Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo cywilne z umowami w administracji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4007-L1CYWO7
Kod Erasmus / ISCED: 10.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo cywilne z umowami w administracji
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z problematyką prawa cywilnego w działalności administracji publicznej. Ma on umożliwić posługiwanie się podstawowymi pojęciami cywilnoprawnymi i dokonywanie podstawowych czynności prawnych, w szczególności zawieranie umów.

Pełny opis:

- Pojęcie prawa cywilnego, granice prawa cywilnego, systematyka prawa cywilnego, prawo cywilne a inne gałęzie prawa, źródła polskiego prawa cywilnego;

- Zasady prawa cywilnego, normy i przepisy prawa cywilnego, wykładnia prawa cywilnego, problematyka intertemporalna;

- Stosunek cywilnoprawny, zdarzenia cywilnoprawne;

- Podmiotowość cywilnoprawna: osoby fizyczne, osoby prawne, (w szczególności Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego), jednostki organizacyjne określone w art. 33[1] k.c.;

- Przedmioty stosunków cywilnoprawnych;

- Czynności prawne: pojęcie, oświadczenie woli, klasyfikacja czynności prawnych (w szczególności umów), składanie oświadczeń woli, wykładnia oświadczeń woli, forma czynności prawnych, treść czynności prawnych, zasada swobody umów, sankcje wadliwych czynności prawnych, wady oświadczenia woli;

- Przygotowanie i zawarcie umowy: list intencyjny, oferta, negocjacje, aukcja i przetarg, umowa przedwstępna- Przedawnienie i terminy zawite;

- Przedstawicielstwo (w szczególności pełnomocnictwo i prokura);

- Wybrane umowne zabezpieczenia wierzytelności: zastaw, hipoteka, przewłaszczenie na zabezpieczenie, poręczenie;

- Wybrane zagadnienia umów – sprzedaż, umowa o dzieło, umowa o roboty budowlane, najem, zlecenie

Od roku akademickiego 2019/2020

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z problematyką prawa cywilnego w działalności administracji publicznej. Ma on umożliwić posługiwanie się podstawowymi pojęciami cywilnoprawnymi i dokonywanie podstawowych czynności prawnych, w szczególności zawieranie umów.

Literatura:

Literatura podstawowa:

A. Brzozowski, W. J. Kocot, E. Skowrońska – Bocian, Prawo cywilne. Część ogólna, Warszawa 2015

Literatura uzupełniająca:

A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2017

Z. Radwański, A. Olejniczak, Prawo cywilne. Część ogólna, Warszawa 2017

A. Brzozowski, J. Jastrzębski, M. Kaliński, W. J. Kocot, E. Skowrońska – Bocian, Zobowiązania. Część szczegółowa, Warszawa 2017

J. Rajski, W. J. Kocot, K. Zaradkiewicz, Prawo kontraktów handlowych, Warszawa 2007

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu student:- zna źródła, systematykę oraz podstawowe pojęcia z zakresu prawa cywilnego,- potrafi posługiwać się konstrukcjami cywilnoprawnymi w szczególności w zakresie zawierania umów,- potrafi identyfikować problemy prawne, dokonać wykładni przepisów i zastosować normy prawa cywilnego w zakresie umów zawieranych w działalności administracji publicznej.

Od roku akademickiego 2019/2020

Absolwent zna i rozumie

zna podstawowe zasady poszukiwania właściwych aktów prawnych regulujących poszczególne rodzaje stosunków społecznych i gospodarczych oraz sposoby i źródła wyszukiwania danych statystycznych

zna podstawowe regulacje prawne dotyczące organów i struktur państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego

zna ewolucję regulacji prawnych i systemów organizacji ustroju, zadań i kompetencji oraz spraw finansowych administracji publicznej

Absolwent potrafi

posługiwać się aktami prawnymi i dokumentami strategicznymi opracowanymi na różnych szczeblach zarządzania sprawami publicznymi (właściwie je identyfikować i interpretować)

prawidłowo posługiwać się poszczególnymi systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu funkcjonowania administracji publicznej

Absolwent jest gotów do

uczenia się przez całe życie w związku ze zmianami otoczenia prawnego i instytucjonalnego oraz otoczenia społecznego, zasięgania w stosownych przypadkach opinii ekspertów w poszczególnych dziedzinach

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie wyników pisemnego egzaminu w formie testowej oraz frekwencji na zajęciach

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Domański
Prowadzący grup: Maciej Domański, Daniel Jakubowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Domański
Prowadzący grup: Nikodem Rycko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-1 (2022-08-01)