Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy meteorologii i klimatologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4030-PMK-CW
Kod Erasmus / ISCED: 07.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy meteorologii i klimatologii
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na 1 sem. I r. studiów I st. na kierunku MSOŚ
Przedmioty obowiązkowe na kierunku MSOŚ oferowane przez Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość podstaw fizyki, chemii i matematyki.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Poznanie głównych zasad i celów obserwacji meteorologicznych. Opanowanie umiejętności statystycznego opracowania danych klimatologicznych i podstawowych metod prezentacji wyników badań.

Pełny opis:

Organizacja sieci meteorologicznej i monitoring pogody/klimatu w Polsce. Zasady organizacji pracy stałych punktów obserwacyjnych. Własne codzienne obserwacje meteorologiczne (chmury, zjawiska atmosferyczne, inne elementy meteorologiczne) i możliwość rozpoznawania na ich podstawie procesów dokonujących się w atmosferze. Podstawowe źródła danych klimatologicznych. Statystyczne metody opracowań klimatologicznych, najczęściej stosowane charakterystyki. Podstawowe graficzne metody prezentacji wyników opracowań. Wybrane klasyfikacje klimatu lokalnego i zasady kartowania topoklimatycznego. Praktyczne aspekty badań topoklimatycznych. Ocena klimatu lokalnego z punktu widzenia różnych form gospodarowania przestrzenią. Melioracje klimatu lokalnego. Podstawowe źródła danych dotyczących zanieczyszczenia powietrza. Zależność warunków aerosanitarnych od sytuacji meteorologicznej. Metody opracowań warunków aerosanitarnych.

Literatura:

1. Dworak T.Z., 1994, Fizyka środowiska atmosferycznego. Wyd. AGH, Kraków.

2. Falkowska L., Korzeniewski K., 1995, Chemia atmosfery. WUG, Gdańsk.

3. Flemming G., 1983, Klimat - środowisko - człowiek. PWRiL, Warszawa.

4. Juda J., Chróściel S., 1974, Ochrona powietrza atmosferycznego. WNT, Warszawa.

5. Kossowska-Cezak U., Martyn D., Olszewski K., 2000, Meteorologia i Klimatologia - pomiary - obserwacje - opracowania, PWN, Warszawa.

6. Kożuchowski K., Przybylak R., 1995, Efekt cieplarniany. PW WP, Warszawa.

7. Kulisz I., 1989, Kwaśne opady i ich wpływ na środowisko. IOŚ, Wyd. Geolog, Warszawa.

8. Mészáros E., 1981, Atmospheric chemistry. Akademiai Kiado, Budapest.

9. Meteorologia i klimatologia, 2005, Kożuchowski K. (red.), PWN, Warszawa.

10.Olszewski K., 1995, Meteorologia zanieczyszczeń - wybrane zagadnienia. WUW, Warszawa.

11. Olszewski K., 1991, Wpływ zjawisk meteorologicznych i warunków topograficznych na rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń atmosferycznych. Centralny Ośrodek Doskonalenia Kadr Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Dębem.

12. Parczewski W., 1969, Pogoda a zanieczyszczenia przemysłowe atmosfery. WKiŁ, Warszawa.

13. Siemiński M., 1994, Fizyka zagrożeń atmosfery. PWN, Warszawa.

14. Strauch E., 1975, Meteorologia a środowisko. PWN, Warszawa.

15. Wojciechowski K., 1976, Metody obliczania stopnia zanieczyszczenia powietrza. Acta Univ. Wratislav. nr 312, Wrocław.

16. Wytyczne obliczania stanu zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. (Dz.U. nr 1 z 2003 r. poz. 12).

Efekty uczenia się:

UMIEJĘTNOŚCI:

1. Potrafi wstępnie opracować i zaprezentować wyniki pomiarów meteorologicznych.

2. Potrafi na podstawie obserwacji pogody opisać procesy zachodzące w atmosferze.

3. Potrafi samodzielnie wykonać meteorologiczne pomiary terenowe.

4. Umie analizować i opisać wpływ sytuacji meteorologicznej na warunki aerosanitarne.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenianie ciągłe (prace sprawdzające stopień opanowania nauczanych umiejętności).

Praktyki zawodowe:

Nie są wymagane.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Kicińska
Prowadzący grup: Krzysztof Jarzyna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)