Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane problemy informacji w Europie - konwersatorium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-202WPI-K Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wybrane problemy informacji w Europie - konwersatorium
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Konwersatorium poświęcone jest wybranym problemom systemu informacyjnego Unii Europejskiej.

Pełny opis:

Konwersatorium wyjaśnia kluczowe problemy systemu informacyjnego Unii Europejskiej. Wskazuje na podstawowe słabości tego systemu oraz prezentuje próby przezwyciężenia „dziury komunikacyjnej”.

Tematyka konwersatorium:

1. Historia polityki informacyjnej UE (2 zajęcia).

2. Rola kampanii w działaniach informacyjnych UE (2 zajęcia).

3. Media tradycyjne w polityce informacyjnej UE.

4. Internet w polityce informacyjnej UE (2 zajęcia).

5. Zewnętrzna polityka informacyjna UE.

6. Polska polityka informacyjna o Unii Europejskiej (2 zajęcia).

7. Walki informacyjne w Europie

Nakład pracy studenta:

konwersatorium - 30 h

przygotowanie do konwersatorium - 30 h

przygotowanie do zaliczenia - 30 h

ogółem - 90 h

Literatura:

1. Arendarska J., Kaca E., Schmiedl C., EU Communication Policy in Its Neighbourhood in Light of Third-Party Propaganda, Warsaw 2015

2. Barcevičius E. i in., Analysis of the perception of the EU and EU‘s policies abroad, 2015, http://ec.europa.eu/dgs/fpi/documents/showcases/eu_perceptions_study_final_report.pdf

3. Daniluk P., Współczesne wymiary konfrontacji informacyjnej, „Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego” 2014, nr 2, s. 36–51, http://www.rocznikbezpieczenstwa.dsw.edu.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/RBM/RBM_artykuly/2014_8_03.pdf

4. Darczewska J., Anatomia rosyjskiej wojny informacyjnej. Operacja krymska – studium przypadku, „Ośrodek Studiów Wschodnich. Punkt Widzenia” 2014 nr 42, https://www.osw.waw.pl/sites/default/files/anatomia_rosyjskiej_wojny_informacyjnej.pdf

5. Darczewska J., Rosja zbroi się do „wojny informacyjnej” z Zachodem, „Biuletyn Rządowego Centrum Bezpieczeństwa” 2014 nr 9, s. 3–8, http://rcb.gov.pl/wp-content/uploads/9.pdf

6. Duke S., The European External Action Service and Public Diplomacy, „Discussion Papers in Diplomacy” 127/2013, https://www.clingendael.nl/sites/default/files/The%20European%20External%20Action%20Service%20and%20Public%20Diplomacy_0.pdf (rozdział EU delegations and public diplomacy)

7. Dumoulin M., What information policy? [in:] The European Commission, 1958–72. History and memories, ed. M. Dumoulin, Luxembourg 2007, s. 507–532, https://bookshop.europa.eu/en/the-european-commission-1958-72-pbKA0213559/

8. Federowicz M., Skipietrow N., W jakim stopniu wiedza jest czynnikiem współkształtującym dyskurs o Europie?, Warszawa 2017, http://www.batory.org.pl/upload/files/Czesc%202%20-%20Wiedza.pdf

9. Jas-Koziarkiewicz M., Prawne i instytucjonalne podstawy polityki informacyjnej Unii Europejskiej, „Przegląd Europejski” 2/2015, s. 27–57, http://en.przegladeuropejski.wdinp.uw.edu.pl/zasoby/pliki/36/2-Jas.pdf

10. Kaca E., Szczepanik M., Jak mówić o Unii? Wpływ komunikacji na zaangażowanie Polaków w sprawy europejskie, „Policy Paper” 13/2013, https://www.pism.pl/files/?id_plik=13839

11. Laloux P.-O., At the service of the European citizen: information policy, a people’s Europe, culture, education and training [in:] The European Commission, 1973–86. History and memories of the institution, ed. É. Bussière et al., Luxembourg 2014, s. 445–464, https://bookshop.europa.eu/en/the-european-commission-1973-86-pbKA3113747/

