Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultura i społeczeństwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-EU-L12-KIS
Kod Erasmus / ISCED: 14.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Kultura i społeczeństwo
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: Europeistyka dzienne I stopnia I rok 2 semestr LATO, Centrum Europejskie
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Konwersatorium poświęcone jest kulturowym podstawom funkcjonowania społeczeństw Europy, widzianym z perspektywy nauk społecznych. Rozpoczyna się od definicji pojęcia „kultury” i koncepcji relatywizmu kulturowego. Następnie przedstawiona jest ewolucja społeczna i kulturowa Europy. Konwersatorium ma za zadanie rozwijać umiejętność czytania ze zrozumieniem oraz analizowania literatury naukowej z tej dziedziny.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest prezentacja zjawisk kształtujących społeczeństwa i kultury. Studenci będą mieli możliwość zapoznać się z podstawową terminologią z zakresu antropologii, nauk o kulturze oraz socjologii.

Pełny opis:

Celem zajęć jest dyskusja na temat wybranych problemów społecznych i Celem przedmiotu jest prezentacja zjawisk kształtujących społeczeństwa i kultury. Studenci będą mieli możliwość zapoznać się z podstawową terminologią z zakresu antropologii, nauk o kulturze oraz socjologii.

Przedmiotem konwersatorium będą kulturowe podstawy funkcjonowania społeczeństw Europy, widziane z perspektywy nauk społecznych. Omówione zostaną problemy takie jak geneza społeczeństw i kultury Europy, ich ewolucja oraz współczesna kondycja. Ponadto przedmiotem refleksji będzie zagadnienie tożsamości europejskiej, atrakcyjność europejskiego modelu społeczno-kulturowego oraz przyszłość europejskiego projektu integracyjnego w obliczu wzrostu tendencji nacjonalistycznych.

Literatura:

Opracowana indywidualnie przez każdego z prowadzących.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student:

• zna pojęcia nauk socjologicznych oraz rozumie procesy społeczne zachodzące w Europie i na świecie;

• potrafi prognozować procesy i zjawiska polityczne i społeczne w Europie;

• interpretować́ wybrane problemy współczesnej Europy w świetle poglądów i dorobku autorytetów naukowych, zilustrować́ poruszane problemy przykładami ze współczesnej rzeczywistości europejskiej oraz analizować́ debatę̨ publiczną poświęconą zagadnieniom Europy;

• potrafi przygotować́ wystąpienie ustne z użyciem odpowiedniej terminologii z zakresu studiów europejskich na podstawie odpowiednio dobranych źródeł oraz podjąć́ akademicką dyskusję.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła aktywności.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 27 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Chmielewska, Wojciech Lewandowski
Prowadzący grup: Agnieszka Chmielewska, Wojciech Lewandowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 27 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)