Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Społeczeństwo cyfrowe w Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-SEM-LIC-MG Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Społeczeństwo cyfrowe w Unii Europejskiej
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: seminarium licencjackie dla studentów trzeciego roku europeistyki, studia pierwszego stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W ramach seminarium licencjackiego Student powinien przygotować pracę licencjacką w celu uzyskania tytułu licencjata. W ramach seminarium licencjackiego Student uczy się realizacji badania naukowego lub analizy źródeł na określony temat w dziedzinie europeistyki i nauk pokrewnych. Praca licencjacka jest sprawozdaniem z badania naukowego lub przeprowadzonej analizy dokumentów oficjalnych bądź literatury na temat zaakceptowany przez promotora. Student powinien opanować kolejno następujące umiejętności: -sformułowanie poprawnego tematu pracy (teza pracy),

-sporządzenie konspektu pracy,

-sporządzenie wykazu literatury i posługiwanie się bazą źródłową oraz -dokonywanie analizy źródeł,

-opanowanie techniki pisania tekstu naukowego i stosowanie aparatu naukowego.

Praca licencjacka jest przedmiotem obrony w ramach egzaminu licencjackiego.

Pełny opis:

W roku akademickim 2017/18 będą realizowane tematy prac licencjackich w następujących obszarach (w języku polskim albo angielskim):

- polityka Unii Europejskiej w zakresie społeczeństwa cyfrowego, w tym realizacja Strategii Europa 2020 w obszarze społeczeństwa cyfrowego w Unii Europejskiej i w Polsce (Europejska agenda cyfrowa – realizacja programu "Polska Cyfrowa"),

- gospodarka cyfrowa (e-commers) oraz Jednolity Rynek Cyfrowy,

- działania informacyjne UE w zakresie integracji europejskiej oraz innych struktur europejskich i organizacji pozarządowych działających na rzecz procesu integracji,

- różne rodzaje europejskich systemów informacyjnych,

- rola portali społecznościowych w procesie integracji europejskiej,

- bazy danych, sieci informacyjne Unii Europejskiej,

- polityka medialna Unii Europejskiej,

- technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT) w programach i planach UE, w tym najnowsze jak: Big data, cloud computing, technologie radiowe (RFID), NFC inteligentne miasta, Internet rzeczy, biometria, robotyka itd.,

- bezpieczeństwo informacji i europejskich systemów informacyjnych w UE i jej krajach członkowskich oraz cyberprzestępczość i cyberterroryzm,

- dylemat prywatności w świetle dokumentów oficjalnych Unii Europejskiej,

- zagadnienia prawa autorskiego i własności intelektualnej w Unii Europejskiej,

- informacja publiczna i dane otwarte w Unii Europejskiej,

- e-administracja w Polsce i w Unii Europejskiej

- zawartość Internetu związana z procesem integracji europejskiej,

- polityka badań i innowacji w Unii Europejskiej (Horyzont 2020), w szczególności ERIC (European Research Infrastructure Consortium),

- nowa polityka przemysłowa Unii Europejskiej. przemysł 4.0,

- interpretacja różnych wydarzeń związanych z procesem integracji europejskiej w świetle źródeł informacji Unii Europejskiej (np. Brexit).

Seminarium licencjackie trwa dwa semestry - po 30 godzin zajęć w semestrze (łącznie 60 godzin). Jest to liczba godzin zajęć odbywanych w klasie. Oprócz tego Student będzie pracował poza klasą, co związane jest z przygotowywaniem pracy licencjackiej. Czas niezbędny do tego celu uzależniony jest od indywidualnego tempa pracy Studenta.

W pierwszym semestrze student formułuje temat pracy licencjackiej i przygotowuje literaturę przedmiotu na wybrany temat. Student powinien też przygotować konspekt pracy licencjackiej i wykazać się osiągnięciami w zakresie realizacji swoich badań oraz przygotować pierwsze próbki tekstu naukowego (pierwszych rozdziałów).

