Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

EU economic law / internal market

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-ERASMUS-EEL-OG
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: EU economic law / internal market
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: Courses in foreign languages
Przedmioty Centrum Europejskiego dla studentów ERASMUS
przedmioty ogólnouniwersyteckie Centrum Europejskiego
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Zajęcia są skierowane do studentów różnych kierunków, którzy są zainteresowani uzyskaniem podstawowej wiedzy na temat prawnych aspektów integracji Europejskiej. Niniejsze zajęcia nie są skierowane wyłącznie do studentów kierunków prawniczych (aczkolwiek ci są też mile widziani). Zajęcia mogą okazać się szczególnie przydatne dla studentów języków obcych, którzy chcą opanować słownictwo z zakresu ekonomii i prawa.

W ramach jego uczestnicy:

- zapoznają się z zasadami europejskiego prawa gospodarczego w stopniu podstawowym (roboczym)

- zrozumieją metody przyjęte przez UE celem osiągnięcia celów integracji europejskiej poprzez realizację Rynku Wewnętrznego

- będą interpretować przepisy przytaczając orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji

- uzyskają wiedze na temat wzajemnego stosunku i oddziaływania pomiędzy celami gospodarczymi, społecznymi i politycznymi w Unii Europejskiej

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kurs ten obejmuje wszystkie zasadnicze aspekty prawa materialnego UE. Wyjaśnia, swobodny przepływ towarów, osób, usług i kapitału, jak również jest wprowadzeniem do wybranych polityk UE (polityki konkurencji, wspólnej polityki handlowej i polityki konsumenckiej). Ten wprowadzający wykład przedstawia tło integracji gospodarczej i podstawowe zasady leżące u podstaw jej rozwoju.

Kolejne wykłady przedstawiają szczegółową analizę prawa odnoszącego się do czterech swobód i powiązanych polityk. Podsumowujący wykład dotyczy kwestii prawnych trwającego procesu harmonizacji w ramach rynku wewnętrznego. Podczas wykładu główne zagadnienia będą ilustrowane sprawami wniesionymi do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Pełny opis:

Konspekt przedmiotu:

1. Wstęp

2. Swobodny przepływ towarów

a. cła i opłaty o skutku równoważnym

b. podatki wewnętrzne

c. Ograniczenia ilościowe i środki o skutku równoważnym

d. Własność intelektualna i swobodny przepływ towarów

3. Swobodny przepływ osób i usług

a. Swobodny przepływ pracowników

b. Prawo przedsiębiorczości

c. Swoboda świadczenia usług

d. Swoboda korzystania z usług

e. Odstępstwa, ograniczenia i warunki

f. obywatelstwo i traktowanie obywateli państw trzecich

4. Swobodny przepływ kapitału

5. Polityka konkurencji

a. Przepisy mające zastosowanie do przedsiębiorstw

b. Przepisy mające zastosowanie do państw

6. Wspólna polityka handlowa

7. Ochrona konsumentów

8. Regulacja rynku wewnętrznego

9. Wnioski

Nakład pracy studenta:

wykład - 15 h

lektura w języku obcym - 60 h

przygotowanie do wykładu - 30 h

przygotowanie do zaliczenia - 75 h

razem - 180 h

Literatura:

Studenci otrzymają materiały do zajęć zawierające rozdziały z podręczników oraz artykuły z czasopism naukowych zajmujących się integracją europejską.

Podstawowa literatura przedmiotu:

C. Barnard: The substantive law of the EU: the four freedoms, Oxford University Press, 2007.

Wszystkie pozycje znajdują się w bibliotece Centrum Europejskiego UW, która mieści się na al. Niepodległości 22.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu procesu uczenia się student:

1. rozpoznaje przepisy europejskiego prawa gospodarczego

2. opisuje funkcje i główne zasady europejskiego prawa gospodarczego

3. dokonuje rozróżnienia pomiędzy przepisami skierowanymi do państ i skierowanymi do przedsiębiorstw

4. poddaje krytycznej analizie funkcjonowanie przepisów w praktyce i ich wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw i jednostek

5. ocenia skutki stosowania przepisów na funkcjonowanie przedsiębiorstw i jednostek (skutek bezpośredni)

6. interpretuje przepisy europejskiego prawa w świetle wykładni Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji

Metody i kryteria oceniania:

Podstawę oceny stanowi opracowany esej na temat zadany przez prowadzącego oraz ocena aktywności na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Jurkiewicz-Eckert, Jana Planavova-Latanowicz
Prowadzący grup: Jana Planavova-Latanowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Uwagi: (tylko po angielsku)

There will be additional class on October

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)