Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo międzynarodowe ochrony środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4030-PMOS
Kod Erasmus / ISCED: 07.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawo międzynarodowe ochrony środowiska
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na 2 sem. III r. studiów I st. na kierunku MSOŚ
Przedmioty obowiązkowe na kierunku MSOŚ oferowane przez Wydział Prawa i Administracji
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (lista przedmiotów):

Prawo ochrony środowiska 4030-POS
Wstęp do prawoznawstwa 4030-PRAW

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać podstawową wiedzę dotyczącą systemu prawa, instrumentów prawnych, zasad polskiego prawa ochrony środowiska.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Historia rozwoju prawa międzynarodowego i jego podstawowe instrumenty prawne min. Konwencja dot. ochrony migrujących ptaków w USA i Kanadzie 1916, Międzynarodowa Konwencja, Konwencja z Ramsar 1971, Konwencja bońska z 1979, Konwencja z Rio de Janeiro z 1992r. Analiza zasad prawa międzynarodowego, zasada prewencji, ppp, zrównoważonego rozwoju, ostrożności. Problemy dotyczące odpowiedzialności za szkody w środowisku. Rola UNEP w kształtowaniu zasad odpowiedzialności, definicja szkody w środowisku. Analiza sprawy Trail Smelter i Gabcikovo-Nagymaros. Odpowiedzialność cywilna za szkody w środowisku. Ochrona dotycząca zmian klimatu, wód, bioróżnorodności, ochrona przed odpadami. Rola europejskich organizacji międzynarodowych w kształtowaniu prawa ochrony środowiska. UE - historia integracji, rola instytucji europejskich. Etapy rozwoju prawa ochrony środowiska. Rozstrzyganie sporów – rola TS i Sądu UE, analiza wiodących orzeczeń. Znaczenie Rady Europy w kształtowaniu prawa ochrony środowiska.

Pełny opis:

Wykład dotyczy kształtowania systemu prawa międzynarodowego ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem źródeł prawa, instrumentów prawnych począwszy od pierwszych konwencji dotyczących ochrony dzikiej fauny, poprzez wczesne działania ONZ w dziedzinie ochrony środowiska, aż po działania ONZ, które zaowocowały konferencjami w Sztokholmie, Rio de Janeiro, w Johannesburgu oraz konferencją Rio+20. Omówione zostaną wyniki konferencji i ich wpływ na rozwój prawa międzynarodowego. Studenci zapoznają się z zasadami prawa międzynarodowego, w tym zasadą prewencji zrównoważonego rozwoju, ostrożności, ppp, wspólnej lecz dzielonej odpowiedzialności etc. W toku wykładu przedstawiona zostaną kierunki działań organizacji międzynarodowych ONZ, Rady Europy, Unii Europejskiej oraz OBWE. Przedstawione zostaną instrumenty prawne tych organizacji, charakterystyczne formy działania. Studenci zapoznani zostaną z funkcjonowaniem systemu instytucjonalnego. Studenci zapoznani zostaną również z rozstrzyganiem sporów i kwestiami prawnymi związanymi z odpowiedzialnością za szkody w środowisku w ramach systemu instytucjonalnego Rady Europy, Unii Europejskiej. Studenci analizować będą orzeczenia ETPCz, TS i Sądu UE. Analizowana będzie również rola Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości. Jeśli chodzi o aspekty prawno-materialne wykład dotyczyć będzie wybranych trzech obszarów: zmian klimatu, niebezpiecznych odpadów i transgranicznego ich przepływu oraz ochrony różnorodności biologicznej. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na zagadnienie dotyczące prawa instytucjonalnego UE, historii integracji, rozwoju prawa ochrony środowiska oraz prawa horyzontalnego, prawa ochrony powietrza, gospodarowania odpadami, ochrony wód, ochrony przyrody. Rola obywateli w procesie kształtowania prawa, dostęp do informacji oraz wymiaru sprawiedliwości w Luksemburgu i Strasburgu.

Literatura:

Prawo materialne UE i polityki pod redakcją J. Barcza.

Prawo ochrony środowiska, J. Jendrośka, M. Bar.

European Environmental Law-Jan Jans.

Międzynarodowe Prawo Środowiska - Maria Magdalena Kenig-Witkowska.

Międzynarodowe prawo środowiska-wybór i wprowadzenie Maria Magdalena Kenig Witkowska.

Europejski Przegląd Sądowy - nr 1 /2014-Hanna Machińska, EKPCz jako instrument ochrony praw jednostki w związku z zanieczyszczeniami środowiska.

Efekty uczenia się:

Student posiadać będzie wiedzę dotyczącą struktur instytucji międzynarodowych, ich działalności. Analizować będzie teksty aktów prawa międzynarodowego. W związku z tym będzie mógł określić obowiązki wynikające z konwencji międzynarodowych adresowane do państw oraz obowiązki i uprawnienia adresowane do innych podmiotów. Efektem zajęć będzie również nabycie umiejętności analizowania orzeczeń sądowych i określania zasadniczych tez orzeczniczych. Student pozna również system wyszukiwania orzeczeń sądowych (w UE i Radzie Europy).

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się egzaminem na podstawie wiedzy uzyskanej w czasie wykładu i wskazanej literatury.

Praktyki zawodowe:

Nie są wymagane.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Machińska
Prowadzący grup: Hanna Machińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)