Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wyzwania dla bezpieczeństwa i spójności Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-EU2-SEM-ADZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wyzwania dla bezpieczeństwa i spójności Unii Europejskiej
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: seminarium magisterskie dla studentow drugiego roku europeistyki - studia drugiego stopnia
Punkty ECTS i inne: 18.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Seminarium ma na celu przygotowanie studenta do napisania pracy magisterskiej oraz nadzór nad procesem jej powstawania. Przedstawiane są wymagania dotyczące prac magisterskich oraz omawiane elementy warsztatu konieczne do napisania pracy magisterskiej. Dyskusje dotyczą także obszarów merytorycznych powiązanych z zakresem seminarium, co ma na celu pomoc uczestnikom w wyselekcjonowaniu tematów prac. Uczestnicy seminarium zapoznają się z metodami i technikami stosowanymi w dziedzinie europeistyki i nauk pokrewnych, technikami przygotowywania pracy magisterskiej oraz uczą się podstaw prowadzenia badań naukowych i konstruowania tekstu naukowego.

Pełny opis:

XXI wiek przyniósł nowe wyzwania dla systemu bezpieczeństwa Europy. Jednymi z największych są z jednej strony nowe zagrożenia takie jak terroryzm czy niestabilność polityczna i społeczna zarówno w bliskim sąsiedztwie, jak i dalej od granic Unii, z drugiej kryzys finansowy, który podważa klasyczny podział bezpieczeństwa na wewnętrzne i zewnętrzne. Reakcją rządów wielu państw na zmiany i obecny stopień zagrożenia jest często częściowy izolacjonizm i odstąpienie od inicjatyw multilateralnych, co jest o tyle paradoksem, że wydaje się zasadne twierdzić, że w koordynacji działań państw może tkwić klucz do skuteczniejszej obrony przed zagrożeniami, a także sposób na ekonomizację bezpieczeństwa, to jest zapewnienie dotychczasowego jego poziomu przy jednoczesnej redukcji kosztów. Pomimo zróżnicowanego zaangażowania członków UE w poszczególne dziedziny współpracy, Unia musi służyć im jako platforma partnerstwa, a jednocześnie znaleźć swoją własną tożsamość na arenie międzynarodowej. Bezpieczeństwo stało się także domeną instytucji Unii, a jej polityka zewnętrzna została ukierunkowana na jego zapewnienie. Jednak instytucje z tym związane i ich kompetencje są dopiero w trakcie formowania, a pierwszym do tego krokiem było oszacowanie dostępnego im potencjału. Dodatkowym utrudnieniem pracy nad bezpieczeństwem Unii Europejskiej jest jej niespotykana w stosunkach międzynarodowych konstrukcja polityczna, która pozwala na ściślejszą współpracę w wybranych zakresach, podczas gdy inne (w tym współpraca w kwestiach obronności i współpracy wojskowej) pozostają jedynie na ogólnym poziomie koordynacji. Efektem wypracowania takiego modelu nierównomiernie zaawansowanej współpracy w poszczególnych zakresach jest stosunkowo chwiejna konstrukcja polityczna, która narażona jest na kontestację w momencie pojawienia się zagrożenia wewnętrznego lub zewnętrznego (np. podważanie sposobu funkcjonowania strefy Schengen w okresie zagrożenia migracją zewnętrzną powodowana niestabilnością polityczną i pod względem bezpieczeństwa obszarów bliższego lub dalszego sąsiedztwa UE).

Seminarium koncentruje się więc na omawianiu aspektów bezpieczeństwa UE i źródła zagrożeń, kluczowych dokumentów i potencjału Unii oraz analizie postępowania państw UE i jej instytucji w momencie wzmożonej dynamiki międzynarodowej wpływającej na stabilność relacji wewnątrz UE.

Nakład pracy studenta:

seminarium - 60 h

wybór tematu - 20 h

zgromadzenie literatury - 20 h

krytyczna analiza zgromadzonych materiałów, w tym literatury w językach obcych - 120 h

zapoznanie się z metodami badawczymi – 30 h

przygotowanie konspektu pracy - 30 h

wykonanie badania naukowego – 150 h

przygotowanie tekstu pracy - 150 h

zredagowanie tekstu pracy w edytorze tekstu - 20 h

razem - 600 h

Literatura:

N.Walliman, „Your research project“, London: Sage 2005 i nast.

J.Bell, „Doing your research project“, New York: Open University Press 2006 i nast.