12. Laursen B., Valentini Ch., Communicating the EU to the media: the delicate role of press officers at the Council of the European Union, 2010, http://www.instituteforpr.org/wp-content/uploads/Communicating_EU_to_media.pdf

13. Łoś R., Soft power we współczesnych stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2017, s. 98¬–113 (Nowe instrumenty soft power), 119–126 (Instrumenty wsparcia)

14. Malinowski A., Wpływ efektu CNN na odbiór wydarzeń w Kosowie i przygotowania NATO do wojny z Jugosławią w 1999 roku, „Media – Kultura – Komunikacja Społeczna” 2009, nr 5, 219-227, http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Media_Kultura_Komunikacja_Spoleczna/Media_Kultura_Komunikacja_Spoleczna-r2009-t5/Media_Kultura_Komunikacja_Spoleczna-r2009-t5-s219-227/Media_Kultura_Komunikacja_Spoleczna-r2009-t5-s219-227.pdf

15. Martins A.I., Lecheler S., De Vreese C. H., Information Flow and Communication Deficit: Perceptions of Brussels-Based Correspondents and EU Officials, „Journal of European Integration” 2012, no. 4, s. 305-322

16. Media Use in the European Union, „Standard Eurobarometer” nr 86/2016, http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/79405

17. Nitoiu C., The Narrative Construction of the European Union in External Relations, „Perspectives on European Politics and Society" 2/2013, s. 240–255

18. Ogonowska A., Growing importance of the EU information Policy [in:] Introduction to European Studies, eds. A. Adamczyk, D. Milczarek, K. Zajączkowski, Warsaw 2013, s. 429–448, http://www.ce.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2017/11/introduction.pdf

19. Ogonowska A., Internet w polityce komunikacyjnej Unii Europejskiej, „Studia Medioznawcze” 2/2012, s. 100–114, http://studiamedioznawcze.pl/Numery/2012_2_49/pelny.pdf

20. Ogonowska A., Kampanie informacyjne programu PRINCE Unii Europejskiej, „Studia Europejskie” 1/2010, s. 139–159, http://www.ce.uw.edu.pl/pliki/pw/1-2010_ogonowska.pdf

21. Ogonowska A., Polish Information Policy related to the European Union (1989–2014), „Yearbook of Polish European Studies” 18/2015, s. 267–296, http://www.ce.uw.edu.pl/pliki/pw/18-2015_ogonowska.pdf

22. Ogonowska A., Polityka informacyjna Komisji Europejskiej w latach 2010–2014, „Studia Europejskie” 1/2016, s. 165–186, http://www.ce.uw.edu.pl/pliki/pw/1-2016_ogonowska.pdf

23. Ogonowska A., Polityka informacyjna Komisji Europejskiej w latach 2010–2014, „Studia Europejskie” 1/2016, s. 165–186, http://www.ce.uw.edu.pl/pliki/pw/1-2016_ogonowska.pdf

24. Ogonowska A., Polityka informacyjna Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej w krajach trzecich, „Studia Europejskie” 1/2014, s. 109–131, http://www.ce.uw.edu.pl/pliki/pw/1-2014_ogonowska.pdf

25. Ogonowska A., Polityka informacyjna Wspólnot i Unii Europejskiej w sprawozdaniach za lata 1958–2007. Część 2. (Lata 1993–2007), „Studia Europejskie” 1/2009, s. 121–139, http://www.ce.uw.edu.pl/pliki/pw/1-2009_ogonowska.pdf

26. Ogonowska A., Polityka informacyjna Wspólnot i Unii Europejskiej w sprawozdaniach za lata 1958–2007. Część 2. (Lata 1993–2007), „Studia Europejskie” 1/2009, s. 121–139, http://www.ce.uw.edu.pl/pliki/pw/4-2008_Ogonowska.pdf

27. Ogonowska A., Polska polityka informowania o Unii Europejskiej w latach 2004–2014, „Studia Europejskie” 2015, nr 3, s. 137–165, http://www.ce.uw.edu.pl/pliki/pw/3-2015_ogonowska.pdf

