Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-111S Kod Erasmus / ISCED: 14.2 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: Europeistyta (CE) - DZIENNE I STOPNIA 1 semestr 1 rok
Przedmioty z I roku dla studentów rozpoczynających naukę w roku 2017/2018
Przedmioty z I roku dla studentów rozpoczynających naukę w roku 2018/2019
Przedmioty z I roku dla studentów rozpoczynających naukę w roku 2019/2020
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Głównym celem wykładu jest wprowadzenie studentów w podstawowe zagadnienia socjologii.

Pełny opis:

Wykład stanowi wprowadzenie do socjologii - i szerzej, nauk społecznych - dla studentów I roku. Jego najważniejszym zadaniem jest więc zapoznanie słuchaczy z podstawowymi pojęciami i zagadnieniami socjologii, które będą przydatne w ciągu dalszych studiów z dziedziny europeistyki. Poza tym, udział w zajęciach ma uwrażliwić uczestników na obecność problematyki społecznej we wszystkich przejawach współczesnego życia.

Nakład pracy studenta:

wykład - 30 h

przygotowanie do zajęć - 45 h

przygotowanie do zaliczenia - 45 h

razem - 120 h

Literatura:

A. Giddens, Socjologia, PWN, Warszawa 2004-2012 [liczne wydania].

P.L. Berger, Zaproszenie do socjologii, PWN, Warszawa 1988-2007 [liczne wydania].

A. Giddens, Socjologia: zwięzłe, lecz krytyczne wprowadzenie, Zysk i S-ka, Poznań 1998.

N. Goodman, Wstęp do socjologii, Zysk i S-ka, Poznań 1997-2009 [liczne wydania].

B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2003 lub 2008.

J. Szczepański, Elementarne pojęcia socjologii, PWN, Warszawa 1963-1972 [liczne wydania].

P. Sztompka, Socjologia: analiza społeczeństwa, Znak, Kraków 2002-2012 [liczne wydania].

Literatura pomocnicza:

Encyklopedia socjologii, red. Z. Bokszański et al., tomy I-VI, Oficyna Naukowa, Warszawa 1998-2007.

J. Szacki, Historia myśli socjologicznej, PWN, wyd. nowe, Warszawa 2002-2011 [liczne wydania].

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kształcenia w zakresie przewidzianym przez wykład student będzie:

1. wiedza

• znał i rozumiał podstawowe pojęcia nauk społecznych,

• posiadał podstawową wiedzę na temat procesów społecznych zachodzących w Europie i na świecie

• orientował się w problematyce socjologicznej w stopniu pozwalającym samodzielnie poszukiwać materiałów dotyczących zagadnień szczegółowych,

2. umiejętności

• umiał dostrzec i zrozumieć aktualne problemy społeczne,

• umiał dostrzec społeczny wymiar zjawisk z dziedziny polityki, gospodarki i prawa,

• podjąć samodzielną lekturę tekstów z zakresu nauk społecznych,

3. postawy:

• przygotowany do podjęcia bardzie szczegółowych studiów w dziedzinie nauk społecznych,

• świadom wymiaru społecznego problemów pojawiających się w debatach publicznych,

• bardziej rzetelny i uczciwy dzięki rygorystycznemu egzekwowaniu wymagań związanych z zaliczeniem wykładu.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład zaliczany jest na podstawie końcowego kolokwium pisemnego, które sprawdza zrozumienie zagadnień i pojęć omawianych w trakcie semestru.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Chmielewska
Prowadzący grup: Agnieszka Chmielewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 135 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Kozłowski
Prowadzący grup: Sebastian Kozłowski
Strona przedmiotu: http://kozlowski.warszawa.pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Po ukończeniu kursu student zdobędzie podstawy usystematyzowanej wiedzy z zakresu socjologii. Będzie rozumiał procesy i zjawiska zachodzące we współczesnym społeczeństwie. Uczestnik zajęć pozna podstawowe pojęcia socjologiczne, nauczy się je adekwatnie definiować i rozumieć w odniesieniu do rzeczywistości społecznej i politycznej w Polsce i na świecie. Ważny cel dydaktyczny stanowi wyposażenie studenta w elementarną wiedzę o współczesnych i klasycznych koncepcjach socjologicznych. Student przyswoi także wiedzę o wybranych problemach społecznych, a zwłaszcza współczesnego społeczeństwa polskiego, będzie je rozumiał i zauważał ich przejawy.

