Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

English in Medicine

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3900-1EM
Kod Erasmus / ISCED: 12.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0912) Medycyna Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: English in Medicine
Jednostka: Wydział Medyczny
Grupy: Przedmioty podstawowe dla I roku studiów kierunku lekarskiego
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot English in Medicine zapoznaje studentów z językiem specjalistycznym z zakresu medycyny.

Celem kursu jest opanowanie najważniejszego słownictwa medycznego,doskonalenie wymowy terminów medycznych i zintegrowany rozwój sprawności językowych (mówienia, słuchania, czytania i pisania) niezbędnych do precyzyjnej i skutecznej komunikacji z pacjentem obcojęzycznym i kolegami z branży.

Pełny opis:

Przedmiot English in Medicine zapoznaje studentów z angielskim specjalistycznym językiem medycznym na poziomie B2+ według ESOKJ. Podejmuje zagadnienia z zakresu anatomii i fizjologii człowieka, rodzajów chorób, specyfiki zawodu lekarza ze szczególnym naciskiem na relację lekarz-pacjent. Kurs doskonali także umiejętność analizy przypadku klinicznego w języku angielskim. Ważną częścią kursu są zagadnienia związane z badaniami klinicznymi i dokumentacją medyczną. Kurs rozwija umiejętność krytycznej analizy tekstów medycznych. Zajęcia wykorzystują potencjał i różnorodność zasobów cyfrowych do doskonalenia umiejętności poszukiwania i selekcji informacji, wyrażania myśli i prezentacji zagadnień specjalistycznych.

Przedmiot English in Medicine zapoznaje studentów z językiem specjalistycznym w obrębie następujących zagadnień:

1. Zawód lekarza. Predyspozycje do zawodu. Specjalizacje lekarskie.

2. Opis anatomiczny. Pozycja anatomiczna ciała człowieka. Płaszczyzny i osie ciała.

3. Części ciała. Jamy ciała. Szkielet. Narządy. Układy narządów.

4. Funkcje narządów i układów. Procesy fizjologiczne. Czynności narządów i układów organizmu.

5. Układ powłokowy (powłoka wspólna).

6. Układ kostny.

7. Układ mięśniowy.

8. Układ nerwowy i zmysły.

9. Układ dokrewny (wewnątrzwydzielniczy).

10. Układ pokarmowy.

11. Układ krążenia.

12. Układ oddechowy.

13. Układ moczowy.

14. Układ rozrodczy.

15. Najczęstsze dolegliwości i jednostki chorobowe.

16. Objawy podmiotowe i przedmiotowe.

17. Ból. Rodzaje bólu. Komunikacja z pacjentem – pytania o ból.

18. Badanie podmiotowe. Komunikacja z pacjentem – zbieranie wywiadu chorobowego.

19. Badanie przedmiotowe. Przeprowadzanie badania fizykalnego. Instrukcje dla pacjenta.

20. Badania diagnostyczne.

21. Rozpoznanie i leczenie. Objaśnianie pacjentowi rozpoznania wstępnego i planu postępowania.

22. Leki – klasyfikacja leków, ich zastosowanie, drogi podawania leków, działania uboczne.

23. Opis przypadku.

24. Dokumentacja medyczna. Rodzaje dokumentów medycznych. Karta zdrowia pacjenta. Karta wizyty kontrolnej. Karta informacyjna leczenia na oddziale ratunkowym. Karta informacyjna leczenia szpitalnego. Wynik badania ultrasonograficznego. Recepta.

25. Wypadki i obrażenia. Pierwsza pomoc.

26. Ścieżka kariery w badaniach klinicznych. Rodzaje badań klinicznych i osoby/podmioty zaangażowane w realizację badań /

populacje badania (omówienie podstawowej terminologii dotyczącej typów badań klinicznych oraz podmiotów zaangażowanych + populacje badania).

27. Przedstawienie terminologii z zakresu podstawowych dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia i prowadzenia badania klinicznego.

