Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Europejskie prawo gospodarcze, wspólnotowe prawo konkurencji, europejskie prawo prywatne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-SEM-LIC-JPL Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Europejskie prawo gospodarcze, wspólnotowe prawo konkurencji, europejskie prawo prywatne
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: seminarium licencjackie dla studentów trzeciego roku europeistyki, studia pierwszego stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Założenia (opisowo):

Wstępnym warunkiem przyjęcia na seminarium jest robocza znajomość co najmniej jednego języka obcego (pozwalająca na prowadzenie badań, czytanie literatury i orzecznictwa obcojęzycznego).

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przygotować studentów do napisania i obrony pracy licencjackiej na temat z zakresu europejskiego prawa gospodarczego, europejskiego prawa konkurencji, europejskiego prawa prywatnego lub na temat dotyczący międzynarodowego arbitrażu handlowego.

Pełny opis:

Seminarium licencjackie jest prowadzone przez dwa semestry (60 godzin dydaktycznych). Pierwszy semestr jest poświęcony przygotowaniu studenta do pisania pracy. W drugim semestrze nacisk jest kładziony na indywidualną pracę ze studentem.

Wstępnym warunkiem przyjęcia na seminarium jest robocza znajomość co najmniej jednego języka obcego (pozwalająca na prowadzenie badań, czytanie literatury i orzecznictwa obcojęzycznego). Wnioski o przyjęcie do seminarium osób niespełniających kryterium językowego będą rozważone po przedstawieniu przez nich proponowanego tematu pracy i zakresu badań. Wnioski te muszą być przedstawione prowadzącej seminarium przed końcem czerwca roku akademickiego poprzedzającego rok akademicki w którym seminarium ma być realizowane.

W bieżącym roku akademickim będą realizowane tematy prac licencjackich w następujących zakresach:

Europejskie prawo gospodarcze

Europejskie prawo prywatne

Europejskie prawo konkurencji

Międzynarodowy arbitraż handlowy

W pierwszym semestrze student, po uzgodnieniu z prowadzącym, formułuje temat pracy licencjackiej i określa metody badawcze, które będzie stosował w swoich badaniach oraz przedstawia spis literatury, którą zamierza wykorzystać przy pisaniu pracy. Jednocześnie zapoznaje się z podstawowym warsztatem badawczym oraz zasadami pisania prac akademickich. Student przygotowuje konspekt (plan) pracy licencjackiej oraz przygotowuje pierwsze wersje tekstu naukowego (pierwszego merytorycznego rozdziału pracy).

Semestr drugi przeznaczony jest na pisanie pracy licencjackiej. Student jest zobowiązany okresowo przedstawiać prowadzącej kolejne etapy pracy w ramach seminarium licencjackiego. W tym celu albo są z góry zaplanowane spotkania indywidualne albo grupowe.

Nakład pracy studenta:

wybór tematu - 20 h

zgromadzenie literatury - 40 h

krytyczna analiza zgromadzonych materiałów - 60 h

przygotowanie konspektu pracy - 60 h

przygotowanie tekstu pracy - 200 h

zredagowanie tekstu pracy w edytorze tekstu - 40 h

razem - 420 h

Literatura:

Majchrzak J., Mendel T. : Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych: poradnik pisania prac promocyjnych oraz innych opracowań naukowych wraz z przygotowaniem ich do obrony i publikacji. – Poznań : AE, 1995. – 67 s.

Zenderowski R.: Praca magisterska : jak pisać i bronić? : wskazówki metodologiczne. – Wyd. 2 zm. i uzup. – Warszawa. – 110, XIX s.

Krajewski M.: O metodologii nauk i zasadach pisarstwa naukowego, dostępne na stronie autora pod adresem:

http://www.krajewskimiroslaw.pl/_media/docs/4i.%20METODOLOGIA%20NAUK.pdf

Proponuję przeczytanie następującego tekstu, który z dużym poczuciem humoru udziela praktyczne wskazówki:

http://www.sztando.com/poradnik_wersja_z_wyswietlonymi_komentarzami.pdf

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu seminarium student:

W ZAKRESIE WIEDZY:

- zna problematykę i stan wiedzy w zakresie wybranych zagadnień szczegółowych związanych z dziedziną studiów,

- docenia wartość różnorodnych perspektyw i opinii wyrażanych w różnych tradycjach naukowych,

- zna zasady metodologiczne pisania rozpraw naukowych,

- zna zasady techniczne pisania tekstu akademickiego,

- rozumie konieczność rzetelnego dokumentowania wypowiedzi naukowej (przypisy, bibliografia)

- zna podstawowe zasady etyczne obowiązujące w pracy badawczej,

W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI:

- potrafi zorganizować warsztat pracy oraz zaplanować etapy pracy,

- potrafi zbierać, selekcjonować i analizować materiały źródłowe,

- potrafi wykorzystać źródła obcojęzyczne,

- umie zastosować metodologię prowadzenia badania naukowego,

- umie samodzielnie opracować i przeprowadzić badanie,

- umie zaprezentować wyniki badania i sformułować wnioski,

- umie zredagować tekst pracy dyplomowej oraz go starannie edytować,

- rozumie na czym polega etyka w pracy badawczej i odpowiedzialność za rzetelność uzyskiwanych wyników badań,

- potrafi pracować pod kierunkiem opiekuna naukowego,

- ceni wartość samodzielnej pracy badawczej i naukowej,

- potrafi identyfikować własne błędy i zaakceptować konstruktywną krytykę,

W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:

- wie, że wartość samodzielnej pracy zależy od jej zrozumiałego zaprezentowania innym,

- rozumie odpowiedzialność związaną z użyciem różnorodnych przekazów i formułowaniem wniosków na ich podstawie,

- szanuje dorobek innych i zaznacza, że z niego korzysta,

- docenia wartość samodzielnej pracy badawczej i naukowej,

- rozumie konieczność pracy pod kierunkiem opiekuna,

- rozumie, że efekty własnej pracy muszą być jasno komunikowane innym.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie seminarium:

Semestr I:

- obecność na zajęciach,

- wygenerowanie tez badawczych,

- określenie problemu (a w efekcie tematu) pracy, planu pracy z podziałem na rozdziały, zebranie literatury przedmiotu i zbudowanie poprawnej bibliografii, krytyczna analiza materiału (stan badań), wybranie słów kluczowych koniecznych do efektywnego wyszukiwania materiału, dokonanie opisu źródłowego przy wykorzystywaniu i omawianiu części tekstów źródłowych (przypisy) oraz budowie tabeli, wykresów i innych elementów przedstawianych graficznie, budowa glosariuszy i aneksów (jeśli to konieczne),

- świadome podnoszenie kompetencji językowej, gramatycznej i ortograficznej, rozwijanie umiejętności redakcyjnych i edycyjnych.

Semestr II:

- przedstawianie na spotkaniach seminaryjnych kolejnych rozdziałów pracy w kolejności ich pisania i regularne konsultowanie ich treści.

Promotor ocenia: systematyczność pracy, klarowność planu i narracji, kompletność tez, język i styl, poprawność warsztatu naukowego (bibliografia, przypisy), autorski charakter pracy, staranność edycji.

Warunkiem zaliczenia całości seminarium dyplomowego jest dopuszczenie seminarzysty do obrony na podstawie zaakceptowanej pracy.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.