Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Arbitraż międzynarodowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-203AM Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Arbitraż międzynarodowy
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: wykłady specjalizacyjne dla studentów II roku europeistyki, studia drugiego stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu przekazanie podstawowych wskazówek oraz praktycznych obserwacji na wypadek przyszłego zaangażowania w postępowanie przed sądem polubownym, czy to jako strona, jej pełnomocnik lub arbiter.

Pełny opis:

Zajęcia prowadzone są w formie mieszanej - wykładu i konwersatorium.

Zajęcia obejmują główne zagadnienia międzynarodowego i krajowego arbitrażu handlowego w aspekcie prawnym oraz praktycznym. Przedmiotem zainteresowania będzie całe postępowanie przed sądem polubownym. Szczególna uwaga będzie poświęcona roli stałych międzynarodowych sądów polubownych w Europie. Pokrótce zostaną omówione inne metody rozstrzygania sporów handlowych (mediacja, komisje rozjemcze itd.).

1. Wstęp

a. rozwiązywanie sporów w handlu krajowym i międzynarodowym

b. arbitraż międzynarodowy i krajowy: znikająca róznica?

c. dlaczego podawać spór pod jurysdykcję sąd arbitrażowego?

d. rodzaje międzynarodowego arbitrażu

e. arbitraż instytucjonalny i ad hoc

f. żródła prawa międzynarodowego arbitrażu

2. Prawo właściwe

a. Prawo właściwe dla postępowania arbitrażowego

b. Prawo właściwe dla meritum sporu

c. Rozwiązania kolizyjne oraz metody określania prawa właściwego

3. Klauzule arbitrażowe oraz umowa o arbitraż

a. Rozważania wstępne

b. Standardy międzynarodowe

c. Rodzaje postępowań arbitrażowych

d. Klauzule arbitrażowe

e. Kompromis

4. Ustanowienie składu orzekającego i organizacja jego działania

5. Kompetencje, obowiązki oraz jurysdykcja składu orzekającego

6. Prowadzenie postępowania

7. Wyrok

8. Skarga o unieważnienie, uznanie i wykonanie wyroku

9. Rola Narodów Zjednoczonych

10. Inne pozasądowe metody rozstrzygania sporów handlowych

11. Prawo europejskie i arbitraż

12. Ustawodawstwo Polskie wobec alternatywnych metod rozstrzygania sporów handlowych

13. Konkluzje

Nakład pracy studenta:

wykład - 15 h

przygotowanie do wykładu - 15 h

przygotowanie do zaliczenia - 30 h

razem - 60 h

Literatura:

J.O. Rodner: International and National Arbitration: A Fading Distinction, Journal of International Arbitration 19(5), pp. 491-496, 2002.

K.R. Pierce: Down the Rabbit Hole: Who Decides What's Arbitrable?, Journal of International Arbitration 21(3), pp. 289-302, 2004.

M. Platte: An Arbitrator's Duty to Render Enforceable Award, Journal of International Arbitration 20(3), pp.307-313, 2003.

T.H. Webster: Selection of Arbitrators in a Nutshell, Journal of International Arbitration 19(3), pp.261-274, 2002.

L. Shore: What Lawyers Need to Know about International Commercial Arbitration, Journal of International Arbitration 20(1)

Efekty uczenia się:

Po zajęciach Student będzie:

1. Posiadał podstawową znajomość historii i mechanizmów funkcjonowania arbitrażu międzynarodowego,

2. Posiadał podstawową wiedzę na temat podstawowych zasad odnoszących się do arbitrażu międzynarodowego,

3. Rozumiał znaczenie założeń postępowania arbitrażowego oraz jego funkcji,

4. Rozumiał, jakie czynniki determinują postępowanie arbitrażowe

5. Posiadał wiedzę na temat międzynarodowych instytucji arbitrażowych

6. Rozumiał, jakie czynniki determinują przebieg postępowania arbitrażowego

7. Potrafił opisać inne pozasądowe metody rozstrzygania sporów

8. Znał koszty i korzyści związane postępowaniem arbitrażowym

9. Posiadał wiedzę na temat współczesnych prawnych w zakresie arbitrażu międzynarodowego

UMIEJĘTNOŚCI

1. Umiał wyjaśnić skutki wyroku arbitrażowego,

2. Umiał opisać i wyjaśnić przyczyny i skutki powstawania sporów międzynarodowych i metody ich rozstrzyganie

4. W stanie wyjaśnić, czemu strony sporu decydują się na arbitraż,

5. Potrafił wymienić podstawowe instytucje arbitrażowe oraz podać ich charakterystykę

6. Potrafił wyjaśnić podstawowe czynniki determinujące przebieg postępowania arbitrażowego w sprawach międzynarodowych

POSTAWY

1. Miał większą samodzielność w zakresie stosowania wiedzy teoretycznej w analizie podstawowych zjawisk z zakresu rozstrzygania sporów międzynarodowych

2. Bardziej odpowiedzialny dzięki temu, iż pozostawia się studentowi wybór w zakresie sposobów nabywania wiedzy tam prezentowanej,

3. Bardziej aktywny w wyrażaniu swoich poglądów, gdyż ocena będzie udzielana na podstawie aktywności na zajęciach oraz na podstawie analizy zagadnienia prawnego w formie rozważania.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawę oceny stanowi opracowany esej na temat zadany przez prowadzącego oraz ocena aktywności na zajęciach.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.