Pełny opis:

Podstawowym celem kursu jest rozbudzenie i rozwój wyobraźni socjologicznej studenta. Składają się na nią wiedza, umiejętności i kompetencje. Student zostanie zaopatrzony w wiedzę o koncepcjach socjologicznych, definiowaniu i adekwatnym stosowaniu pojęć w opisie i analizie procesów i zjawisk społecznych w zakresie mikro- i makrosocjologii, statyki i dynamiki społecznej. Po ukończeniu kursu studenci powinni adekwatnie i wieloaspektowo identyfikować podstawowe problemy społeczne oraz dokonywać ich analizy w zakresie relacji: jednostka a społeczeństwo, relacji między małymi grupami społecznymi, relacji pomiędzy wielkimi elementami struktury społecznej – klasami i warstwami. Istotny element kształcenia stanowią zagadnienia związane z tożsamością jednostkową oraz tożsamościami zbiorowymi; student właściwie definiuje je i wskazuje ich determinanty oraz konsekwencje. Podczas zajęć student nabywa kompetencji w zakresie rozpoznawania podstawowych składowych elementów kultury (zwyczaj, obyczaj, kanon, wzór, symbol, kategoria kultury) oraz głównych jej koncepcji. Zajęcia uczą poszukiwania źródeł faktów dotyczących zjawisk i procesów społecznych oraz ich syntetyzowania. Student adekwatnie rozpoznaje główne, współczesne globalne i lokalne procesy społeczne.

Literatura:

Zalecana literatura:

P. Berger, Zaproszenie do socjologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, Rozdział I. Socjologia jako rozrywka indywidualna, s. 32-56.

Z. Piątek, Pawi ogon czyli o biologicznych uwarunkowaniach kultury, Kraków 2007, rozdział. Jakie racje wskazują na współzależność natury i kultury? s. 39-55

D. Morris, Naga małpa, Warszawa 2005, 90-112.

B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2003, Rozdział III. Kultura, s. 75-91.

A. Kłoskowska, Kultura masowa. Krytyka i obrona, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, Rozdział II. Ramy społeczne kultury masowej, podrozdział: Określenie kultury masowej, Rozdział III. Obraz kultury masowej, podrozdział: Homogenizacja kultury masowej a poziomy kultury, s. 94-107, 320-358.

S. Czarnowski, Kultura, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1958, rozdz. I, s. 5–15 lub [w:] S. Czarnowski, Dzieła, t. 1, Warszawa 1956, s. 13–23.

S. Ossowski, Dzieła, T. 2, Rozdział: Kulturowe dziedzictwo grupy społecznej i jego zewnętrzne korelaty, s. 64 – 69.

Dla szczególnie zainteresowanych:

R. Brodie, Wirus umysłu, Łódź 1996.

B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2003, podrozdział: Metody i narzędzia badawcze socjologii, s. 43-51.

R.A. Podgórski, Socjologia. Mikrostruktury, Oficyna Wydawnicza Branta, Warszawa 2008, Rozdział 15. Dehumanizacja człowieka współczesnego, s. 238-245.

B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2003, podrozdział: Życie społeczne człowieka z perspektywy biologii ewolucyjnej, podrozdział: Rola społeczna, s. 66-71, 144-149.

F. Znaniecki. Ludzie teraźniejsi, a cywilizacja przyszłości, Warszawa 2001, część II, rozdz. 1 Osobowość społeczna, s. 89 – 124.

B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2003, Rozdział VIII. Grupa społeczna, s. 183-201.

J. Szczepański, Elementarne pojęcia socjologii, wyd. 3, Warszawa 1972, rozdz. VII, tytuły: Definicje, Ogólna charakterystyka zbiorowości oraz definicja grupy społecznej na str. 136, Grupa, Struktura grupy, Rodzaje grup, Grupy celowe, Społeczeństwo globalne.

P.L. Berger, T. Luckmann, Społeczne tworzenie rzeczywistości, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1983, Rozdział III. Społeczeństwo jako rzeczywistość subiektywna (fragment), s. 202-226.

