Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praca roczna (projekt badawczy) 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3800-PR-ST-1
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praca roczna (projekt badawczy) 1
Jednostka: Wydział Filozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Projekt badawczy polega na przygotowaniu przez studenta pod kierunkiem wybranego wykładowcy tekstu filozoficznego o charakterze naukowym.

UWAGA: PRZED rejestracją w USOS należy skontaktować się z wybranym prowadzącym i skonsultować z nim chęć pisania pracy (oraz wstępny tytuł).

Pełny opis:

Metodologiczna część projektu opiera się na poprawnej interpretacji tekstu filozoficznego, dotyczy technik badawczych i strategii argumentacyjnych, stosowanych w wybranej przez studenta dyscyplinie filozoficznej lub w pracach wybranego filozofa. Student w ramach projektu analizuje argumenty filozoficzne, wykrywa składające się na nie tezy i założenia, ustala zależności logiczne i argumentacyjne między tezami. Rzeczowa część projektu odnosi się do szczegółowych zagadnień i najważniejszych nowych osiągnięć w ramach wybranej dyscypliny filozoficznej. Rezultatem projektu jest poprawna i spójna prezentacja wybranego poglądu lub problemu filozoficznego. Projekt pozwala studentowi rozwijać umiejętności badawcze oraz planować i prowadzić własne projekty badawcze (przy nadzorze opiekuna projektu).

Efekty uczenia się:

Student zna:

- metody badawcze i strategie argumentacyjne wybranej dyscypliny filozoficznej (której dotyczy projekt) oraz metody interpretacji tekstu filozoficznego

- terminologię filozoficzną związaną z tematyką projektu

- wybrane zagadnienia (rzeczowe i metodologiczne) i najważniejsze nowe osiągnięcia w ramach wybranej dyscypliny filozoficznej (której dotyczy projekt)

- poglądy wybranego filozofa/filozofów, zrekonstruowane na podstawie samodzielnej lektury ich pism (w zakresie związanym z tematyką projektu)

Student wie także:

- jaka jest rola refleksji filozoficznej w kształtowaniu kultury

- jakie jest miejsce i znaczenie dziedziny nauk humanistycznych w systemie nauk oraz jaka jest specyfika przedmiotowa, metodologiczna i terminologiczna nauk humanistycznych

(K_W02, K_W03, K_W05, K_W07, K_W11, K_W13)

Student umie:

- tworzyć autorski tekst o charakterze filozoficznym, samodzielnie dobierając literaturę i uwzględniając specyfikę metodologiczną tekstów filozoficznych; w szczególności student umie, formułować problemy filozoficzne, stawiać tezy badawcze, konstruować krytyczne argumenty i formułować odpowiedzi na krytykę oraz poprawnie stosować poznaną terminologię filozoficzną

- interpretować wybrane teksty filozoficzne, komentując i konfrontując zawarte w nich tezy, rozpoznając stosowane w nich strategie argumentacyjne i analizując argumenty filozoficzne

- poprawnie definiować terminy używanych we własnych wypowiedziach

- precyzyjnie artykułować własne poglądy

- wyszukiwać i selekcjonować informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych, z wykorzystaniem narzędzi wyszukiwawczych

- samodzielnie zdobywać wiedzę, rozwijać umiejętności badawcze oraz planować własne projekty badawcze i prowadzić pracę badawczą (także interdyscyplinarną)

(K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U12, K_U13, K_U14 )

Student jest gotów do:

- przyjmowania nowych idei i ewentualnej zmiany stanowiska w świetle dostępnych danych i argumentów

- etycznego działania, związanego z odpowiedzialnością za trafność przekazywanej wiedzy, uczciwością naukową i rzetelnością prowadzenia sporu filozoficznego

- identyfikowania posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, rozpoznawania braków w swojej wiedzy i umiejętnościach oraz poszukiwania możliwości usunięcia tych braków

- efektywnego organizowania własnej pracy i krytycznej oceny jej stopnia zaawansowania

(K_K01, K_K02, K_K04, K_K05, K_K06)

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceny projektu:

- poprawność merytoryczna (poprawność przyjętej argumentacji, zasadność i poprawność zastosowanej krytyki tez i argumentów, kompletność stawianych tez, poprawność stosowanej terminologii filozoficznej)

- poprawność formalna (poprawność języka, dobór i wykorzystanie źródeł w bibliografii, stopień opanowania techniki pisania tekstu naukowego o charakterze filozoficznym)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praca roczna 200 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bogdan Dziobkowski
Prowadzący grup: Michał Barcz, Katarzyna Bielińska, Magdalena Bieniak-Nowak, Tomasz Bigaj, Magdalena Borowska, Anna Brożek, Przemysław Bursztyka, Luca Castaldo, Tadeusz Ciecierski, Cezary Cieśliński, Michał Damski, Janusz Dobieszewski, Bartosz Działoszyński, Anna Dziedzic, Bogdan Dziobkowski, Tomasz Figura, Magdalena Gawin, Joanna Gęgotek, Krzysztof Głowacki, Maciej Głowacki, Joanna Golińska-Pilarek, Joanna Górnicka-Kalinowska, Justyna Grudzińska-Zawadowska, Mariusz Grygianiec, Witold Hensel, Tomasz Herbich, Michał Herer, Aleksandra Horecka, Antonina Jamrozik, Stanisław Jędrczak, Natalia Juchniewicz, Zuzanna Jusińska, Emilia Kaczmarek, Natalia Karczewska, Filip Kawczyński, Joanna Komorowska-Mach, Bogna Kosmulska, Michał Kozłowski, Wojciech Kozyra, Stanisław Krajewski, Krystyna Krauze-Błachowicz, Adrian Krupa, Katarzyna Kuś, Adrian Kuźniar, Iwona Lorenc, Tomasz Ludwicki, Krzysztof Łapiński, Agata Łukomska, Paweł Łuków, Bartosz Maćkiewicz, Agnieszka Nogal, Marek Nowak, Joanna Odrowąż-Sypniewska, Paweł Okołowski, Katarzyna Paprzycka-Hausman, Marek Pokropski, Marcin Poręba, Tomasz Puczyłowski, Zofia Rosińska-Zielińska, Wojciech Rostworowski, Jakub Róg, Joanna Różyńska, Marcin Rychter, Mateusz Salwa, Piotr Schollenberger, Maciej Sendłak, Krzysztof Sękowski, Magdalena Środa, Mieszko Tałasiewicz, Rafał Tichy, Marcin Trepczyński, Wojciech Wciórka, Konrad Werner, Tomasz Wiśniewski, Anna Wolińska, Rafał Wonicki, Arkadiusz Wójcik, Anna Wójtowicz, Krzysztof Wójtowicz, Michał Wrocławski, Joanna Wysocka-Andrusiewicz, Konrad Wyszkowski, Marta Zaręba, Jakub Zawiła-Niedźwiecki, Urszula Zbrzeźniak, Adrian Ziółkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praca roczna - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)