga: praca pisemna 50%, prace domowe 50%

c) Semestralna liczba dopuszczalnych nieobecności zajęciach oraz w wypadkach, których to dotyczy, sposoby ich zaliczania: 2

d) Skala ocen: 5! – 95% pkt., 5 (bdb.) – od 90%, 4+ (db. plus) – od 82%, 4 (db.) – od 75%, 3+ (dst. plus) - od 68%, 3 – (dst.) od 60%, 2 – (ndst.) mniej niż 60%

e) warunki dopuszczenia do poprawy: obowiązuje jeden termin pracy pisemnej, brak możliwości poprawy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 72 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Pokropski
Prowadzący grup: Adam Andrzejewski, Marek Pokropski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 72 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marek Pokropski, Mieszko Tałasiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-2 (2022-08-11)