J. Szmatka, Małe struktury społeczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

J. Błuszkowski, Struktura społeczna, Wydawnictwo Elipsa, Warszawa 1996, Rozdział 1. Podstawowe założenia, twierdzenia i pojęcia teorii struktury społecznej, s. 6–29.

H. Domański, Struktura społeczna, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2007, Rozdział 12. Ruchliwość społeczna, podrozdział: Podstawowe pojęcia, Rozdział 14. Wyniki badań nad ruchliwością, s. 194-198, 233-253.

H. Domański, Struktura społeczna, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2007, Rozdział 3. Stratyfikacja, Rozdział 4. Klasy społeczne, Rozdział 6. Teza o śmierci klas, s. 38-52, 53-68, 81-103.

E.O. Wright, Klasy się liczą, [w:] Współczesne teorie socjologiczne, red.: A. Jasińska-Kania, L.M. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski, tom II, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006, s. 813-832.

P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2003, Rozdział 19. Zmiana społeczna, rozwój, postęp, s. 437-453.

R. K. Merton, Teoria socjologiczna i struktura społeczna, Warszawa 2002, rozdz. Struktura społeczna i anomia, s. 197 – 224.

Coser, Społeczne funkcje konfliktu, w: Elementy teorii socjologicznych, cyt. wyd. s. 199 – 203.

R. Dahrendorf, Teoria konfliktu w społeczeństwie przemysłowym, w: Elementy teorii socjologicznych, cyt. wyd., s. 429 – 463.

L. Kołakowski, Moje słuszne poglądy na wszystko, Kraków 1999, fragment: O tożsamości zbiorowej, s. 156 – 169.

G. Ritzer, Klasyczna teoria socjologiczna, Poznań 2004, rozdz. 13. Alfred Schütz, tytuły: Nauka i świat społeczny, Typifikacje i przepisy, Świat przeżywany i intersubiektywność, Sfery świata społecznego, Świadomość, znaczenia i motywy, Interpretowanie teorii Schütza, Podsumowanie, s. 282 – 293.

Dla szczególnie zainteresowanych:

P. Berger, Zaproszenie do socjologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, pozostałe rozdziały.

Ch.W. Mills, Wyobraźnia socjologiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, Rozdział: Obietnica, s. 49-77.

D. Morris, Ludzkie zoo, Warszawa 2005.

Film: Elaine Morgan twierdzi, że naszymi przodkami były wodne małpy, źródło: http://www.ted.com/talks/lang/pl/elaine_morgan_says_we_evolved_from_aquatic_apes.html

N. Klein, No logo, Izabelin 2004.

R.A. Podgórski, Metodologia badań socjologicznych. Kompendium wiedzy metodologicznej dla studentów, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz - Olsztyn 2007.

Źródła multimedialne: Cicha furia: Stanfordzki eksperyment więzienny, reż. K. Musen, scen. K. Musen, Ph. Zimbardo, Wydział Psychologii Uniwersytetu Stanfordzkiego, USA, 1988, 52 min., (film dokumentalny)

Stanfordzki Eksperyment Więzienny, w: http://www.prisonexp.org/polski/

E. Goffman, Człowiek w teatrze życia codziennego, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1981.

H. Domański, Struktura społeczna, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2007, Rozdział 3. Stratyfikacja, Rozdział 4. Klasy społeczne, s. 38-52, 53-68.

E. Gellner, Narody i nacjonalizm, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1991, Rozdział 1. Definicje, Rozdział 4. Przejście do epoki nacjonalizmu, Rozdział 7. Typologia nacjonalizmów, s. 9-16, 53-68, 109-133.

J. Błuszkowski, Paradoksy normalności i dewiacji, [w:] M. Karwat, Paradoksy polityki, Warszawa 2007, s. 94-107.

M.A. Nowak, R.M. May, K. Sigmund, Matematyka wzajemnej pomocy, „Świat Nauki. Scientific American”, 1995, 8 (48).

M. Ziółkowski, Wiedza, jednostka, społeczeństwo. Zarys koncepcji socjologii wiedzy, Warszawa 1989 – rozdz. 3, paragrafy: Świadomość społeczna, Społeczna świadomość wiedzy partnerów i Formy świadomości społecznej, s.141 – 168.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.