28. Zabieg chirurgiczny. Rozmowa z pacjentem przed zabiegiem chirurgicznym. Wyposażenie sali operacyjnej.

29. Terminologia medyczna. Popularne skróty medyczne, akronimy i symbole. Przedrostki i przyrostki greckie i łacińskie w terminologii medycznej.

30. Teksty specjalistyczne. Język artykułów medycznych.

Zajęcia kładą nacisk na skuteczne porozumiewanie się z pacjentem w języku angielskim oraz wykorzystywanie języka specjalistycznego do komunikacji w środowisku zawodowym.

Literatura:

1. English for Medicine, J. Ciecierska, B. Jenike, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa, 2020

2. English in Medicine: Conversations, B. Rusin, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa, 2022

3. English in Medicine, Third Edition, E. Glendinning, B. Holmstrom, Cambridge University Press, 2005

4. Professional English in Use: Medicine, E. Glendinning, R. Howard, Cambridge University Press, 2007

5. English in Medical Practice, J. P. Murray, J. Radomski, W. Szyszkowski, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa, 2017

6. Career paths: Medical, V. Evans, J. Dooley, Trang M. Tran, Express Publishing, 2019

7. Oxford English for Careers: Medicine 1, S. McCarter , Oxford University Press, 2010

8. Oxford English for Careers: Medicine 2, S. McCarter , Oxford University Press, 2020

9. English for Medical Sciences, A. Lipińska, S. Wiśniewska-Leśków, Z. Szczepankiewicz, MedPharm, Wrocław, 2013

10. English for Medical Sciences: Extra Language Practice, A.Lipińska, S. Wiśniewska-Leśków, Z. Szczepankiewicz, MedPharm, Wrocław, 2015

11. Angielski w tłumaczeniach. Medyczny, A. Podlewska, Preston Publishing, 2018

12. Słownik medyczny angielsko-polski, polsko-angielski, P. Słomski, P.Słomski, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2021

13. Słownik medyczny angielsko-polski polsko-angielski, A. Słomczewska, Edgard, 2017

Efekty uczenia się:

Zajęcia dydaktyczne w zakresie angielskiego języka medycznego (English in Medicine) łączą formę ćwiczeń i konwersatorium.

Poniżej podane są efekty kształcenia dla obu form zajęć:

Ćwiczenia

Wiedza

D.W5. Student zna i rozumie zasady komunikacji z pacjentem i jego rodziną, które służą budowaniu empatycznej, opartej na zaufaniu relacji

Umiejętności

D. U5. Student potrafi przeprowadzać rozmowę z pacjentem dorosłym, dzieckiem i rodziną z zastosowaniem technik aktywnego słuchania i

wyrażania empatii oraz rozmawiać z pacjentem o jgo sytuacji życiowej

D.U18 Student potrafi porozumiewać się z pacjentem w języku angielskim na poziomie B2+ według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

Konwersatorium

Wiedza

D.W8 Student zna i rozumie funkcjonowanie podmiotów ochrony zdrowia i społeczną rolę lekarza

Umiejętności

D.U17 Student potrafi krytycznie analizować anglojęzyczne piśmiennictwo medyczne i wyciągać wnioski

Metody i kryteria oceniania:

1. Zaliczenie pisemne i ustne  po zakończeniu zajęć.

2. Śródsemestralne testy sprawdzające opanowanie materiału.

3. Przygotowanie i przedstawienie w języku angielskim co najmniej jednej prezentacji z dziedziny nauk medycznych w semestrze.

Na ocenę na zaliczenie zajęć językowych składają się następujące elementy: prezentacja z dziedziny nauk medycznych :

- 25% oceny, wyniki testów cząstkowych, prac domowych; aktywność na zajęciach:

- 25% oceny, wynik testu końcowego: 50% oceny.

Aby uzyskać ocenę pozytywną należy wykazać się osiągnięciami w odniesieniu do każdej z wyżej wymienionych kategorii (nie otrzyma zaliczenia student, który otrzyma 0% w którejkolwiek kategorii).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Dąbrowski
Prowadzący grup: Kinga Kasperczyk-Pliszka, Iwona Mascarenhas Romualdo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)