Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do prawa Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4030-WPUE
Kod Erasmus / ISCED: 10.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wstęp do prawa Unii Europejskiej
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na 1 sem. I r. studiów II st. na kierunku MSOŚ
Przedmioty obowiązkowe na kierunku MSOŚ oferowane przez Wydział Prawa i Administracji
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć jest system instytucjonalny i podstawowe zasady prawa materialnego Unii Europejskiej. Zakres rzeczowy obejmuje strukturę i mechanizm funkcjonowania systemu prawnego UE. Wykład oparty jest o najnowszą literaturę przedmiotu i uwzględnia aktualny stan prawny i faktyczny oraz orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Pełny opis:

Zajęcia mają za zadanie przedstawienie słuchaczom zagadnień wprowadzających do problematyki systemu instytucjonalnego i zasad prawa materialnego Unii Europejskiej.

Wykład obejmuje następujące zagadnienia:

I. Rozwój procesów integracyjnych w Europie;

II. Powstanie i rozwój Unii Europejskiej;

III. Członkostwo w UE

IV. Obywatelstwo Unii Europejskiej;

V. Podział kompetencji w prawie Unii Europejskiej

VI. Instytucje Unii Europejskiej cz.1;

VII. Instytucje Unii Europejskiej cz. 2;

VIII. Mechanizm funkcjonowania UE;

IX. Źródła i akty prawa Unii Europejskiej;

X. Stosunek prawa Unii Europejskiej do prawa krajowego;

XI. Pojęcie i swobody rynku wewnętrznego cz.1;

XII. Swobody rynku wewnętrznego cz.2;

XIII. Zasady prawa konkurencji Unii Europejskiej

Wykład oparty jest o najnowszą literaturę przedmiotu i uwzględnia aktualny stan prawny i faktyczny oraz orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Literatura:

Podstawowa literatura:

1. M.M. Kenig-Witkowska (red.) Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej, Warszawa 2017; 2019.

2. J. Barcz (red.), Ustrój Unii Europejskiej, Warszawa 2010;

3. R. Grzeszczak, A. Zawidzka-Łojek, (red.) Prawo materialne Unii Europejskiej. Vademecum,J. Warszawa 2014;

Źródła prawa:

Traktaty stanowiące Unię Europejską (Traktat o Unii Europejskiej oraz Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej);

Efekty uczenia się:

W efekcie wysłuchania wykładów student:

– dysponuje podstawową wiedzą na temat funkcjonowania Unii Europejskiej i jej systemu prawnego

– rozpoznaje procedury tworzenia prawa pierwotnego i pochodnego UE oraz zasady stosowania prawa UE w państwach członkowskich;

– wyjaśnia mechanizmy prawne funkcjonowania rynku wewnętrznego Unii Europejskiej;

- operuje podstawową wiedzą z zakresu prawa konkurencji Unii Europejskiej.

Metody i kryteria oceniania:

Uczestniczenie w zajęciach i zaliczenie co najmniej 51 proc. pytań testu egzaminacyjnego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Kenig-Witkowska
Prowadzący grup: Maria Kenig-Witkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Kenig-Witkowska
Prowadzący grup: Maria Kenig-Witkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)