Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język wymysiöeryś (wilamowski) – poziom początkujący

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4018-CW9-CLASS Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Język wymysiöeryś (wilamowski) – poziom początkujący
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Mile widziana jest znajomość jakiegokolwiek języka germańskiego.

Skrócony opis:

Kurs obejmuje systematyczną naukę języka wymysiöeryś (wilamowskiego). To poważnie zagrożony język germański, który używany jedynie w mieście Wilamowice. Do drugiej wojny światowej był on podstawowym narzędziem komunikacji mieszkańców miasteczka. W okresie stalinowskim jego użycie było zabronione, czego konsekwencją był drastyczny spadek liczby użytkowników. W ostatnich latach dzięki działaniom lokalnej społeczności, wspartym przez Wydział „Artes Liberales” sytuacja socjolingwistyczna języka wymysiöeryś poprawia się. Celem zajęć jest opanowanie języka wilamowskiego w stopniu komunikatywnym.

Pełny opis:

Kurs obejmuje praktyczną naukę języka wymysiöeryś (wilamowskiego). Język ten jest ginącym językiem germańskim, używanym jedynie w mieście Wilamowice. Do drugiej wojny światowej był on podstawowym narzędziem komunikacji mieszkańców miasteczka. W okresie stalinowskim jego użycie było zabronione, czego konsekwencją był drastyczny spadek liczby użytkowników. W ostatnich latach dzięki działaniom lokalnej społeczności, wspartym przez Wydział „Artes Liberales” sytuacja socjolingwistyczna języka wymysiöeryś poprawia się. Język wilamowski wytworzył dwa dialekty, podczas zajęć studenci poznają głównie język standardowy, a także elementy wilamowskiej dialektologii. Najlepsi studenci będą mieli możliwość uczestnictwa w projektach badawczych dotyczących języka i kultury Wilamowian.

Celem zajęć jest opanowanie języka wilamowskiego w stopniu komunikatywnym. Osiągnięciu tego celu służyć będą następujące aktywności i pomoce naukowe:

• ćwiczenie rozumienia ze słuchu

• utrwalanie słownictwa

• filmy edukacyjne

• transkrypcje nagrań

• gry edukacyjne

W trakcie zajęć przedstawione zostaną następujące zagadnienia gramatyczne:

• podstawy fonologii i ortografii

• rzeczownik

• zaimki (zaimki osobowe, dzierżawcze, pytające, wskazujące)

• liczebniki

• czasownik

• czasy (czas teraźniejszy, przeszły, perfekt, zaprzeszły, przyszły dokonany i przyszły niedokonany)

• czasowniki modalne i nieregularne

• tryb przypuszczający

• tryb rozkazujący

• strona bierna

• zdrobnienia

Literatura:

• Chromik Bartłomiej, What Herder could have learned in Wilamowice, 2013, http://www.revitalization.al.uw.edu.pl/eng/Wymysorys?view=35

• fum Dökter Tiöma, Wymysiöejer ibnana, Wymysoü 2014

• fum Dökter Tiöma, Wymysiöejer kistiöeryjgyśihta, Wymysoü 2014.

• fum Dökter Tiöma, Wymysiöejer wjytynibnana, Wymysoü 2014

• Kleczkowski Adam, Dialekt Wilamowic w zachodniej Galicji. Składnia (szyk wyrazów). Gebethner i Wolff, Poznań, 1921.

• Majerska Justyna 2014, Wymysiöejer fibl, Uniwersytet Warszawski, Wydział „Artes Liberales”, Warszawa 2014.

• Majerska Justyna, Słownik obrazkowy języka wilamowskiego, Uniwersytet Warszawski, Wydział „Artes Liberales”, Warszawa, 2015.

• Mojmir Hermann, Wörterbuch der deutschen Mundart von Wilamowice [Słownik niemieckiego dialektu z Wilamowic]. Polska Akademia Umiejętności, Kraków, 1930-1936.

• Ritchie Carlo, Some Considerations on the Origins of Wymysorys, The University of Sydney, Sydney, 2012.

• Ritchie Carlo, Ynzer boümmüter, Uniwersytet Warszawski, Wydział „Artes Liberales”, Warszawa 2014.

• Wicherkiewicz Tomasz, Pochodzenie języka wilamowskiego – poglądy i badania, 2013

http://www.revitalization.al.uw.edu.pl/eng/Wilamowicean?view=8

• Wicherkiewicz, Tomasz, Bartłomiej Chromik i Marek Dolatowski, Wilamowski, [w:] Dziedzictwo językowe Rzeczypospolitej. Baza dokumentacji zagrożonych języków, 2013. http://inne-jezyki.amu.edu.pl

• Żak Andrzej, Wpływ języka polskiego na zagrożony wymarciem wilamowski etnolekt wymysiöeryś, 2013 http://inne-jezyki.amu.edu.pl/Frontend/LanguageSource/Details/969

• Film „Dante z Wilamowic”, reż. D. Latour

• Słownik elektroniczny języka wilamowskiego

Efekty kształcenia:

Efekty kształcenia:

Student w zakresie wiedzy:

• K_W01

• K_W07

• K_W12

• zdobędzie podstawową znajomość języka wilamowskiego (konwencje pisowni, fonologia, gramatyka i podstawy słownictwa),

• zdobędzie podstawową wiedzę o rodzajach oraz specyfice przedmiotowej i metodologicznej dyscypliny związanej z kulturą wilamowską

• zdobędzie uporządkowaną wiedzę na temat kultury i języka Wilamowic.

• pozna zagadnienia związane z przekazem międzykulturowym i zmianami zachodzącymi w języku pod wpływem intensywnego kontaktu z innym językiem na przykładzie wilamowskiego, polskiego i austriackiej odmiany języka niemieckiego

• ma świadomość znaczenia kompleksowej natury języka w badaniach filologicznych i kulturoznawczych

w zakresie umiejętności:

• K_U01

• K_U06

• K_U10

• komunikuje się w obrębie tematyki związanej z życiem codziennym oraz w typowych sytuacjach życiowych

• potrafi przedstawić w formie ustnej i pisemnej fakty i opinie, uzasadniając w prosty sposób podejmowane decyzje

• potrafi uczestniczyć w dyskusji na tematy kulturo- i językoznawcze, w tym przedstawiać logiczną argumentację i wyciągać krytyczne wnioski

• potrafi transkrybować nagrania prostych wypowiedzi

w zakresie kompetencji społecznych:

• K_K02

• K_K06

• K_K07

• K_K08

• pozna podstawowe zasady pracy i metodologię rewitalizacji zagrożonego języka

• rozwinie świadomość znaczenia kompleksowej natury języka w badaniach filologicznych i kulturoznawczych

• zrozumie potrzebę i zasady pracy zespołowej w grupie interdyscyplinarnej

• zrozumie wagę zachowania bogactwa, integralności oraz świadomości dziedzictwa językowego świata

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega regularne, aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz stopień przygotowywania się do zajęć weryfikowany podczas kolokwiów odbywających się podczas semestru oraz domowych prac pisemnych. Dopuszcza się 2 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.