28. Ogonowska A., Rola służb prasowych i audiowizualnych instytucji unijnych w polityce informacyjnej Unii Europejskiej, „Studia Europejskie” 4/2007, s. 9–30, http://www.ce.uw.edu.pl/pliki/pw/1-art_Ogonowska.pdf

29. Olszewski P., „Soft power" w ujęciu teoretycznym [w:] System euroatlantycki w wielobiegunowym ładzie międzynarodowym, pod red. J. M. Fiszera, P. Olszewskiego, Warszawa 2013, s. 41–48

30. Przeciw planowi Schumana – fragment Polskiej Kroniki Filmowej 29/50 http://www.repozytorium.fn.org.pl/?q=pl/node/6312

31. Savarese R., ‘Infosuasion’ in European Newspapers. A Case Study on the War in Kosovo, „European Journal of Communication” 2000, no. 3, s. 363–381

32. Smoleňová I., The pro-Russian disinformation campaign in the Czech Republic and Slovakia. Types of media spreading pro-Russian propaganda, their characteristics and frequently used narratives, „Prague Security Studies Institute” 2015, June, http://www.pssi.cz/download/docs/253_is-pro-russian-campaign.pdf

33. Stępińska A., Ile Europy w europejskich mediach informacyjnych? Rola mediów w kształtowaniu europejskiej sfery publicznej, „Rocznik Integracji Europejskiej” 2014, nr 8, s. 171–184, http://pressto.amu.edu.pl/index.php/rie/article/download/546/469

34. Stroeker N., van der Graaf A., Buiskool B._J., Communicating ‘Europe’ to its citizens: state of affairs and prospects, 2014, http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/529080/IPOL_STU%282014%29529080_EN.pdf (rozdział 4. Role of the media in communicating Europe, s. 65-78)

35. Tambini D., Fake News: Public Policy Responses, “Media Policy Brief” 2017, no. 20, http://eprints.lse.ac.uk/73015/1/LSE%20MPP%20Policy%20Brief%2020%20-%20Fake%20news_final.pdf

36. Weiss J., Tschirhart M., Public information campaigns as a policy instruments, "Journal of Policy Analysis and Management" no. 1/1994, s. 82–119

37. Wierzbicki S., Wojny cybernetyczne jako element niekonwencjonalnej konfrontacji międzypaństwowej. Pragmatyczna rzeczywistość, nieunikniona przyszłość, „O Bezpieczeństwie i Obronności” 2015, nr 2, s. 134–148, http://www.desecuritate.uph.edu.pl/images/De_Securitate_nr_21_2015_Wierzbicki.pdf

38. Winiarska-Brodowska M., Komunikowanie polityczne w Unii Europejskiej – rola internetu, „Zeszyty Prasoznawcze” 2/2014, s. 324–336, http://www.ejournals.eu/pliki/art/3461/

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu procesu uczenia student:

w zakresie wiedzy

- identyfikuje kluczowe wydarzenia w historii polityki informacyjnej UE,

- identyfikuje podstawowe problemy polityki informacyjnej UE,

- wymienia powody sukcesów lub porażek w kampaniach informacyjnych UE,

w zakresie umiejętności

- potrafi wskazać i ocenić narzędzia strategii medialnej UE,

- wymienia różne funkcje Internetu w polityce informacyjnej UE,

- rozpoznaje i ocenia działania informacyjne polskiego rządu związane z Unią Europejską,

- potrafi scharakteryzować zewnętrzną politykę informacyjną UE,

- potrafi podać przykłady i scharakteryzować walkę informacyjną,

- potrafi sporządzić pracę pisemną z zakresu europeistyki,

- wykorzystuje wiedzę z różnych dyscyplin do wyjaśniana problemów

w zakresie kompetencji

- jest świadomy różnorodności przekazów pochodzących z UE.

Metody i kryteria oceniania:

Aktzwnz udział w zajęciach jest warunkiem dopuszczenia do zaliczenia zajęć. Zaliczenie będzie miało formę pisemną. Każdy ze Studentów otrzyma 3 tematy problemowe z poniższej listy. Zadaniem Studentów jest napisanie eseju na 1 wybrany temat. Czas odpowiedzi – 40 minut.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.