Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Europa - dzieje cywilizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-EU-L35-EDC
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Europa - dzieje cywilizacji
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: Europeistyka dzienne I stopnia III rok 5 semestr ZIMA, Centrum Europejskie
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Studentki i studenci mają wiedzę o kulturze i cywilizacji europejskiej z zajęć poświęconych tym obszarom prowadzonych na pierwszym roku europeistyki.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest pogłębienie i rozszerzenie zagadnień realizowanych na I roku studiów licencjackich na kierunku europeistyka w ramach zajęć „Dzieje kultury europejskiej" oraz "Cywilizacja europejska".

Konwersatorium „Europa- dzieje cywilizacji" poświęcone jest analizie wybranych wątków z historii materialnej i niematerialnej kultury europejskiej, które odzwierciedlają charakter i przemiany cywilizacji europejskiej.

Pełny opis:

Konwersatorium „Europa - dzieje cywilizacji' poświęcone jest analizie wybranych wątków z historii materialnej i niematerialnej kultury europejskiej, które odzwierciedlają charakter i przemiany cywilizacji europejskiej. Punktem wyjścia dla rozważań nad dynamiką przemian cywilizacyjnych w Europie są wybrane zjawiska w kulturze, wybrane dzieła sztuki europejskiej i inne kulturowe artefakty od średniowiecza po XXI wiek.

W ujęciu chronologiczno-problemowym omawiane są zarówno te elementy kultury, które budują spójność kulturową Europy i cywilizacji europejskiej, jak i te, które często rozwijając się na marginesie lub w opozycji do wiodących nurtów kultury europejskiej, stanowią o jej różnorodności. W zależności od dynamiki i przebiegu zajęć, w ramach konwersatorium przybliżone zostaną także współczesne wyzwania i zjawiska w kulturze europejskiej, których źródła leżą w historii cywilizacji europejskiej takie jak: problem dekolonizacji europejskich muzeów oraz kwestia zwrotu dzieł sztuki i artefaktów do krajów pochodzenia z krajów-dawnych kolonii europejskich, fenomen nowych form aktywizmu i ich wpływ na instytucje kultury, kwestia neutralności artystów i instytucji kultury w kontekście współczesnych wojen i konfliktów na świecie.

Literatura:

Z. Bauman, Europa: niedokończona przygoda, Kraków 2005.

F. Braudel, Kultura materialna, gospodarka i kapitalizm XV-XVIIIw, T.1, Struktury codzienności, Warszawa 1992.

W.Lipoński, Dzieje kultury europejskiej. Średniowiecze. Rozdzial XXXII, Życie codzienne, Warszawa 2020.

A.Marciniak-Kajer, Rzeczy ludzi średniowiecza, Dom. Łodź 2020.

S.Malaguzzi, Wokół stołu. Leksykon, Warszawa 2009.

Ph. Meyzie, Kuchnia w Europie doby nowożytnej. Jeść i pić: XV-XVIII w. Warszawa, 2012.

F.Bacon, Eseje albo porady, praktyczne i moralne. O podróży, Warszawa 2022.

Antoni Mączak, Wojciech Tygielski, Grand Tour. O nowożytnych podróżach (pdf)

A. Mączak, Perygrynacje. Wojaże, Turystyka, Warszawa, 1984.

P. Rietbergen, Europa - Dzieje kultury, Warszawa 2001.

M. Bratuń, Grand Tour. Narodziny - rozwój - zmierzch, Warszawa 2014.

J. Tazbir, Synkretyzm a kultura sarmacka, 1974.

A.Jakimowicz, Zachód a sztuka Wschodu, Warszawa 1981.

Z. Herbert, Martwa natura z wędzidłem, Kraków 2005.

P. Oczko "Tulipanowa gorączka - choroba, której tak naprawdę nie było..." (pdf).

P. Frankopan, Jedwabne szlaki. Nowa historia świata, Warszawa 2018.

J. Czerep ,Zwrot dziedzictwa a stosunki europejsko-afrykańskie, Biuletyn PISM, 2019.

S. Lunden, Displaying Loot. The Benin Objects and the British Museum, 2016.

J.Osterhammel, Historia XIX wieku. Przeobrażenie świata, Poznań 2020.

H. Salmi, Europa XIX wieku. Historia kulturowa, Kraków 2010.

B. Wilson, Metropolis. Największy wynalazek ludzkości, Warszawa 2022.

O. Figes, Europejczycy. Początki kosmopolitycznej kultury, Warszawa 2021.

D. Jurkiewicz-Eckert, "Międzynarodowa Kolekcja Sztuki Nowoczesnej" Muzeum Sztuki w Łodzi i jej znaczenie dla dziedzictwa kulturowego Europy, "Studia europejskie,", 2006.

H.Foster, R.Kraus i Y-A. Blois, B. Buchloh, D. Joselit, Sztuka po 1900, Warszawa 2023.

M. Bieczyński, Destrukcja dzieł sztuki a prawo w ujęciu historycznym, "Studia politologiczne", vol.50, 2019.

D. Gamboni, The Destruction of Art. Iconoclasm and Vandalizm since the French Revolution, London 2018.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu konwersatorium studentka/student w zakresie wiedzy:

- posiada rozszerzoną wiedzę na temat historycznych zjawisk w kulturze materialnej Europy, prądów artystycznych oraz dzieł sztuki i artefaktów kulturowych istotnych dla rozumienia fenomenu Europy jako przestrzeni kulturowej.

- posiada wiedzę na temat różnych kontekstów ich powstania i funkcjonowania w ramach cywilizacji europejskiej.

- posiada wiedzę na temat współczesnych dyskusji, napięć i sporów o kulturę europejską.

Po zakończeniu konwersatorium studentka/student w zakresie umiejętności:

- potrafi umieścić zdobytą wiedzę w kontekście przemian cywilizacyjnych w Europie;

- rozumie i potrafi wskazać na przykładach wpływ kultur pozaeuropejskich na kulturę i sztukę w Europie oraz na sposób widzenia i rozumienia świata przez Europejczyków;

- potrafi na przykładach pokazać i omówić zjawisko dyfuzji kulturowej w Europie i transmisji zjawisk kulturowych z centrów do peryferii;

- potrafi zarysować historyczny kontekst współczesnych napięć w kulturze i powiązać je z dziejami cywilizacji europejskiej.

Po zakończeniu konwersatorium studentka/student w zakresie kompetencji społecznych:

- potrafi formułować samodzielne opinie w oparciu o pozyskaną na zajęciach wiedzę;

- potrafi sformułować swoje stanowisko w dyskusjach wokół aktualnych zjawisk w kulturze;

- potrafi zabierać głos w dyskusji, słuchać wypowiedzi innych uczestników i uczestniczek zajęć.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia: obecność na zajęciach (max. 2 nieobecności), bieżące przygotowanie do zajęć czyli znajomość lektur do poszczególnych zajęć, aktywność na zajęciach, wykonanie i oddanie w wyznaczonym terminie wszystkich zadań do samodzielnego opracowania.

Nakład pracy studentki/studenta:

konwersatorium - 30 h

przygotowanie do konwersatorium i przygotowanie zadań do samodzielnego opracowania - 30 h

razem - 60 h

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Jurkiewicz-Eckert
Prowadzący grup: Dorota Jurkiewicz-Eckert
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)