Semestr drugi przeznaczony jest na kontynuowanie pisania pracy licencjackiej. Student jest zobowiązany okresowo relacjonować kolejne etapy pracy w ramach seminarium licencjackiego. Efektem pracy w ramach seminarium licencjackiego jest przedłożenie pracy licencjackiej i zdanie egzaminu licencjackiego.

Nakład pracy Studenta:

seminarium - 60 h

wybór tematu - 20 h

zgromadzenie literatury - 40 h

krytyczna analiza zgromadzonych materiałów - 60 h

przygotowanie konspektu pracy - 50 h

przygotowanie tekstu pracy - 150 h

zredagowanie tekstu pracy w edytorze tekstu - 40 h

razem - 420 h

Literatura:

Literatura dostosowywana będzie indywidualnie do zakresu tematu pracy licencjackiej. Zakłada się jednak podstawową znajomość głównych źródeł informacji Unii Europejskiej, jak np. portalu Europa.eu. Ponadto, rekomendowana jest literatura dotycząca zasad pisania pracy dyplomowej, jak np.:

1. S. Dawidziuk: Pisanie pracy dyplomowej – licencjackiej, inżynierskiej, magisterskiej: poradnik. Warszawa: Oficyna Wydawnicza WSM, 2007

2. 1. J. Pieter: Ogólna metodologia pracy naukowej. Warszawa, 1967

3. 2. J. Boć: Jak pisać pracę magisterską. Warszawa: Kolona Ltd., 2009

Efekty uczenia się:

W efekcie zajęć student:

W ZAKRESIE WIEDZY:

- zna problematykę i stan wiedzy w zakresie wybranych zagadnień szczegółowych związanych z dziedziną studiów,

- docenia wartość różnorodnych perspektyw i opinii wyrażanych w różnych tradycjach naukowych,

- zna zasady metodologiczne pisania rozpraw naukowych,

- zna zasady techniczne pisania tekstu akademickiego,

- rozumie konieczność rzetelnego dokumentowania wypowiedzi naukowej (przypisy, bibliografia)

- zna podstawowe zasady etyczne obowiązujące w pracy badawczej,

W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI:

- potrafi zorganizować warsztat pracy oraz zaplanować etapy pracy,

- potrafi zbierać, selekcjonować i analizować materiały źródłowe,

- potrafi wykorzystać źródła obcojęzyczne,

- umie zastosować metodologię w badaniu naukowym,

- umie samodzielnie opracować i przeprowadzić badanie,

- umie zaprezentować wyniki badania i sformułować wnioski,

- umie zredagować tekst pracy dyplomowej,

- rozumie, na czym polega etyka w pracy badawczej i odpowiedzialność za rzetelność uzyskiwanych wyników badań,

- potrafi pracować pod kierunkiem opiekuna naukowego,

- ceni wartość samodzielnej pracy badawczej i naukowej,

- potrafi identyfikować własne błędy i zaakceptować konstruktywną krytykę,

W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:

- wie, że wartość samodzielnej pracy zależy od jej zrozumiałego zaprezentowania innym,

- rozumie odpowiedzialność związaną z użyciem różnorodnych przekazów i formułowaniem wniosków na ich podstawie,

- szanuje dorobek innych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie seminarium:

Semestr I:

- obecność na zajęciach,

- sformułowanie tez badawczych,

- określenie problemu (tematu) pracy, planu pracy z podziałem na rozdziały,

- zebranie literatury przedmiotu i zbudowanie poprawnej bibliografii,

- krytyczna analiza materiału

- podnoszenie kompetencji językowej, gramatycznej i ortograficznej, rozwijanie umiejętności redakcyjnych i edycyjnych.

-przedłożenie przynajmniej jednego rozdziału pracy licencjackiej.

Semestr II:

Przedstawianie na spotkaniach seminaryjnych kolejnych rozdziałów pracy w kolejności ich pisania i regularne konsultowanie ich treści.

Promotor ocenia: systematyczność pracy, klarowność planu i narracji, kompletność tez, język i styl, poprawność warsztatu naukowego (bibliografia, przypisy), autorski charakter pracy, staranność edycji.

Warunkiem zaliczenia całości seminarium jest dopuszczenie seminarzysty do obrony na podstawie zaakceptowanej pracy.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.