Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona środowiska i co dalej?

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4030-OŚCD
Kod Erasmus / ISCED: 07.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0410) Biznes i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ochrona środowiska i co dalej?
Jednostka: Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Zajęcia prowadzone w sali i w terenie. W uzasadnionych przypadkach seminarium będzie prowadzone zdalnie na platformie preferowanej przez Uniwersytet Warszawski, np. Google Meet.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali i w terenie

Skrócony opis:

Zadaniem kursu jest zapoznanie słuchaczy z rynkiem pracy w szeroko rozumianej ochronie środowiska oraz wymaganej wiedzy, umiejętności i kompetencji do poszczególnych rodzajów pracy. W trakcie zajęć poruszana jest problematyka związana z kształtowaniem kariery zawodowej. Zajęcia służą również poszerzeniu świadomości uczestników w obszarze własnych kompetencji zawodowych i społecznych. Poruszone zostaną etyczne aspekty wykonywania zawodu. Ważnym elementem kursu są warsztaty coachingowe. Na życzenie studenta możliwy jest indywidualny mentoring i coaching.

Pełny opis:

Podczas zajęć poruszana będzie następująca problematyka:

1. specyfika rynku pracy związanego z ochroną środowiska, gospodarowaniem zasobami i rozwojem zrównoważonym (na wybranych przykładach),

2. wiedza, umiejętności, kompetencje absolwentów MSOŚ,

3. postawy, preferencje i predyspozycje zawodowe oraz inne czynniki wpływające na wybór kierunku rozwoju zawodowego,

4. kompetencje zawodowe i społeczne uczestników zajęć i sposoby ich rozwijania,

5. rola samodoskonalenia,

6. kształtowanie kariery zawodowej,

7. etyczne aspekty wykonywania przykładowych zawodów.

Ważnym elementem kursu są warsztaty coachingowe, podczas których studenci pracują nad poszerzaniem świadomości własnych kompetencji zawodowych i społecznych oraz potencjalnych możliwości rozwoju zawodowego. Na życzenie studenta możliwy jest

indywidualny mentoring i coaching.

Literatura:

Bajcar B., Borkowska A., Czerw A., Gąsiorowska A., Nosal C.S. (2006). Psychologia preferencji i zainteresowań zawodowych. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy, Rozdział 3, 59-98.

Czarnota - Bojarska, J. (2004). Trzy podejścia do problemu dopasowania człowiek - organizacja. Psychologia. Edukacja i Społeczeństwo, 1, 1, 23 - 36.

Czarnota - Bojarska, J. (1991). Satysfakcja z pracy. Przegląd teorii i badań. W: G. Kranas (red), Wybrane zagadnienia społecznej psychologii organizacji (t. II, s. 70 - 103). Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii.

Fryczyńska M., Jabłońska-Wołoszyn M., (2008), Praktyczny przewodnik rozwoju zawodowego pracowników, Wydawnictwo PLACET, Warszawa.

Suchar M. (2010), Modele karier. Przewidywanie kolejnego kroku, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa.

Roge-Wiśniewska M., 2010, Environmental Management and Assessment, University of Warsaw, Warsaw.

Schultz, D. P., Schultz, S. E. (2002). Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 2008.06.

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 2003, Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 2008, Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 z późniejszymi zmianami.

Efekty uczenia się:

Wiedza - po zakończeniu przedmiotu studenci:

- znają specyfikę rynku pracy związanego z ochroną środowiska,

- mają rozeznanie w możliwościach pracy po kierunku ochrona środowiska,

- rozumieją podstawowe zasady planowania kariery zawodowej,

- wiedzą w jaki sposób mogą rozwijać swoje kompetencje.

Umiejętności - studenci będą potrafili:

- prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z pełnieniem różnych funkcji społecznych i zawodowych,

- podjąć działania zmierzające do kierowania własną karierą,

- właściwie dobrać sposób motywowania do rozwoju osobistego i zawodowego,

- świadomie dobierać sposoby rozwoju swoich kompetencji zawodowych.

Kompetencje - studenci:

- prawidłowo identyfikują i rozstrzygają dylematy związane z zarządzaniem karierą zawodową,

- mają świadomość znaczenia i roli etyki zawodowej,

- mają świadomość etycznych aspektów wykonywanego zawodu.

Metody i kryteria oceniania:

Prace pisemne (35%), prezentacje i interaktywne warsztaty (35%), ocena ciągła tj. punktualność i aktywność (15%) obecność na zajęciach (15%).

Dozwolona maksymalna liczba nieobecności studenta: 2. Więcej nieobecności można usprawiedliwić zgodnie z przepisami

obowiązującymi na Uniwersytecie Warszawskim, np. na podstawie zaświadczenia lekarskiego.

Zaliczenie na ocenę. Poprawa zaliczenia na podstawie dodatkowej pracy wykonanej przez studenta.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)