Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Europejskie systemy informacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-EU2-SEM-MG Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Europejskie systemy informacyjne
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: seminarium magisterskie dla studentow drugiego roku europeistyki - studia drugiego stopnia
Punkty ECTS i inne: 18.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać tytuł licencjusza z dyscypliny określonej przez system rekrutacji na studia magisterskie w Centrum Europejskim UW

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W ramach seminarium magisterskiego Student powinien przygotować pracę magisterską. Praca magisterska jest badaniem naukowym wykonanym w oparciu o wybraną metodę naukową uprawianą w dziedzinie europeistyki lub nauk pokrewnych. W ramach seminarium magisterskiego Student zapoznaje się z metodami i technikami stosowanymi w dziedzinie europeistyki i nauk pokrewnych, technikami przygotowywania pracy magisterskiej oraz uczy się prowadzenia badań naukowych i konstruowania tekstu naukowego.

Pełny opis:

W r. akad. 2017/18 będą realizowane tematy prac magisterskich w następujących obszarach (w języku polskim albo angielskim):

- polityka Unii Europejskiej w zakresie społeczeństwa informacyjnego i społeczeństwa cyfrowego ,

- zagadnienia gospodarki cyfrowej (e-commerce) i Jednolitego Rynku Cyfrowego,

- e-administracja w Polsce i w Unii Europejskiej,

- narzędzia informacyjne w zakresie integracji europejskiej przede wszystkim Unii Europejskiej oraz innych struktur europejskich i organizacji niezależnych (NGO"s) działających na rzecz integracji europejskiej,

- różne typy europejskich systemów informacyjnych,

- społeczeństwo informacyjne, cyfrowe, społeczeństwo wiedzy i społeczeństwo sieci, crowdsourcing i portale społecznościowe działające na rzecz integracji europejskiej,,

- bazy danych, sieci informacyjne Unii Europejskiej,

- polityka medialna Unii Europejskiej,

- technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT),, w tym najnowsze jak: Big data, cloud computing, technologie radiowe (RFID), technologie zbliżeniowe (NFC) inteligentne miasta, Internet rzeczy, robotyka itd.,

- bezpieczeństwo europejskich systemów informacyjnych, cyberprzestępczość i cyberterroryzm,

- serwisy prasowe Unii Europejskiej,

- zagadnienia prawa autorskiego i własności intelektualnej w Unii Europejskiej,

- informacja publiczna i dane otwarte w Unii Europejskiej,

- zawartość Internetu związana z procesem integracji europejskiej,

- Strategia "Europa 2020",

- Europejska agenda cyfrowa,

- Unia Innowacji,

- polityka badań i innowacji w Unii Europejskiej (Horyzont 2020), w szczególności ERIC (European Research Infrastructure Consortium),

- realizacja programu „Polska Cyfrowa”,

- polityka przemysłowa Unii Europejskiej, przemysł 4.0,

- platformizacja,

Seminarium magisterskie trwa dwa semestry - po 30 godzin zajęć w semestrze (łącznie 60 godzin). Jest to liczba godzin odbywanych w klasie. Oprócz tego Student będzie pracował poza klasą, co związane jest z przygotowywaniem pracy magisterskiej. Czas niezbędny do tego celu uzależniony jest od indywidualnego tempa pracy Studenta, ale minimum około 440 godz.

W pierwszym semestrze Student formułuje temat pracy magisterskiej i określa metody badawcze oraz przygotowuje literaturę przedmiotu w jęz. polskim i jęz. obcych na wybrany temat. Student powinien też przygotować konspekt pracy magisterskiej i wykazać się osiągnięciami w zakresie realizacji swoich badań oraz przygotować pierwsze próbki tekstu naukowego (przynajmniej pierwszy rozdział).

Semestr drugi przeznaczony jest na kontynuowanie badań i pisanie pracy magisterskiej. Student jest zobowiązany okresowo relacjonować kolejne etapy pracy w ramach seminarium magisterskiego.

Efektem pracy w ramach seminarium magisterskiego jest przedłożenie pracy magisterskiej i zdanie egzaminu magisterskiego.

