Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Utylizacja odpadów i ścieków

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4030-UOS Kod Erasmus / ISCED: 07.2 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Utylizacja odpadów i ścieków
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na 2 sem. III r. studiów I st. na kierunku MSOŚ
Przedmioty obowiązkowe na kierunku MSOŚ oferowane przez Wydział Chemii
Strona przedmiotu: http://www.chem.uw.edu.pl/people/HWilczura/
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Podstawy chemii ogólnej, nieorganicznej i organicznej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu studenci zapoznają się teoretycznie jak również praktycznie z metodami utylizacji odpadów i ścieków różnego pochodzenia. Treści przedmiotu realizowane są w aspekcie podstaw teoretycznych, praktycznej realizacji jak również skuteczności ochrony środowiska naturalnego.

Pełny opis:

Treści wykładu: Odpady czy surowce, dwa oblicza przemysłu chemicznego. Udział poszczególnych gałęzi przemysłu w emisji zanieczyszczeń: technologie mało i bezodpadowe. Metody utylizacji odpadów. Spalarnie i spalanie odpadów komunalnych, szpitalnych. Utylizacja odpadów lekowych i środków farmaceutycznych. Lokowanie odpadów pod ziemią oraz ich głębinowe zatłaczanie. Nowoczesne metody przetwórstwa odpadów. Utylizacja odpadów mineralnych za pomocą plazmy (produkcja koncentratów metali). Ekstrakcja katalityczna-rozdzielanie wspomagane.

Ćwiczenia laboratoryjne:

Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne: uzdatnianie wody w kolumnie sorpcyjnej, oczyszczanie ścieków organicznych z wykorzystaniem złoża spłukiwanego, zastosowanie metod membranowych do oczyszczanie ścieków olejowych, oczyszczanie gazów odlotowych ze związków organicznych, identyfikacja odpadów polimerycznych, recykling odpadów PET, adsorpcyjne odsiarczanie gazów odlotowych, spalanie i rozkład termiczny odpadów z tworzyw sztucznych.

Literatura:

Literatura (wykład)

1. J. Warych, "Oczyszczanie przemysłowych gazów odlotowych" PWN, 2000.

2. B. Głowiak, E. Kempa, T. Winnicka, "Podstawy ochrony środowiska", PWN, Warszawa, 1985.

3. L. Hartmann L." Biologiczne oczyszczanie ścieków" Wyd. Instalator Polski.

4. J. Zawożdziak, M. Kozłowski, "Podstawy recyklingu tworzyw sztucznych".

5. A.K. Błędzki "Recykling materiałów polimerowych" WNT.

6. S.K. Wiąckowski, „Wybrane zagadnienia ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego człowieka” PWN Warszawa 1989.

7. Cz. Rosik-Dulewska „Podstawy gospodarki odpadami” WNP 2007.

8. B. Bartkiwicz – Oczyszczanie ścieków przemysłowych”, PWN 2002.

Literatura (pracownia)

1. Podręcznik do ćwiczeń z technologii chemicznej, Praca zbiorowa pod red. nauk. prof. dr hab. Teresy Kasprzyckiej-Gutmann, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1996 ISBN 83-230-9837-9.

2. Ćwiczenia laboratoryjne z chemii ogólnej, Praca zbiorowa, Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, Warszawa 1997, ISBN 83-907963-1-7.

3. Polska Norma PN-85/C - 04578/02, Woda i ścieki. Badania zapotrzebowania tlenu i zawartości węgla organicznego. Oznaczanie chemicznego zapotrzebowania tlenu (ChZT) metodą nadmanganianową. Wydawnictwo Normalizacyjne "Alfa", Warszawa 1986.

Polska Norma PN-91/C-04551/01, Woda i ścieki. Oznaczanie twardości wapniowej metodą kompleksometryczną, Wydawnictwo Normalizacyjne "Alfa", Warszawa 1991.

4. Anorganikum, Lehr- und Praktikumsbuch der anorganischen Chemie..., Teil 2, Praca zbiorowa, VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin 1989 ISBN 3-326-00077-4.

