Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rekultywacja i remediacja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4030-REK-W
Kod Erasmus / ISCED: 13.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0511) Biologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Rekultywacja i remediacja
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Biologiczny blok do wyboru dla I roku studiów I st. na kierunku MSOŚ
Przedmioty do wyboru/specjalizacyjne na kierunku MSOŚ oferowane przez Wydział Biologii
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali i w terenie

Skrócony opis:

Problemy terenów zdegradowanych i ich rekultywacja.

Wpływ zanieczyszczeń na organizmy i ekosystemy.

Rekultywacja – kierunki, metody, fazy.

Gatunki roślin polecane do rekultywacji z ostrzeżeniem przed gatunkami inwazyjnymi.

Zabiegi i możliwości przywracania walorów przyrodniczych terenów zdegradowanych - renaturyzacja.

Pełny opis:

Rodzaje degradacji środowiska, sposoby zapobiegania degradacji i możliwości rekultywacji terenów zdegradowanych.

Wpływ zanieczyszczeń na organizmy i ekosystemy.

Podstawowe pojęcia dotyczące rekultywacji – rodzaje, fazy procesu, przykłady.

Gatunki roślin zalecane do rekultywacji.

Organizmy inwazyjne – biologia i ekologia.

Ekologiczne metody przywracania walorów przyrodniczych terenom zdegradowanym (renaturyzacja).

Wykorzystanie organizmów żywych do oczyszczania środowiska (fitoremediacja).

Literatura:

Karczewska A. Ochrona gleb i rekultywacja terenów zdegradowanych, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław 2008.

Wierzbicka M. Ekotoksykologia. Rośliny, gleby, metale, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015.

Efekty uczenia się:

Student:

Zna podstawowe procesy degradacji i sposoby przeciwdziałania.

Potrafi powiązać rodzaj zanieczyszczenia z rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej.

Potrafi określić wpływ różnych rodzajów zanieczyszczeń na organizmy i ekosystem.

Rozumie zastosowanie i potrafi wykorzystać metody biologiczne (biotesty) do określenia stopnia skażenia środowiska.

Rozpoznaje inwazyjne gatunki flory i fauny.

Potrafi wymienić problemy środowiskowe składowisk odpadów komunalnych, hałd pogórniczych, terenów zakwaszonych i zasolonych oraz podać sposoby ich rekultywacji.

Potrafi określić kierunek rekultywacji na podstawie uwarunkowań środowiskowych.

Zna przebieg kolejnych faz rekultywacji i potrafi ocenić przebieg procesu.

Rozróżnia wpływ technicznych i biologicznych metod rekultywacji na środowisko.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin - część ustna (znajomość roślin, ich pochodzenia, biologii i ekologii); część pisemna na podstawie tematyki wykładów; brak możliwości poprawy oceny pozytywnej z egzaminu uzyskanej w pierwszym terminie.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Panufnik-Mędrzycka
Prowadzący grup: Ingeborga Jarzyna, Dorota Panufnik-Mędrzycka, Małgorzata Wierzbicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)