Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komunikacja społeczna w ochronie środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4030-KSOŚ Kod Erasmus / ISCED: 07.2 / (0399) Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja gdzie indziej niesklasyfikowane
Nazwa przedmiotu: Komunikacja społeczna w ochronie środowiska
Jednostka: Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem
Grupy: Przedmioty do wyboru/specjalizacyjne na kierunku MSOŚ oferowane przez UCBS
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Zajęcia prowadzone w sali. W uzasadnionych przypadkach będą realizowane zdalnie na platformie preferowanej przez Uniwersytet Warszawski, np. Google Meet.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Podczas wykładów i ćwiczeń studenci, na podstawie przykładów „z życia”, poznają zasady i metody komunikacji społecznej i rozwiązywania konfliktów w zarządzaniu środowiskiem i zrównoważonym rozwojem, w szczególności z zakresu dostępu do informacji, udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji dotyczących środowiska, w tym w planowaniu przestrzennym.

Pełny opis:

W trakcie zajęć studenci będą mogli poznać zarówno zagadnienia teoretyczne, jak i praktyczne związane z problemami komunikacji społecznej i metodami rozwiązywania konfliktów w zarządzaniu środowiskiem, zrównoważonym rozwoju czy planowaniu przestrzennym. Przedstawione zostaną również konkretne przykłady. Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawami prawnymi oraz zasadami prowadzenia komunikacji społecznej. Przedstawione jest szerokie spektrum metod komunikacji społecznej oraz rozwiązywania konfliktów środowiskowych wraz z analizą ich możliwości, ograniczeń i kosztów. W szczególności przedmiotem zajęć jest:

– dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie,

– udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji i planowaniu przestrzennym,

– rozwiązywanie konfliktów społecznych.

Ponadto studenci przygotowują koncepcję kampanii komunikacji społecznej związanej z wybranym elementem gospodarowania środowiskiem.

Podczas zajęć studenci mogą w sposób interaktywny zastosować zdobytą wiedzę oraz przygotować i wygłosić prezentacje. Na życzenie studenta możliwy jest indywidualny mentoring i coaching.

Literatura:

André, P., Enserink B., Connor D. & Croal P. 2006. „Public Participation International Best Practice Principles”, Special Publication Series No. 4., Fargo, USA: International Association for Impact Assessment.

Directive 2003/4/EC of the European Parliament and of the Council

of 28 January 2003 on public access to environmental information

and repealing Council Directive 90/313/EEC. Official Journal L 041, 14/02/2003 P. 0026 - 0032.

Directive 2003/35/EC of the European Parliament and of the Council

of 26 May 2003 providing for public participation in respect

of the drawing up of certain plans and programmes relating

to the environment and amending with regard to public participation

and access to justice Council Directives 85/337/EEC and 96/61/EC - Statement by the Commission. Official Journal L 156 , 25/06/2003 P. 0017 - 0025.

Konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, sporządzona w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r., 2003, Dz.U. Nr 78, poz. 706.

MRR, 2008, Inwestycje infrastrukturalne. Komunikacja społeczna i rozwiązywanie konfliktów, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.

Lovan W.R., Murray M., Shaffer R. (ed.), 2004, Participatory Governance: Planning, Conflict Mediation and Public Decision-Making in Civil Society, Ashgate, Aldershot.

Mossberger K., Clarke S.E., John P. (ed.), The Oxford Handbook of Urban Politics, Oxford University Press, New York 2012.

MRR, 2008, Inwestycje infrastrukturalne. Komunikacja społeczna i rozwiązywanie konfliktów, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.

Roge-Wiśniewska M., 2010, Environmental Management and Assessment, University of Warsaw, Warsaw.

Roge-Wiśniewska M. 2012, Zaangażowane społecznie zarządzanie środowiskiem jedną z dróg do zrównoważonego rozwoju, w: Kantowicz E., Roge-Wiśniewska M. (red.), Cywilizacja a środowisko – wyzwania i dylematy, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 217–229.

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 2003, Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 2008, Dz.U. Nr 199, poz. 1227.

Efekty uczenia się:

Student posiada wiedzę na temat uwarunkowań prawnych oraz metod komunikacji społecznej, w tym wzajemnego współdziałania sektora publicznego z sektorem społeczeństwa obywatelskiego i sektorem biznesu jak również sposobów rozwiązywania konfliktów w zarządzaniu środowiskiem, zrównoważonym rozwoju czy planowaniu przestrzennym.

Posiada praktyczne umiejętności w zakresie diagnozowania i rozwiązywania konfliktów. Potrafi pozyskiwać i krytycznie dobierać dane z literatury i innych źródeł, także w języku angielskim. Integruje uzyskane informacje, interpretuje je, a także wyciąga wnioski.. Potrafi w sposób jasny, logiczny i precyzyjny przygotowywać opracowania pisemne, prezentacje i wystąpienia w języku polskim. Ma pogłębioną umiejętność przygotowania i przedstawienia prezentacji ustnych, w języku polskim, dotyczących szczegółowych zagadnień z zakresu komunikacji społecznej i rozwiązywania konfliktów.

Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z pełnieniem różnych funkcji społecznych i zawodowych w zarządzeniu środowiskiem i innych aspektach zrównoważonego rozwoju. Ma świadomość swojej roli społecznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu w sposób powszechnie zrozumiały informacji i opinii dotyczących zrównoważonego rozwoju, a w szczególności zarządzania środowiskiem.

Metody i kryteria oceniania:

Prace pisemne (35%), prezentacje ustne i interaktywne warsztaty (35%), terminowość wykonania prac i aktywność (15%), obecność na zajęciach (15%).

Maksymalna dopuszczalna liczba nieobecności na zajęciach podlegających usprawiedliwieniu przez studenta: 2. Więcej nieobecności może być usprawiedliwiona zgodnie z regulaminami obowiązującymi na UW, tj. np. na podstawie zaświadczenia lekarskiego.

Zaliczenie na ocenę. Zaliczenie poprawkowe na podstawie wykonanych prac dodatkowych.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.