5.Ionnyi abmien i yevo primenenie, Tshumoff K., W. Izdatelstwo Akademii Nauk SSSR, Moskwa 1959.

6. Oczyszczanie wody, A. L. Kowal, M. Świderska-Bróż, Wydanie szóste, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa - Wrocław 2009, ISBN 978-83-01-15871.

6a. Jak małże pilnują nam wody, Anna Czuba, "Gazeta Stołeczna", Wydanie Internetowe, 03.10.2012, Link,

7. Woda dla kotłów parowych i obiegów chłodzących siłowni cieplnych, Stańda J., WNT Warszawa 1992r., ISBN 83-204-1343-5.

8. Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja wsi, Szpindor Adam, Arkady, rok wydania: 1998, s. 447, wydanie 2 poprawione, ISBN 83-213-3968-9.

9. Metody elektroanalityczne, Cygański Andrzej, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1995, ISBN 83-204-1876-3.

10. Uzdatnianie wody, Prac. zbior. pod red. Jacka Nawrockiego i Sławomira Biłozora, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2000, ISBN 83-01-13207-8 Literatura uzupełniająca:

11. "Geneza i rozwój inżynierii miejskiej", Janczewski Henryk, Rozdział 4: "Zaopatrzenie Warszawy w wodę", Wyd. Arkady, Warszawa 1971.

12. Pomiary własne, niepublikowane.

13. Water Quality Assotiation http://www.wqa.org/

14. Głowiak B., Kempa E., Winnicki T. - Podstawy ochrony środowiska, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1985.

15. Praca Zbiorowa pod red. Nauk. Teresy Kasprzyckiej - Guttman - Podręcznik do ćwiczeń z technologii chemicznej, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1996, ISBN 83-230-9837-9.

16. Polska Norma PN-85/C - 04578/02 , Woda i ścieki. Badania zapotrzebowania tlenu i zawartości węgla organicznego. Oznaczanie chemicznego zapotrzebowania tlenu (ChZT) metodą nadmanganianową. Wydawnictwo Normalizacyjne "Alfa", Warszawa 1986.

17. Szpindor A., - Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja wsi, Wyd. ARKADY, Warszawa 1998, ISBN 83-213-3968-9.

18. Hartmann L., - Biologiczne oczyszczanie ścieków, Wyd. Instalator Polski, Warszawa 1996, ISBN 83-902636-4-5.

19. Koziorowski B., Kucharski J.- Ścieki Przemysłowe, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1964.

20. Kumider J. - Utylizacja odpadów przemysłu rolno-spożywczego. Aspekty towaroznawcze i ekologiczne. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1996, ISBN 83-85530-63-0

21. Materiały zaczerpnięte ze stron www firm Krueger, Instalex-Bioox Sp.z o.o., WTW i in.

22. Miksch K., - Biotechnologia środowiskowa, część I, Fundacja Ekologiczna "Silesia", Katowice 1995, ISBN 83-902174-3-0.

23. Bodzek M., Bohdziewicz J. - Membrany w biotechnologii. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria Inżynieria Środowiska Nr 35, Gliwice 1993.

24. Pawlaczyk-Szpilowa M., Mikrobiologia wody i ścieków, PWN, Warszawa 1978.

25. www.epa.gov - współczesne techniki analityczne w oczyszczalniach ścieków

26. obieg azotu i fosforu w środowisku

27. Bartkiewicz B. - Oczyszczanie ścieków przemysłowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, ISBN 83-01-13808-4.

28. Tchobanoglous, G.; F.L. Burton; D.H. Stensel. (2003). Metcalf and Eddy. Wastewater Engineering Treatment and Reuse, Fourth Edition. Tata McGraw-Hill Publishing Company Limited, New Delhi. 29. Yung-Tse Hung, Lawrence K Wang, Nazih K Shammas, Handbook od Environment and Waste Management - Air and Water Pollution Control World Publishing Co. Pte. Ltd. Singapore 2012, ISBN-13 978-981-4327-69-5. ISBN-10 981-4327-69-7.

