Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Selected Environmental Management Tools

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4030-SEMT
Kod Erasmus / ISCED: 04.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0410) Biznes i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Selected Environmental Management Tools
Jednostka: Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Zajęcia prowadzone w sali. W uzasadnionych przypadkach będą realizowane zdalnie na platformie preferowanej przez Uniwersytet Warszawski, np. Google Meet.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Basic principles and elements of environmental management. Key elements e.g.:

- environmental management systems,

- EIA and SEA,

- Critical description of the investment,

- Impact identification,

- Mitigations measures,

- Serious accidents.

Pełny opis:

Basic principles and elements of environmental management. Key elements e.g.:

- environmental management systems,

- EIA and SEA,

- Critical description of the investment,

- Impact identification and presentation; EIA should effectively assist decision maker and other stakeholders in reaching consensus,

- Mitigations measures,

- Serious accidents.

Students obtain:

- knowledge of the basic elements and principles of environmental management,

- the ability to understand and present selected elements of EIA reports.

General information concerning environmental impact assessment or statement. They can also understand recommendations and decision connecting EIA and SEA tools. Students are ready to cooperate in groups come into being for preparation some key elements of EIA reports.

Literatura:

• Directive 2014/52/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 amending Directive 2011/92/EU on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment.

• Directive 2011/92/EU on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment.

• Bohatkiewicz J., 2007, A handbook of good practice in performing environmental studies of domestic roads. edited by J. , GDDKiA/EKKOM Sp. z o.o. Krakow 2007.

• Folmer H. and Gabel H. L, (eds.), Principles of Environmental and Resource Economics. A Guide for Students and Decision-Makers, Second Edition, Edward Elgar Publishing 2000, especially pp.130-156.

• Gałaś S., 2014, Assessment of the Quality of the Environment in the V4 Countries, AGH University of Science and Technology Press, Krakow.

• Roge-Wiśniewska M. (ed.), 2010, Environmental Management and Environmental Assessment in Poland, University of Warsaw, Warsaw.

• EEA, 2018. Waste prevention in Europe — policies, status and trends in reuse in 2017. EEA Report No 4/2018, European Environmental Agency.

Efekty uczenia się:

Knowledge – a graduate knows and understands:

- knows the tools of environmental management;

- predicts the effects of human interference in the natural environment;

- understands the place of environmental principles of sustainable development in social and economic life.

Skills – a graduate can:

- describe key elements of possible impacts, serious accidents and mitigation measures of selected investments;

- presents the results of her/his work in public.

Social competences – the graduate is ready to:

- effectively communicates in speech and in writing in the field of environmental management;

- improves her/his professional skills.

Metody i kryteria oceniania:

Projekt (35%), prezentacje (35%), ocena ciągła tj. punktualność i aktywność (15%) i kontrola obecności (15%).

Dozwolona maksymalna liczba nieobecności studenta: 2. Więcej nieobecności można usprawiedliwić zgodnie z przepisami

obowiązującymi na Uniwersytecie Warszawskim, np. na podstawie zaświadczenia lekarskiego.

Zaliczenie na ocenę. Poprawa zaliczenia na podstawie dodatkowej pracy wykonanej przez studenta.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)