Nakład pracy studenta:

seminarium - 60 h

wybór tematu - 20 h

zgromadzenie literatury - 20 h

krytyczna analiza zgromadzonych materiałów, w tym literatury w językach obcych - 120 h

zapoznanie się z metodami badawczymi – 30 h

przygotowanie konspektu pracy - 30 h

wykonanie badania naukowego – 150 h

przygotowanie tekstu pracy - 150 h

zredagowanie tekstu pracy w edytorze tekstu - 20 h

razem - 600 h

Literatura:

Literatura dostosowywana jest indywidualnie do zakresu badań (tematu) prowadzonych przez magistranta. Ponadto, rekomendowana jest podstawowa literatura dotycząca zagadnień metodologicznych i zasad pisania pracy naukowej, jak np.:

1. J. Pieter: Ogólna metodologia pracy naukowej. Warszawa, 1967

2. J. Boć: Jak pisać pracę magisterską. Warszawa: Kolona Ltd., 2009

3. Y.N.Bui: How to write a Master"s Thesis. Sage Publications, 2009

a także zawartość portalu Europa,eu

W celu przygotowania pracy magisterskiej obowiązkowe jest posługiwanie się nie tylko źródłami polskimi, ale także źródłami w językach obcych, co powinno być wykazane w pracy magisterskiej w bibliografii wykorzystanej literatury.

Efekty uczenia się:

Efektem studiów w ramach seminarium magisterskiego jest przygotowanie pracy magisterskiej. Student powinien opanować metody i techniki prowadzenia badań naukowych i technik pisania tekstu naukowego.

WIEDZA

1.Ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę , obejmującą terminologię i metodologię z zakresu europeistyki i procesów integracji europejskiej, w zakresie dotyczącym tematyki pracy magisterskiej.

2.Ma uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji wiedzę z zakresu europeistyki i procesów integracji europejskiej zwłaszcza w obszarze badawczym, którego dotyczy przygotowywana praca magisterska.

3. Ma szczegółową wiedzę o współczesnych dokonaniach, ośrodkach i szkołach badawczych, obejmującą europeistykę, szczególnie w zakresie odpowiadającym tematyce pracy magisterskiej.

4. Zna i rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji, wartościowania i problematyzowania różnych typów obiektów informacyjnych będących przedmiotem badań studenta.

5. Zna podstawowe zasady stosowania prawa autorskiego odnoszącego się do pracy magisterskiej.

UMIEJĘTNOŚCI

1.Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informację z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy dla potrzeb badań własnych.

2.Posiada pogłębione umiejętności badawcze obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych (o ile wymaga tego tematyka badań), opracowywanie i prezentację wyników pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie europeistyki oraz pokrewnych dyscyplin naukowych.

3.Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze w zakresie europejskich systemów informacyjnych.

4.Potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację obiektów informacyjnych w świetle wiedzy z zakresu europejskich systemów informacyjnych stosując oryginalne podejścia, uwzględniające nowe osiągnięcia europeistyki w celu określenia ich znaczeń i oddziaływania społecznego w zakresie odpowiadającym potrzebom pracy magisterskiej.

5.Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów, formułowania wniosków oraz tworzenia syntetycznych podsumowań w zakresie europejskich systemów informacyjnych - w odniesieniu do tematyki badawczej poruszanej w pracy magisterskiej.

6.Potrafi porozumiewać się ustnie i pisemnie ze specjalistami w zakresie europejskich systemów informacyjnych oraz z dziedzin nauki i dyscyplin naukowych pokrewnych, w języku polskim i obcym.

7.Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wypowiedzi pisemnych w języku polskim.

8. Posługuje się językiem obcym w zakresie europejskich systemów informacyjnych, w obszarze zgodnym z tematyką pracy magisterskiej, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1.Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.

2.Potrafi odpowiednio określić priorytety służące przygotowaniu pracy magisterskiej.

3.Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z informacją europejską w zakresie odpowiadającym tematyce pracy magisterskiej.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie seminarium magisterskiego:

Semestr I:

- obecność na zajęciach,

- sformułowanie tez badawczych,

- określenie problemu (tematu) pracy, planu pracy z podziałem na rozdziały,

- zebranie literatury przedmiotu (w tym literatury w językach obcych) i zbudowanie poprawnej bibliografii,

- krytyczna analiza materiału, w tym literatury w językach obcych,

- podnoszenie kompetencji językowej, gramatycznej i ortograficznej, rozwijanie umiejętności redakcyjnych i edycyjnych.

- przedłożenie przynajmniej pierwszego rozdziału pracy magisterskiej.

Semestr II:

Przedstawianie na spotkaniach seminaryjnych kolejnych rozdziałów pracy w kolejności ich pisania i regularne konsultowanie ich treści.

Promotor ocenia: systematyczność pracy, klarowność planu i narracji, kompletność tez, język i styl, poprawność warsztatu naukowego (bibliografia, przypisy), autorski charakter pracy, staranność edycji.

Warunkiem zaliczenia całości seminarium jest dopuszczenie seminarzysty do obrony na podstawie zaakceptowanej pracy.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 60 godzin, 4 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Grabowska
Prowadzący grup: Marta Grabowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.