30. A. Selecki, R. Gawroński; Podstawy projektowania wybranych procesów rozdzielania mieszanin, WNT, 1998.

31. R. Rautenbach; Procesy membranowe; WNT, 1996.

32. Praca zbiorowa pr. A. Narębskiej; Membrany i membranowe techniki rozdziału; Tempus Projekt JEN-04720PL, 1997 4.

33. M. Bodzek, J. Bohdziewicz, K. Konieczny; Techniki membranowe w ochronie środowiska,; Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 1997.

34. J. Warych, „Oczyszczanie przemysłowych gazów odlotowych”. WNT, 1994r.

35. M. Kabasch-Korbutowicz „Membrany wokół nas”, VIII ogólnopolska Konferencja.

Naukowa, Kompleksowe i szczegółowe problemyin_ynierii środowiska, Darłówko, str.61.

36. J. Ceynowa, „Membrany selektywne i procesy membranowe”, Membrany selektywne i procesy membranowe, w:// „Membrany. Teoria i praktyka.”: wykłady monograficzne i specjalistyczne. Z. 1 /red. R. Wódzki, 2003, 7-29. Fundacja Rozwoju Wydziału Chemii, UMK, Toruń 2003.

37. B. Głowiak, E. Kempa, T. Winnicka, „Podstawy ochrony środowiska”, PWN, Warszawa, 1985r.

38. S. K. Wiackowski, „Wybrane zagadnienia ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego człowieka” PWN Warszawa, 1989.

39. Skupińska K, Misiewicz I, Kasprzycka-Guttman T, Polycyclic aromatic hydrocarbons: physical properties, environmental appearance and impact on living organisms. Acta Pol Pharm 2004 61:233-240.

40. B. J. Alloway, D. C.Ayres, „Chemiczne podstawy zanieczyszczenia środowiska”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1999r.

41. L. Falkowska, K. Korzeniewski, „Chemia atmosfery”, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 1998r.

42. A. M. Trzeciak, „Wstęp do chemii nieorganicznej środowiska”, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 1995r.

43. Peter O’Neill, „Chemia srodowiska”, PWN,1997.

44. Praca zbiorowa pod redakcja L. Wachowskiego, P. Kirszensztejna „Ćwiczenia z podstaw chemii środowiska”, Poznań, 1999r.

45. J. Zawoździak, M. Kozłowski, „Podstawy recyklingu tworzyw sztucznych”.

46. T. U. Gerngross, S. C. Slater, Świat Nauki, Nr 11/2000.

47. J. Bojanowicz, Przegląd Techniczny, Nr 14/2000.

48. CEEPUS, Recykling Tworzyw Sztucznych, Materiał konferencyjne.

49. Praca zbiorowa pod red. Z. Florjańczyka i S. Penczka, Chemia polimerów tom III, Oficyna Wyd. PW, 1997.

50. Praca zbiorowa pod red. A. K. Błędzkiego, Recykling materiałów polimerowych, WNT,1997.

51. J. Polaczek, P. Penczek, Z. Wielgosz, R. Ostrysz, E. Kowalska, A. Lendzion, Z. Machowska, Przem. Chem. Nr5/1997.

52. T. Sikorski, "Podstawy chemii i technologii polimerów", PWN Warszaw, 1985.

53. "Thermal stability of polymers" vol.1, Edited by RobertT. Conley, Marcel Dekker., New York 1970.

54. W. Schnabel, "Polymer degradation", Akademie-Verlag, Berlin 1981.

55. Praca zbiorowa pod red. Z. Florianczyka i S. Penczka, "Chemia polimerów" t. III, Oficyna Wydawnicza, PW. 1997.5.

56. Praca zbiorowa pod red. A. K. Błędzkiego, "Recykling materiałów polimerowych", WNT Warszawa, 1997.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu wykładu student posługuje się podstawowymi wiadomościami na temat zanieczyszczeń i odpadów emitowanych do środowiska, potrafi opisać sposoby minimalizacji odpadów komunalnych i przemysłowych, oraz dokonać oceny metod ich utylizacji.

