Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Flora i Fauna D

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4030-FF
Kod Erasmus / ISCED: 13.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0511) Biologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Flora i Fauna D
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty do wyboru/specjalizacyjne na kierunku MSOŚ oferowane przez Wydział Biologii
Strona przedmiotu: http://www.hydro.biol.uw.edu.pl
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Osobiste potwierdzenie uczestnictwa do końca maja jest niezbędne aby w nich uczestniczyć. Zapisy na konkretny termin zajęć (12-25 czerwca lub 26 czerwca-8 lipca) dokonywane są osobiście na początku semestru - wszelkie zmiany i rezygnacja z zajęć możliwa jest do końca maja, rezygnacja z zajęć po tym terminie skutkuje formalnymi sankcjami. Zapisy i informacje merytoryczne i organizacyjne: dr hab Paweł Koperski, Zakład Hydrobiologii UW, CNBCh, p.t.koperski@uw.edu.pl, 22 5526538. Szczegółowe i aktualne informacje na temat ćwiczeń dostępne na stronie Zakładu Hydrobiologii (http://www.hydro.biol.uw.edu.pl w części Dydaktyka).

Skrócony opis:

Zajęcia terenowe odbywające się na terenie stacji terenowych Uniwersytetu Warszawskiego na Pojezierzu Mazurskim: w Pilchach (część florystyczna) i w Urwitałcie (część faunistyczna). Celem zajęć jest poznanie różnorodności flory pod kątem jej zmienności sezonowej i przestrzennej oraz różnorodności fauny w podstawowych w krajobrazie nizin Polski środowiskach lądowych i słodkowodnych. Studenci będą mogli nauczyć się oznaczania roślin i zwierząt za pomocą kluczy i przewodników terenowych oraz poznać najpospolitsze gatunki roślin (drzew, krzewów i roślin zielnych) i zwierząt (ptaków, ryb i płazów oraz lądowych i wodnych bezkręgowców).

Pełny opis:

Zajęcia odbywają się na terenie stacji terenowych Uniwersytetu Warszawskiego na Pojezierzu Mazurskim: w Pilchach (część florystyczna) i w Urwitałcie (część faunistyczna). Zajęcia odbywają się w dwóch terminach: w drugiej połowie czerwca i pierwszej połowie lipca. Zajęcia trwają 13 dni i obejmują część florystyczną (6 dni) i część faunistyczną (6 dni) przedzielone wolna od zajęć niedzielą. Zaliczenie zajęć związane jest z zaliczeniem sprawdzianów cząstkowych. Zapisy na konkretny termin dokonywane są osobiście - obowiązuje limit miejsc. Studenci zobowiązani są do potwierdzenia udziału w zajęciach do końca maja i do pokrycia kosztów wyżywienia w trakcie zajęć.

Program zajęć:

A. Część botaniczna (Flora)

Zajęcia prowadzą pracownicy Zakładu Filogenetyki Molekularnej i Ewolucji oraz Zakładu Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska. Celem jest zapoznanie studentów z różnorodnością flory pod kątem jej zmienności sezonowej i przestrzennej oraz podstawowymi czynnikami, kształtującymi tę różnorodność. Studenci będą mogli nauczyć się oznaczania roślin za pomocą różnych kluczy i przewodników terenowych oraz poznać najpospolitsze gatunki drzew, krzewów i roślin zielnych.

Tematyka zajęć:

1. Siedliska i rośliny lasów (ols, grąd, bór).

2. Siedliska i rośliny łąk, pastwisk i suchych murawek.

3. Torfowiska niskie i wysokie.

4. Rośliny wodne.

5. Rośliny synantropijne (ruderalne i segetalne).

Zajęcia w pracowni:

1. Nauka oznaczania roślin za pomocą różnych kluczy.

2. Nauka rozpoznawania głównych rodzin okrytozalążkowych, reprezentowanych we florze Polski.

Do zaliczenia części florystycznej wymagana jest znajomość 100 gatunków roślin naczyniowych wybranych przez studenta, umiejętność posługiwania się kluczem do oznaczania, charakterystyka głównych rodzin roślin kwiatowych reprezentowanych w naszej florze i praktyczna umiejętność rozpoznawania roślin, należących do tych rodzin, znajomość charakterystyki podstawowych zbiorowisk i ich siedlisk.

B. Część zoologiczna (Fauna)

Zajęcia prowadzone są przez pracowników Zakładu Ekologii i Zakładu Hydrobiologii UW.

Celem zajęć jest: zapoznanie studentów z różnorodnością taksonomiczną najważniejszych grup fauny w lądowych i słodkowodnych środowiskach Polski; nauka rozpoznawania i oznaczania najważniejszych grup i przedstawicieli fauny, charakterystycznych dla poszczególnych środowisk; poznanie podstaw biologii poszczególnych grup fauny spotykanych w terenie, utrwalenie znajomości nomenklatury zoologicznej i taksonomii zwierząt; Nauka metodyki badań zoologicznych w terenie a także korzystania z kluczy i przewodników.

Tematyka zajęć:

W trakcie ćwiczeń studenci uczestniczą w trzech blokach ćwiczeniowych poświęconych różnym grupom fauny. Każdy z nich obejmuje wycieczki terenowe związane ze zbieraniem materiału i obserwacjami w terenie, wykłady i pokazy multimedialne oraz zajęcia w pracowni przy wykorzystaniu hodowli. Każdy z bloków ćwiczeniowych kończy się pisemnym sprawdzianem. Poszczególne dwudniowe zajęcia poświęcone są:

1. Lądowym bezkręgowcom.

2. Wodnym bezkręgowcom.

3. Kręgowcom (ptaki, ryby i płazy).

Do zaliczenia części faunistycznej wymagana jest umiejętność rozpoznawania poszczególnych grup zwierząt z wymaganą dokładnością (np. rodzin i rodzajów w przypadku większości bezkręgowców a gatunków w przypadku kręgowców). Student powinien wykazać się umiejętnościami pacy w terenie, korzystania z kluczy do oznaczania i atlasów oraz wiedzą na temat podstaw biologii wybranych grup fauny.

Literatura:

Dostarczona przez prowadzących w trakcie zajęć.

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu zajęć student:

1. Umie posługiwać się różnorodnymi kluczami do oznaczania roślin i zwierząt oraz przewodnikami do rozpoznawania pospolitych organizmów.

2. Potrafi opisać zespoły florystyczne i faunistyczne najważniejszych w krajobrazie nizinnym lądowych i wodnych środowisk.

3. Zna biologię najważniejszych przedstawicieli flory i fauny i metody znalezienia i zebrania ich w terenie.

Efekty kształcenia dla programu studiów obowiązującego od roku akademickiego 2018/2019:

Potrafi opisać zespoły florystyczne i faunistyczne najważniejszych w krajobrazie nizinnym lądowych i wodnych środowisk.

Zna biologię najważniejszych przedstawicieli flory i fauny i metody znalezienia i zebrania ich w terenie.

Umie posługiwać się różnorodnymi kluczami do oznaczania roślin i zwierząt oraz przewodnikami do rozpoznawania pospolitych organizmów.

Metody i kryteria oceniania:

Praca studenta oceniana jest na podstawie wyników testów pisemnych oraz aktywności w trakcie zajęć terenowych i laboratoryjnych. Pozytywne oceny ze wszystkich sprawdzianów cząstkowych, obecność na wszystkich zajęciach i aktywność są warunkiem zaliczenia.

Praktyki zawodowe:

-

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)