Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Digital Transformation: the world beyond AI

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-DTAI-ERASMUS
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Digital Transformation: the world beyond AI
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: Courses in foreign languages
Przedmioty Centrum Europejskiego dla studentów ERASMUS
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty tylko dla studentów Erasmus
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The aim of this course is to show the changes brought by the digitalisation of business activities. The massive arrival of AI will have a disruptive and multiplier effect. The class will analyse these two phenomena using examples.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

We are going to analyse the different types of digital transformation and see how they impact the different business sectors. We're going to integrate the paradigm shift brought about by the arrival of generative AI to try and imagine the future of the different businesses. To understand digital transformation, we will use a framework built around the following variables: Customer, Data, Innovation Platforms, Follow up.

Structure of the course :

What is digital transformation ?

A brief history of the Internet

AI : what it is and how to take profit of it – How to use ChatGPT efficiently (a method will be given)

Transformation

Coverage

Examples

Beginning to define the value proposition

dStrategies for adaptation

How to identify needs and prepare a transformation plan

A framework for transformation : a. Customer b. Data c. Innovation d. Platforms e. Strategic models and. KPIS

How to organise and follow up a transformation project

What you need to know about technology

how to organise change management

Literatura: (tylko po angielsku)

D.L. Rogers, The Digital Transformation Playbook, Columbia Business School, 2016

D.L. Rogers, The Digital Transformation Roadmap, Columbia Business School, 2023

J. Knapp, Sprint : how to solve big problems and test new ideas in just five days, Simon&Schuster, 2016

T. Saldanha, Why Digital Transformations Fail: The Surprising Disciplines of How to Take Off and Stay Ahead, Berrett-Koehler Publishers, 2019

The impact ou AI on jobs : https://cepr.org/voxeu/columns/impact-artificial-intelligence-growth-and-employment

International Labour Organization report : Generative AI and Jobs: A global analysis of potential effects on job quantity and quality : https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---inst/documents/publication/wcms_890761.pdf

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

At the end of the course, students should be able to understand all the dimensions of digital transformation, and identify the needs and gaps in current transformations. They will be able to identify the different types of transformation and have a global view of the technologies used today.

They should be able to understand the impact of AI on their own future.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Students will work in small groups (3 people, 4 maximum) on a topic proposed in the first session. During the course, they will have moments dedicated to this work through questions that they will have to answer. These questions will be presented during the course and will be closely linked to the subjects covered during the course.

The last session will be dedicated to the presentation of the results by the different groups. (power point support + oral presentation, 15 to 20 min).

Classe attendance, presentation of the chosen use case and in-class activity and involvement in the use case.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Jurkiewicz-Eckert, Joanna Pomian
Prowadzący grup: Joanna Pomian
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)