A.Dziewulska, „Pokój po konflikcie: Bośnia, Afganistan, Irak. Wnioski dla strategii bezpieczeństwa UE”, Warszawa: Centrum Europejskie UW 2016

A. Dziewulska, „Strategie bezpieczeństwa Unii Europejskiej”, Studia Europejskie 4/2016

M.Madej (red.), „Wojny Zachodu”, warszawa: Scholar, 2016

T.Aleksandrowicz, „Bezpieczeństwo europejskie”, Warszawa: Difin, 2011

T.Aleksandrowicz, „terroryzm międzynarodowy”, Warszawa: Editions Spotkania, 2015

R. Parkes, 2016, “Tourism, terrorism and migration”, European Union Institute of Strategic Studies, Paris.

T. Tardy, 2015, “CSDP in Action – What Contribution to International Security?”, Chaillot Papers No 134, European Union Institute of Strategic Studies, Paris.

N. Pirozzi, 2013,“The EU’s Comprehensive Approach to Crisis Management”, DCAF, Brussels.

E. Gross, 2012, “The end of the EU Police Mission in Bosnia and Herzegovina: What lessons for the Common Security and Defence Policy?”, European Policy Centre, Brussels.

G. Grevi, D. Helly and D. Keohane (eds), 2009, “European Security and Defence Policy. The First 10 Years (1999-2009)”, European Union Institute of Strategic Studies, Paris.

D. Korski and R. Gowan, 2009, “Can the EU Rebuild Failing States? A Review of Europe’s Civilian Capacities”, Europen Council on Foreign Relations, London.

J. Solana, 2003, „A Secure Europe In A Better World. European Security Strategy“,

https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/78367.pdf

Literatura szczegółowa jest polecana oddzielnie, ze względu na indywidualne zainteresowania uczestników seminarium.

Efekty uczenia się:

Efektem seminarium magisterskiego jest przygotowanie pracy magisterskiej. Student powinien opanować metody i techniki prowadzenia badań naukowych i technik pisania tekstu naukowego.

WIEDZA

Student:

1.Ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu europeistyki i integracji europejskiej, w zakresie dotyczącym tematyki pracy magisterskiej.

2.Ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę z wybranego zagadnienia studiów europejskich.

3. Ma szczegółową wiedzę o współczesnych dokonaniach badawczych w zakresie odpowiadającym tematyce pracy magisterskiej.

4. Zna i rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji, wartościowania i problematyzowania różnych problemów w obszarze własnych badań.

5. Zna podstawowe zasady stosowania prawa autorskiego odnoszącego się do pracy magisterskiej.

UMIEJĘTNOŚCI

1.Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować dane oraz informacje z różnych źródeł.

2. Potrafi formułować krytyczne sądy na podstawie posiadanej wiedzy.

3.Posiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów, interpretację, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych.

4. Potrafi opracować i zaprezentować wyniki badania.

5.Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze.

6. Samodzielnie proponuje rozwiązanie wybranego problemu.

7.Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów, formułowania wniosków oraz tworzenia syntetycznych podsumowań.

8.Potrafi porozumiewać się ustnie i pisemnie ze specjalistami w zakresie studiów europejskich oraz dziedzin pokrewnych w języku polskim i obcym.

9. Czyta literaturę specjalistyczną w języku polskim i obcym.

10.Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wypowiedzi pisemnych w języku polskim.

11. Potrafi pracować pod kierunkiem opiekuna naukowego, przyjmuje konstruktywną krytykę.

12. Potrafi zaplanować etapy pracy badawczej.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1.Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.

2.Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z pracą badawczą.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie seminarium magisterskiego:

Semestr I:

- obecność na zajęciach,

- sformułowanie tez badawczych,

- określenie problemu (tematu) pracy, planu pracy z podziałem na rozdziały,

- zebranie literatury przedmiotu (w tym literatury w językach obcych) i zbudowanie poprawnej bibliografii,

- krytyczna analiza materiału, w tym literatury w językach obcych,

- podnoszenie kompetencji językowej, gramatycznej i ortograficznej, rozwijanie umiejętności redakcyjnych i edycyjnych.

Semestr II:

Przedstawianie na spotkaniach seminaryjnych kolejnych rozdziałów pracy w kolejności ich pisania i regularne konsultowanie ich treści.

Promotor ocenia: systematyczność pracy, klarowność planu i narracji, kompletność tez, język i styl, poprawność warsztatu naukowego (bibliografia, przypisy), autorski charakter pracy, staranność edycji.

Warunkiem zaliczenia całości seminarium jest dopuszczenie seminarzysty do obrony na podstawie zaakceptowanej pracy.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 60 godzin, 4 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Dziewulska
Prowadzący grup: Agata Dziewulska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.