Laboratorium pogłębia wiadomości na temat ochrony środowiska i minimalizacji odpadów komunalnych, przemysłowych, oraz metod ich utylizacji a także praktycznie zapoznaje studentów z podstawowymi metodami utylizacji i neutralizacji odpadów gazowych, ciekłych i stałych.

Po zakończeniu kursu studenci potrafią podejmować decyzje dotyczące wyboru metody zagospodarowywania lub utylizacji odpadów przemysłowych.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład kończy egzamin pisemny W TRYBIE ZDALNYM.

Laboratorium: kolokwia pisemne przed każdym ćwiczeniem i sprawozdanie po zakończeniu.

Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną z oceny końcowej pracowni i oceny z egzaminu.

Praktyki zawodowe:

Nie są prowadzone.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Wilczura-Wachnik
Prowadzący grup: Agnieszka Krogul-Sobczak, Elżbieta Megiel, Adam Myśliński, Hanna Wilczura-Wachnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Zajęcia rozpoczynają się 26 lutego 2020 r.

Porządek zajęć w tym dniu będzie następujący:

1. Wykład „Utylizacja odpadów i ścieków” dr Agnieszki Krogul-Sobczak rozpocznie się o godz. 8:15 w sali 305.

2. Pierwsza pracownia rozpocznie się o godz. 10:00 w sali 115. Będzie to spotkanie informacyjne zakończone wpisaniem się na listę grup ćwiczeniowych.

Regulamin pracowni:

1. Pracownia Utylizacji i Neutralizacji Odpadów i Zanieczyszczeń obejmuje obowiązkowy wykład wprowadzający i trzy ćwiczenia. Aby uzyskać zaliczenie ćwiczenia student obowiązany jest przeprowadzić eksperyment, przedstawić sprawozdanie oraz zdać kolokwium.

2. Ćwiczenia wykonywane są w grupach trzyosobowych

3. Przed przystąpieniem do eksperymentu student zdaje kolokwium obejmujące podstawy teoretyczne eksperymentu oraz cel i przebieg ćwiczenia.

4. Grupa wykonuje wspólny opis ćwiczenia. Opisy mogą być także wykonane indywidualnie. Za bardzo dobry opis indywidualny można uzyskać dodatkowo 0,5 pkt. Termin oddania opisu – do dwóch tygodni od dnia wykonania ćwiczenia. Nie zaliczenie opisu w ciągu 1 miesiąca od daty wykonania ćwiczenia skutkuje minusem (0.5 pkt.) w końcowej ocenie ćwiczenia.

Opis ćwiczenia może być oddany w wersji elektronicznej lub w postaci wydruku komputerowego (do uzgodnienia z asystentem). Wzór sprawozdania dołączony jest do instrukcji ćwiczeń.

5. Nieobecność nieusprawiedliwiona na pracowni skutkuje oceną niedostateczną. Ocena końcowa z kolokwium jest średnią z uzyskanych ocen.

6. Na ocenę końcową każdego ćwiczenia składają się: ocena z kolokwium, ocena pracy laboratoryjnej, jakość opisu oraz oddanie opisu w terminie.

7. Opisy zwrócone do poprawy należy poprawić na bieżąco. Jeżeli student w ramach poprawy wykonuje nowy opis zobowiązany jest dołączyć do niego wersję wcześniejszą.

8. Ćwiczenia zaległe mogą być odrabiane zgodnie z harmonogramem przewidzianym dla poszczególnych grup lub w terminach indywidualnie uzgodnionych z asystentem.

9. Studenci uzyskują zaliczenie pracowni na podstawie ocen z zaliczeń wykonanych ćwiczeń. Jeżeli średnia ocena jest niższa od dostatecznej, należy zdać kolokwium zaliczeniowe z całej pracowni.

10. Na pracowni bezwzględnie obowiązuje odzież ochronna (okulary, rękawice). Długie włosy powinny być związane. Należy przestrzegać zasad BHP pod rygorem usunięcia z pracowni.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.